Al jarenlang gehanteerde normering voor bestratingswerk kan aangemerkt worden als bestendig gebruikelijk.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 79740

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in maart 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de aanleg van de achtertuin met bestratingswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.300,–. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 28 maart 2013.   De consument heeft een bedrag van € 1.300,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 28 maart 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Mijn klachten zijn (ook na herstel door de ondernemer) de volgende: onkruid tussen tegels en onder en langs de randen van het kunstgras; er is verkeerd en of vervuild zand gebruikt onder het kunstgras, met als gevolg verzakkingen; zwarte vlekken op tegels, veroorzaakt door het aanslaan met rubberen hamer; mogelijke breuk in afvoerpijp die aangelegd is t.b.v. afvoer draingoot; verzakte en niet correct gelegde tegels; bij de schuur liggen de tegels met een brede voeg; er is ander materiaal kunstgras geleverd dan is afgesproken.   De belangrijkste opdracht was het verwijderen en verwijderd houden van het onkruid. Daarnaast is afgesproken om de tegels recht te leggen, de waterafvoer te herstellen en om een juist grondbed voor het kunstgras aan te leggen.   In reactie op het rapport van de deskundige wil ik nog het volgende aanvoeren. Volgens de deskundige is er op een enkele plaats onkruid aanwezig. Dit lijkt gezien de tijd van het jaar normaal en u moet begrijpen dat wij het onkruid dat in de tuin stond afgelopen zomer dagelijks hebben moeten verwijderen. Ik wil u verwijzen naar de foto’s die in ons dossieraanwezig zijn van het welig tierende onkruid binnen 4 maanden na aanleg van de tuin. Het onkruid dat de deskundige aantrof, heb ik bewust laten staan als bewijs. Het voorstel van de deskundige om het onkruid te verwijderen door het laten spuiten van Round Up door een bevoegd persoon lijkt ons alleen een goede optie indien dit voor ons kosteloos is en een resultaatverplichting aangegaan wordt door de ondernemer. Wij vragen ons namelijk af wat er gebeurt als na eenmalig Round Up spuiten het onkruid in dezelfde mate terug blijft komen. Het leveren en leggen van worteldoek is niet opgenomen in de offerte omdat dit volgens advies van de ondernemer niet nodig was, evenals het leggen in cement. We hebben ook geen ander advies ontvangen om onkruid te voorkomen. Dit betekent niet dat wij niet open stonden voor andere oplossingen. De consument is uitgegaan van de expertise van de ondernemer. De minimale hoogteverschillen van 2 mm of minder zijn voor de consument bijzonder storend en naast het onkruid, kern van het probleem. Daarbij komt dat ook hoogteverschillen van 3 mm of meer zijn geconstateerd. Wij zouden graag de normen uit de tuinbranche waarin staat dat 2 mm hoogteverschil binnen de marge valt ontvangen. Deze marges zijn met de consument namelijk niet besproken. Het bewijs dat de tegels overigens wel zonder hoogteverschillen gelegd kunnen worden, heeft de ondernemer zelf geleverd door het "witte" deel van de tuin opnieuw en correct te leggen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Kern van onze klacht is het probleem van het terugkerende onkruid tussen de tegels. Het ging ons er om dat we daar definitief van af waren. Maar al na 4 maanden hadden we (weer) kattenstaarten tussen de nieuw gelegde tegels. Verder struikelen onze kleine kinderen over het hoogteverschil tussen sommige tegels. De verzakkingen in het kunststof gras zijn zichtbaar maar voor ons minder erg. De zwarte vlekken op de tegels zullen vast na deze winter niet meer zichtbaar zijn. Alleen het grijze deel van de bestrating is (deels) niet goed gelegd. Wij plegen in de zomer een zwembad van 8 m3 te plaatsen. Dat levert druk en weglopend water op. Nakoming/herstel door de ondernemer behoort wel degelijk nog tot de mogelijkheden. We kunnen best goed met elkaar overweg.   De consument verlangt nakoming herstel.