Algemene Voorwaarden Installatiewerk Consumenten van toepassing; commissie bevoegd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS09-0073

De uitspraak:

Beoordeling van de bevoegdheid van de commissie

De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de gedingstukken blijkt dat ondernemer na een daartoe verkregen mondelinge opdracht van [de makelaar] een tweetal zinken krimpgoten van deze woning heeft vervangen, en wel voordat de betreffende koopovereenkomst perfect werd en de woning in eigendom werd overgedragen aan de consument.   Nadien is de door de ondernemer voor deze werkzaamheden verzonden nota ten bedrage van € 2.500,– niet door die makelaar maar wel door de consument en de verkopende partij voldaan, en wel elk voor de helft.   Op basis hiervan is door de ondernemer aangevoerd dat de consument “geen partij” voor haar is geweest, maar dat dat alleen de betreffende makelaar kan zijn geweest.   De commissie stelt op basis van de gang van zaken zoals die blijkt uit de stukken vast, dat wel degelijk door de consument tezamen met de verkopende partij met de ondernemer een overeenkomst is gesloten en wel door tussenkomst van deze makelaar. De commissie heeft geen reden gevonden om te twijfelen aan de stelling van de consument en de makelaar (zie de brief van 21 augustus 2009), inhoudende dat de makelaar alleen is opgetreden als lasthebber voor twee lastgevers, met de last om deze overeenkomst met de ondernemer aan te gaan. Uit niets blijkt dat deze makelaar daarbij voor zichzelf is opgetreden. Ook het feit dat de (naar de betreffende notaris verzonden) nota van de ondernemer bij helfte is voldaan door de consument en de verkopende partij, maakt niet dat hier anders moet worden geoordeeld.   Er is de commissie geen reden gebleken om aan te nemen dat de Algemene voorwaarden consumentenwerk niet van toepassing zijn c.q. kunnen zijn op deze overeenkomst. Ook in de factuur wordt verwezen naar die algemene voorwaarden voor het geval sprake is van consumentenwerk.   De slotsom moet dan ook zijn dat als volgt moet worden beslist. Omdat het geschil van partijen in hoofdzaak om gaat of de ondernemer de gemaakte afspraken adequaat is nagekomen, kiest de commissie voor de aanpak om niet eerst een deskundige van de commissie ter plaatse de situatie in ogenschouw te laten nemen en daarover te rapporteren. De in het geding gebrachte foto’s geven de commissie vooreerst voldoende duidelijkheid.   Beslissing   De commissie verklaart zich bevoegd om tussen partijen middels bindend advies te beslissen en bepaalt dat de consument in beginsel kan worden ontvangen in diens klacht.   Bepaalt daarom voorts dat het geding van partijen wordt voorgezet op de wijze zoals is aangeduid in het reglement van de commissie.   Verstaat op voorhand dat van de noodzaak om een deskundige in deze zaak nog te laten rapporteren, niet is gebleken, zodat dat deel van de procedure kan worden overgeslagen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 8 januari 2010.