Afwikkeling nalatenschap duurt drie jaar. Notaris legt aan commissie uit waarom het zo lang duurt, maar had dit ook al eerder aan de cliënte moeten uitleggen. Klacht deels gegrond.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115823

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw [naam].

Standpunt van de cliënte

De cliënte heeft haar klachten vermeld in het door haar d.d. 8 februari 2018 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern – kort en zakelijk – als volgt wordt weergegeven.

Er zijn blijvende onduidelijkheden over de afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw [naam]. De notaris heeft herhaaldelijk niet gereageerd op telefoongesprekken, brieven en e-mails. De cliënte wacht nu al bijna drie jaar op de afwikkeling van de nalatenschap. De notaris laat de cliënte volledig in het ongewis en laat nooit van zich horen.

Ter zitting heeft de cliënte aangegeven dat het haar niet is te doen om het geld. De cliënte weet dat het niet om een grote erfenis zou gaan. Pas nadat de cliënte haar rechtsbijstandsverzekeraar heeft ingeschakeld, heeft de notaris gereageerd. De cliënte wil dat de nalatenschap wordt afgehandeld, zij begrijpt niet waarom dit drie jaar moet duren. De bewindvoerder heeft alle informatie bij de notaris neergelegd.

Standpunt van de notaris

Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar het verweer van de notaris d.d.
19 april 2018. In de kern komt het verweer van de notaris op de klacht van de cliënte op het volgende neer.

De notaris heeft een verklaring van erfrecht opgesteld. De door de bewindvoerder opgestelde eindrekening en verantwoording is door de erfgenamen getekend en vervolgens aan de rechter verzonden. De notaris heeft de cliënte meerdere malen telefonisch gesproken en daarbij meegedeeld dat de nalatenschap nog niet kan worden afgewikkeld. De notaris moet van de belastingdienst nog ontvangen: de definitief berekende zorgtoeslag en huurtoeslag over 2015 alsmede de aanslagen IB 2014 en 2015. De notaris heeft nog geen bericht ontvangen van de rechtbank, dat de rechtbank de door de erven voor akkoord getekende eindrekening en verantwoording van de bewindvoerder akkoord heeft bevonden. Eerst nadat de notaris van de belastingdienst de benodigde informatie heeft ontvangen, kan de nalatenschap van erflaatster verder worden afgewikkeld.
Op de derdenrekening van de notaris staat thans op naam van erflaatster een bedrag van € 5.945,20. Hierop komen de kosten van boedelbehandeling nog in mindering. De hoogte van het saldo van de nalatenschap zal nog worden beïnvloed door de door de notaris te ontvangen definitief berekende toeslagen en aanslagen.
Het belang van de cliënte in de nalatenschap is van zeer beperkte omvang. Het is de vraag of haar actie enig nut dient. De kosten van de boedelbehandeling lopen slechts op en de kans bestaat dat er om die reden door haar dan wel de erven moet worden bijbetaald.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het
volgende.

De cliënte heeft de dag voor de zitting nog stukken ingediend. De commissie laat deze stukken buiten beschouwing nu de notaris niet meer in de gelegenheid is geweest hierop te reageren.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De commissie heeft niet kunnen concluderen dat de notaris technische fouten heeft gemaakt bij de afwikkeling van de nalatenschap. Wel is het de commissie duidelijk geworden dat de afwikkeling erg lang duurt en dat de notaris de cliënte onvoldoende lijkt te hebben geïnformeerd. Dit heeft echter geen schade bij de cliënte teweeg gebracht. In zoverre is de klacht ongegrond.
Wel is de klacht over de informatie en communicatie gelet op het voorgaande terecht en in zoverre wordt de klacht wel gegrond verklaard. De notaris dient het klachtengeld aan de cliënte te vergoeden. Daarnaast is de notaris behandelingskosten verschuldigd. De behandelingskosten worden gematigd met 50% nu de klacht gedeeltelijk gegrond is verklaard.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De notaris dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de cliënte te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de notaris aan de commissie behandelingskosten verschuldigd. De behandelingskosten worden gematigd met 50%.

Het anders of meer verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat op 6 juni 2018.