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen de laatste pinbetaling niet lukte was er ineens sprake van onvrede over het resultaat. Volgens mij waren de problemen die de consument zag minimaal, en zijn de kleine verzakkingen verholpen. Afspraak was dat daarna de restsom zou worden betaald. Onkruid tussen tegels is iets wat zich altijd voordoet bij tegels gelegd op een zandbed. Aangeboden is om de bestrating bij de goot in het beton te leggen en om te kijken naar de eventuele lekkage bij de afvoer. De bestrating is door de consument uitgezocht. Er is 20 cm grond afgegraven, en dat is voldoende.   In reactie op het rapport van de deskundige wil ik het volgende aanvoeren. Niet is afgesproken om bestrating in het beton te leggen; desondanks is de ondernemer bereid dit te doen bij de goot om verzakkingen te voorkomen. Kunstgras wordt door de ondernemer altijd gelegd op straatzand. Menggranulaat slipt namelijk dicht, zodat drainage is vereist. De minimale hoogte verschillen zijn opgelost. De verzakking van een paar tegels bij de drainagegoot heeft als oorzaak het leeg laten lopen van het zwembad.   Mocht de ondernemer verplicht worden tot meer dan is overeengekomen, dan zou daar nog wel voor betaald moeten worden. Verder moet het openstaande bedrag van € 1.300,– nog betaald worden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Er is moeite gedaan om de klachten van de consument te verhelpen. Ik ben bereid om uit te voeren wat door de deskundige noodzakelijk is geoordeeld. Verder blijf ik bereid om zonder extra kosten uit te voeren hetgeen ik eerder aan de consument heb toegezegd. Ook als dat buiten de gemaakte afspraken valt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.   Mijn bevindingen zijn de volgende.      Op een enkele plaats is onkruid aanwezig in de voeg van de tegels en in de rand van het kunstgras. Onder het kunstgrasveldje is normaal straatzand (niet vervuild) verwerkt. Op diversen plaatsen zijn verzakkingen zichtbaar. Op een enkele plaats is nog iets te zien van een licht zwart vlekje op de tegel. De eventuele breuk in de afvoerpijp is niet te zien. Geconstateerd is dat rondom een tegel de voeg is uitgespoeld. Enkele tegels vertonen minimale hoogteverschillen (gelijk of minder dan 2 mm) ten opzichte van elkaar. Bij de schuur ligt de laatste rij tegels met een voeg van meer dan 1 cm. De overige tegels zijn goed gelegd en met een juiste voegmaat. Het geleverde en gelegde kunstgras is van een ander fabricaat dan het door de consument getoonde monster. Het geleverde product is van goede kwaliteit. Het kunstgras is niet ingestrooid met fijnkorrelig zand.   De omvang van de geconstateerde gebreken is gering te noemen.   Herstel is technisch mogelijk en wel als volgt.   Het onder het kunstgrasveldje aanwezige straatzand met een dikte van 10 cm verwijderen en afvoeren. De ondergrond opnieuw egaliseren en aftrillen. Hierop een laag van 10 cm half verharding aanbrengen, (lava of menggranulaat), afegaliseren, aftrillen en daarna het viltdoek en de kunstgrasmat terugleggen. De mat instrooien met fijn korrelig zand. Kunstgrasmat op de hoeken vastzetten. De nog aanwezige lichte zwarte vlekjes verdwijnen op een natuurlijke wijze. Verdere behandeling is niet nodig. De ondernemer bevestigt dat de afvoerbuis door hem wordt gecontroleerd en dat een eventuele breuk hersteld wordt inclusief het uit te breken straatwerk. De minimale hoogteverschillen in het straatwerk vallen binnen de marge. Herstelwerk is niet noodzakelijk. De laatste rij tegels bij de schuur, naast de draingoot moet opnieuw en met een juiste voegmaat gelegd worden. De ondernemer geeft aan extra stabilisatie onder de laatste rij tegels aan te willen brengen en de herstelwerkzaamheden alsnog te willen uit te voeren. Onder de tegels is geen worteldoek gelegd. Hierdoor blijft de kans bestaan dat er wortelonkruiden in de voeg van de tegels naar boven schieten. De consument vindt dat er geen goed advies is gegeven en dat door de ondernemer geen juiste technische oplossing is uitgevoerd om de groei van onkruid in de voegen te vermijden. Het leveren en leggen van een worteldoek is niet opgenomen in de offerte.   