algemene voorwaarden zijn van toepassing verklaard, zodat de commissie bevoegd is de klacht te behandelen

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113900

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 4 maart 2014 en een op of omstreeks 30 oktober 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij telkens verplicht tot het leveren van een thermostaat Helios TS-100 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van respectievelijk € 139,95 en € 129,95.

De levering vond plaats op of omstreeks 4 maart 2014 en 30 oktober 2014.

De ondernemer is met ingang van 11 augustus 2014 aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk.

De commissie dient voorafgaand aan een eventuele inhoudelijke behandeling te beslissen of de commissie bevoegd is het geschil te behandelen.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft aangegeven dat de ondernemer in een brief van de ondernemer aan de commissie bevestigd heeft dat de beide apparaten gebrekkig zijn en niet deugdelijk hersteld zijn. De consument heeft op grond daarvan de commissie verzocht de behandeling voort te zetten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft bij brief van 6 december 2017 aangegeven dat de koopovereenkomsten niet als koop op afstand gezien kunnen worden, omdat de consument telkens de order op internet geplaatst heeft, maar vervolgens het product bij de fysieke vestiging van de ondernemer heeft afgehaald en betaald.
De Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn daarom niet van toepassing, de commissie is dan ook niet bevoegd het geschil te behandelen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van 4 maart 2014 was de ondernemer niet aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk, in de tussen partijen gesloten overeenkomst is de commissie ook niet bevoegd verklaard te beslissen in geschillen tussen partijen.

De commissie is dan ook niet bevoegd het geschil dat voortvloeit uit de overeenkomst van 4 maart  2014 te behandelen.

Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van 30 oktober 2014 was de ondernemer aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk.

Artikel 3 lid 1 van de Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk luidt:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 1 lid 10 van deze algemene voorwaarden luidt:

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Voor de toepasselijkheid dient de commissie derhalve te beoordelen of tot en met het sluiten van de overeenkomst van 30 oktober 2014 uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
De consument heeft via internet een bestelling geplaatst bij de ondernemer. Vervolgens heeft de consument, zoals ook blijkt uit de telkens handgeschreven mededeling “Voldaan”, de apparaten opgehaald en betaald in de fysieke vestiging van de ondernemer.

Naar het oordeel van de commissie is de overeenkomst tot stand gekomen ten tijde van de afronding van het bestelprogramma via internet. Op dat moment is immers sprake van een wilsovereenstemming tussen partijen.
Het ophalen en het betalen betreft slechts de uitvoering, de leveringshandeling, van die eerder tot stand gekomen overeenkomst.

De commissie is dan ook van oordeel dat uitsluitend, doch in ieder geval “mede” gebruik is gemaakt van de door de ondernemer voor het tot stand doen komen van overeenkomsten ingerichte website. Daarom zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop keurmerk van toepassing, op grond waarvan de commissie bevoegd is in het geschil tussen partijen te beslissen voor zover dit betrekking heeft op de overeenkomst van 30 oktober 2014.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen voor zover dit betrekking heeft op de tussen partijen op of omstreeks 4 maart 2014 gesloten overeenkomst.

De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen voor zover dit betrekking heeft op de tussen partijen op of omstreeks 30 oktober 2014 gesloten overeenkomst.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mevrouw mr. J.M. Sier en mr. C.A. Bontje, leden, op 23 februari 2018.