Afzender heeft geen enkel inzicht gegeven in de wijze waarop het tablet is verpakt.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 78934

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verzending van een postpakket.   De consument heeft op 26 juli 2013 de klacht voorgelegd aan [de ondernemer].   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 12 juli 2013 zijn tablet “Aangetekend” ter reparatie opgestuurd naar een reparatiebedrijf. Op 26 juli 2013 heeft het reparatiebedrijf de consument bericht dat het scherm van zijn tablet is beschadigd. Daardoor is de garantie vervallen. De schade aan het scherm was niet aanwezig op het moment van verzenden en is gedurende het verzendproces ontstaan. Ondanks dat het pakket was verzekerd tot een bedrag van € 500,–, weigert [de ondernemer] de schade te vergoeden. Dit, omdat de schade binnen 7 dagen aan [de ondernemer] gemeld had moeten worden. In de brief van [de ondernemer] wordt verwezen naar de algemene voorwaarden waarin staat dat die termijn van 7 dagen alleen geldt als de uiterlijke schade niet waarneembaar is. Echter, er is juist wel uiterlijk waarneembare schade aan de tablet.   De consument verlangt vergoeding van de schade.   Standpunt van [de ondernemer]   Het standpunt van [de ondernemer] luidt in hoofdzaak als volgt.   Wanneer de inhoud van een Aangetekend pakket bij aflevering beschadigd blijkt en deze schade is opgetreden tijdens het vervoer, is [de ondernemer] in beginsel aansprakelijk voor de schade. De schade moet echter wel aan [de ondernemer] kunnen worden toegerekend.   De geadresseerde heeft bij aflevering van het pakket op 15 juli 2013 getekend voor ontvangst in ongeschonden staat. De geadresseerde had, ingeval het pakket uiterlijk beschadigd was, bij aflevering een voorbehoud kunnen maken of het pakket kunnen weigeren. [De ondernemer] gaat ervan uit dat de verpakking bij ontvangst van het pakket niet was beschadigd.   [De ondernemer] is niet aansprakelijk voor de schade omdat de consument niet duidelijk heeft gemaakt waaruit de verpakking (binnen- en buitenverpakking) bestond.   De schade is pas 14 dagen na ontvangst van het pakket aan [de ondernemer] gemeld. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel 9.7 sub c van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst, waarin wordt bepaald dat de schade zo spoedig mogelijk na ontdekking van de schade moet worden gemeld.   Ter zitting heeft [de ondernemer] verwezen naar hetgeen zij reeds schriftelijk in het geding heeft gebracht.

Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen zijn het erover eens dat de consument op 12 juli 2013 een pakket met de service “Aangetekend” naar een reparatie bedrijf is gezonden. De consument stelt dat de inhoud van het pakket een tablet was en dat de geadresseerde heeft gemeld dat het scherm beschadigd was. In het dossier heeft de commissie een foto van het beschadigde scherm aangetroffen.   [de ondernemer] heeft gesteld dat de schade pas 14 dagen na ontvangst van het pakket aan haar is gemeld. Dit is volgens haar in strijd met het bepaalde in artikel 9.7 sub c van de Algemene Voorwaarden voor de universele Postdienst (hierna: AVP).   De consument heeft betoogd dat door het feit dat het reparatiebedrijf de tablet eerst heeft moeten onderzoeken, hij pas op 26 juli 2013 op de hoogte was van de schade. [de ondernemer] heeft die stelling van de consument niet gemotiveerd betwist. De commissie gaat er dan ook van uit dat de consument niet in strijd met het bepaalde in artikel 9.7 sub c AVP heeft gehandeld. Immers, toen de consument op de hoogte was van het feit dat het scherm beschadigd was, heeft hij [de ondernemer] dienaangaande vrijwel onmiddellijk ingelicht. Zijn, in de ogen van [de ondernemer] te late melding, is op grond van het hiervoor overwogene naar het oordeel van de commissie in dit geval verschoonbaar.   De consument stelt dat het scherm beschadigd is, waarvoor hij [de ondernemer] aansprakelijk acht. De commissie begrijpt uit de stelling van de consument dat hij van mening is dat [de ondernemer] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de vervoersovereenkomst. Echter, waaruit die tekortkoming heeft bestaan stelt de consument niet. Hij stelt alleen de schade.   Bij de beoordeling van een (mogelijke) tekortkoming van [de ondernemer] is van belang wat de kwaliteit van de buiten- en binnenverpakking is geweest. Uit de stukken blijkt niet dat de consument enige informatie daarover heeft verstrekt. Ook is hij niet bij de mondelinge behandeling van het geschil aanwezig geweest.   Vaststaat dat de geadresseerde het pakket zonder op of aanmerkingen in ontvangst heeft genomen. De commissie gaat er dan ook van uit dat het pakket bij ontvangst door de geadresseerde uiterlijk niet beschadigd was.   De commissie is van oordeel dat [de ondernemer] op grond van het bepaalde in artikel 9.3 AVP in beginsel aansprakelijk is voor de schade. Echter, op grond van artikel 9.6 AVP heeft de consument geen recht op schadevergoeding indien de schade is ontstaan vanwege ondeugdelijke verpakking. Wat onder deugdelijk verpakking wordt verstaan, wordt artikel 13.2 AVP bepaald. Het komt erop neer dat de verpakking deugdelijk, veilig en stevig moet zijn en dat rekening moet worden gehouden met het gewicht en de mate van kwetsbaarheid van de inhoud daarvan.   Vaststaat dat de consument geen enkel inzicht heeft gegeven in de wijze waarop het tablet is verpakt. Daarmee heeft hij niet alleen zijn eigen stelling, dat [de ondernemer] jegens hem tekort is geschoten, niet gemotiveerd, doch ook, in strijd met de goede procesorde, [de ondernemer] niet de kans gegeven (tegen)bewijs te leveren inzake de kwaliteit van de verpakking.

Dit geldt temeer daar het in deze zaak gaat om een elektronisch toestel waarvan bekend is dat het tijdens de uitvoering van de vervoersovereenkomst zeer kwetsbaar is.

Ten overvloede merkt de commissie op dat de verpakking uiterlijk niet was beschadigd, doch het tablet wel, zodat niet uitgesloten moet worden geacht dat de consument bij het samenstellen van de verpakking, onvoldoende rekening heeft gehouden met de kwetsbaarheid van het elektronisch apparaat.   Het gevolg van hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de klacht ongegrond is en hetgeen de consument verlangt zal worden afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post.