Het aanbrengen van een worteldoek is niet noodzakelijk. De nog aanwezige restanten van de onkruiden zullen verdwijnen indien regelmatig het opkomend onkruid verwijderd wordt c.q. er een eenmalige behandeling met “Round Up “ (chemisch) uitgevoerd wordt, door een bevoegd persoon. De geleverde kunstgrasmat is van gelijkwaardige kwaliteit als het door de consument aangeleverde monster. De geleverde kunstgrasmat voldoet.   Ruimte voor een eventuele toelichting op het deskundigenrapport. De ondernemer heeft geen gespecificeerde offerte ingediend bij de consument. Bij de beoordeling van de aanleg van het kunstgrasveldje is uitgegaan van de minimale vaktechnische eis voor de opbouw van de fundering.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat het depotbedrag ad € 1.300,– gelijk is aan het bedrag dat bij de ondernemer nog openstaat en dat door de consument nog aan hem moet worden betaald.   De bevindingen en conclusies van de deskundige worden op na te melden wijze door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare. Daarmee is allereerst genoegzaam komen vast te staan dat de ondernemer op enkele onderdelen toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de met de consument gemaakte afspraken, een en ander zoals dat door de deskundige is verwoord. De ondernemer wordt door de commissie in de gelegenheid gesteld om het resultaat van diens werkzaamheden te vervolmaken door de volgende door de commissie als noodzakelijk geoordeelde herstel-/nakomingswerkzaamheden uit te voeren.   Het onder het kunstgrasveld aanwezige straatzand met een dikte van 10 cm verwijderen en afvoeren. De ondergrond opnieuw egaliseren en aftrillen. Hierop een laag van 10 cm half verharding anbrengen, (lava of menggranulaat), afegaliseren, aftrillen en daarna het viltdoek en de kunstgrasmat terugleggen. De mat instrooien met fijn korrelig zand. De kunstgrasmat  moet dan nog op de hoeken worden vastgezet. De laatste rij tegels bij de schuur, naast de draingoot moet opnieuw en met een juiste           voegmaat gelegd worden. De ondernemer geeft aan extra stabilisatie onder de laatste rij tegels aan te willen brengen en deze herstelwerkzaamheden alsnog zonder bijbetaling te willen uit te voeren.   Verder is door de ondernemer aangeboden om zonder (meer)kosten het volgende te doen.   De afvoerbuis wordt gecontroleerd en een eventuele breuk wordt hersteld inclusief het uit te       breken en op nieuw aan te brengen straatwerk.   De commissie houdt de ondernemer aan deze ter zitting herhaalde onvoorwaardelijk gegeven toezegging en zal dienovereenkomstig beslissen.   De nog aanwezige lichte zwarte vlekjes op de tegels zullen na afloop van deze winter ongetwijfeld zijn verdwenen. Zulks is door de consument ter zitting ook erkend. Dit is reden voor de commissie om niet nader te beslissen op deze klacht.   De commissie is voorts van oordeel dat de ondernemer voor wat betreft de onkruidbestrijding tussen de tegels niet toerekenbaar is tekortgeschoten in diens verplichtingen jegens de consument. De ondergrond is in voldoende mate afgegraven met verwijdering van bestaand onkruid en voorzien van een zandbed van voldoende dikte. Dat door hem niet is geadviseerd tot het aanbrengen van worteldoek onder de tegels kan evenmin een verwijt opleveren. Partijen hebben ook niet afgesproken om dat doek aan te brengen. In het geval wel voor worteldoek zou zijn gekozen, had dat hoogstens een eenmalige vertraging in de groei van dit type onkruid opgeleverd. Ook dan had dit type onkruid zijn weg weten te vinden tussen de tegels naar het licht. Bovendien moet niet worden vergeten dat onkruid “ook van boven komt”. Ook daartegen biedt worteldoek geen soelaas. Het is en blijft op de weg van de consument om regelmatig met onkruid bestrijdende middelen onderhoud te (laten) plegen. Niet is de ondernemer te verwijten dat dat na 4 maanden noodzakelijk was.   