Al uitspraak kantonrechter en verzet nog mogelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-0806

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van de jaarafrekening

De consument heeft in februari 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft een jaarafrekening van februari 2006 ten bedrage van ruim € 1.000,–. In april 2007 is een creditnota verzonden voor omstreeks € 180,–.

Het klachtformulier is op 18 april 2007 ingezonden. Dit is op 30 mei 2007 verzonden aan de ondernemer. De ondernemer heeft bij dagvaarding van 18 april 2007, waarbij de consument is gedagvaard voor de zitting van 4 mei 2007 een geschil aanhangig gemaakt bij de kantonrechter. Of de ondernemer de bepaling in acht heeft genomen dat hij de consument vijf weken tijd moet geven om een geschil bij de commissie aanhangig te maken, is niet duidelijk.
Echter: de consument heeft, kennelijk in de veronderstelling dat het geschil bij de commissie in behandeling was, verstek laten gaan bij de kantonrechter die op 13 juli 2007 uitspraak heeft gedaan, waarbij de kantonrechter bij gebreke van enig verweer de vordering heeft toegewezen. De consument kan daartegen eventueel verzet aantekenen overeenkomstig artikel 143 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals hij ook heeft gezegd te zullen doen.

Dat de kantonrechter zichzelf niet onbevoegd heeft verklaard dan wel de ondernemer niet niet-ontvankelijk in zijn vordering heeft verklaard is alleszins begrijpelijk, als een daartoe strekkend verweer niet is gevoerd.
Inmiddels is de situatie aldus, dat er een vonnis ligt, dat uitvoerbaar is indien het niet wordt vernietigd. Bij deze stand van zaken dient de commissie zich van elke beslissing te onthouden, totdat definitief in de procedure bij de burgerlijke rechter is beslist. Anders dan de ondernemer stelt, dient in dit stadium nog niet de niet-ontvankelijkheid te worden uitgesproken, daar de consument in de verzetprocedure bij de kantonrechter alsnog diens bevoegdheid dan wel de ontvankelijkheid van de ondernemer aan kan vechten, zulks op grond van de algemene voorwaarden. Indien de kantonrechter op het verzet dienovereenkomstig beslist, zal de procedure bij de commissie alsnog voortgezet kunnen worden.

Beslissing

De commissie houdt de beslissing aan totdat de burgerlijke rechter een in kracht van gewijsde gegane beslissing heeft gegeven omtrent de vordering, zoals door de ondernemer ingesteld bij inleidende dagvaarding van 18 april 2007. De commissie verzoekt de ondernemer afschriften van de relevante vonnissen toe te zenden aan de commissie, en daarbij te berichten of eventueel hoger beroep is ingesteld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 30 oktober 2007.