De hoogteverschillen in het grijze straatwerk zijn naar zeggen van de deskundige niet dusdanig dat de ondernemer moet worden verplicht om dat tegelwerk (deels) opnieuw aan te brengen, dan wel om anderszins daar alsnog wat aan te doen. De commissie deelt dit standpunt en zal de ondernemer niet verplichten tot meer en ander bestratingswerk dan wat hierboven noodzakelijk is geoordeeld. De commissie sluit hier aan bij de onder de vlag van de OBN (Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland) in de loop van de jaren tot stand gekomen (eigen)bestratingsnormen, de zogenaamde SEB/OBN normen. Met ingang van 2000 zijn deze SEB/OBN normen voor een belangrijk deel in de Standaard RAW Bepalingen verwerkt. Tot nu toe wordt elke vijf jaren een nieuwe uitgave uitgebracht van de Standaard RAW Bepalingen en de laatste uitgave dateert van 2011 (RAW 2010). Deze normering maakt als zodanig geen deel uit van de door partijen overeengekomen “kleine lettertjes”, maar mag door de commissie (en eerst impliciet door de deskundige) wel degelijk worden gehanteerd om te beoordelen of de ondernemer voldoende deugdelijk tegelwerk heeft geproduceerd. Dit ook nu de hier relevante normering al jaren dezelfde is en daarom als bestendig gebruikelijk kan en mag worden aangemerkt. Die normering bepaalt – voor zover thans relevant – dat afwijkingen in de vlakheid, zogenaamde oneffenheden in langs- of dwarsrichting, van de bestrating en de kantopsluiting, gemeten onder een rei ten hoogste 5 mm mogen bedragen. Bij (ruwe) groot formaat tegels mag dit ten hoogste 10 mm zijn. De voegwijdte tussen twee aaneensluitende elementen mag bij tegels niet meer bedragen dan 2 mm. De afwijking in de hoogteligging tussen onderling aaneensluitende gelijksoortige elementen tegels en kantopsluitingen, mag niet meer dan 2 mm bedragen. Voorelementen met een ruwe oppervlakte, niet meer dan 5 mm. Juist ten aanzien van deze laatstgenoemde normering is door de ondernemer aangevoerd dat de hier toegepaste grote (gegoten 60 x 60 cm) tegels een geringe “maatruwheid” vertonen (bolling en rechtlijnigheid), wat maakt dat 2 mm afwijking in hoogte her en der moeilijk haalbaar is. Dit standpunt van de ondernemer wordt op juistheid door de commissie onderschreven, gelijk dat impliciet ook door de deskundige is gedaan. De slotsom luidt dan ook dat de ondernemer – kort gezegd – wat betreft de gestelde hoogteverschillen niet onder de maat heeft gepresteerd.   De commissie begrijpt het standpunt van de consument – zoals dat is aangevuld ter zitting – aldus dat niet langer wordt geklaagd over de omstandigheid dat er ander materiaal kunstgras is geleverd dan is afgesproken. Dit omdat met name ook door wat de deskundige van de commissie daarover heeft verklaard, genoegzaam is komen vast te staan dat door de ondernemer geen mindere kwaliteit is geleverd dan is afgesproken.   De slotsom luidt dat de in na te melden zin moet worden beslist. Nu de consument deels in het gelijk is gesteld is de ondernemer tevens gehouden om het klachtengeld te vergoeden aan de consument. Tevens is de ondernemer op basis van het reglement van deze commissie gehouden om de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. De commissie zal deze maximaal matigen, te weten met 50%, nu de ondernemer deels ook in het gelijk is gesteld.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Stelt vast dat de consument bij wijze van nakoming in beginsel gehouden is om het in depot gestorte bedrag van € 1.300,– te betalen aan de ondernemer.   De ondernemer voert bij wijze van nakoming/herstel de hiervoor aangeduide werkzaamheden uit.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van drie maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen (extra) kosten in rekening.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan het secretariaat van de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van 50% van € 230,– = € 115,–.   Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag van € 1.300,– worden overgemaakt aan de ondernemer.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, op 13 december 2013.