Als consument heeft afgezien BOVAG garantie, dan heeft consument een zwaardere onderzoek plicht

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE 09-0194

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 oktober 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, [merk en type], d.e.t. januari 1998, kilometerstand 160.210, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.700,–. De levering heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2008. De consument heeft op 1 april 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De gekochte auto voldoet niet aan de overeenkomst. Bovendien heeft de ondernemer de koper onder valse voorwendselen ertoe overgehaald afstand te doen van BOVAG-garantie. Ten onrechte heeft de ondernemer de consument in de verkooponderhandelingen voorgehouden dat de auto 100% in orde zou zijn. Dat was hij niet. Meer in het bijzonder heeft de consument de navolgende klachten:   De auto was een schadeauto en de ondernemer heeft dat verzwegen: er zit een kier tussen de motorkap en de koplampen, de motorkap blijkt (slecht) overgespoten te zijn en de achterklep ligt scheef in de auto; de kilometertellerstand was teruggedraaid, althans niet juist; de airco heeft – ondanks pogingen tot herstel – nimmer gefunctioneerd; de kabelboom en sensoren zijn gesmolten door een brand onder de motorkap; de koelvin slaat niet aan, waardoor bij iets te lang stilstaan de motor oververhit raakt; de rechterdeur is wel met de afstandsbediening te openen, maar de sleutel past niet in het slot; de bediening van de claxon werkt niet goed (knopje blijft na indrukken hangen); de rubbers van de wielophanging zijn niet goed en ondanks een toezegging van de ondernemer niet vervangen, maar slechts ingespoten.   Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft de consument een keuringsrapport laten opmaken door [een expert], die op 25 april 2009 dienaangaande heeft gerapporteerd.   De ondernemer heeft niet in willen gaan op het voorstel de koop ongedaan te maken. De consument heeft daarop de auto zelf verkocht aan een derde, waarbij hij een koopsom heeft ontvangen van € 1.600,–.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Bij de verkoop is mij gezegd dat de radiator nog gemaakt zou worden. Verder was de auto goed, volgens de ondernemer. Ik heb daar op vertrouwd. Zelf heb ik geen verstand van auto’s. Daarom is mij bij de aankoop ook niet opgevallen dat de achterklep er scheef in lag. De inkoper van het bedrijf waar ik de auto aan heb verkocht zag het wel meteen. Ik moest de auto wel verkopen, want hij was zo slecht dat ik het niet veilig meer vond om erin te rijden. Ik heb geprobeerd om hem in te ruilen op een andere auto, maar niemand wilde de auto hebben. Met moeite heb ik er nog € 1.600,– voor kunnen krijgen.   Als ik stilstond voor het stoplicht, begon de motor al te koken. Bovendien voel ik me misleid, want op de internetsite van de ondernemer staat dat alle auto’s schadevrij zijn en deze auto had wel degelijk schade gehad. Ook een uitgedeukte auto blijft een schadeauto. De auto zou voor aflevering een beurt moeten hebben gehad, maar toen ik er mee thuis kwam zat er geen druppel olie of koelmiddel in. Ik heb die vloeistoffen zelf bijgevuld. Daar heb ik geen bonnen meer van. Vervolgens ben ik nog wel zes keer naar Den Helder geweest met klachten, met name over de airco. Mij is altijd een auto met airco beloofd en die heeft nooit naar behoren gewerkt.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van de volledige koopsom.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd geen schriftelijke reactie ontvangen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Volgens de gegevens van de Nationale Autopas was de kilometerstand bij verkoop logisch. Na de aflevering is er iets met die teller gebeurd, maar dat komt voor rekening van de consument en moet hij mij niet in de schoenen schuiven: wij hebben de snelheidsmeter niet gemanipuleerd.   Bij aflevering was de airco stuk. Die hebben we gerepareerd door de aircopomp te vervangen. Toen bleek dat ook het drukventiel nog kapot was en is dat ook vervangen. Dat is bij een dealer geplaatst. Daarna was de airco in orde.   Wij bieden al onze auto’s aan tegen twee verschillende prijzen, één met BOVAG Garantie en één zonder BOVAG Garantie. De consument kan dan zelf kiezen. Het prijsverschil kan oplopen van € 500,– voor een kleine auto tot wel € 2.000,– voor een [andere, grotere auto]. De consument heeft uitdrukkelijk gekozen voor de optie zonder garantie. De afspraak was dat de auto met een werkende airco zou worden afgeleverd en daarom hebben we die werkzaamheden nog verricht. Maar meer of andere garantie is niet gegeven.   Voor wat betreft deze auto heb ik in mijn bedrijf een aantal werkzaamheden verricht. Er is een schade aan de achterzijde hersteld (geboekt voor € 571,– wegens uitdeuk en spuitwerk en werk aan de achterklep), er is een afleveringsbeurt uitgevoerd (inclusief kosten rijklaar maken geboekt voor € 350,–) en de aircopomp heb ik vervangen (kosten geboekt: € 110,–). Wat de consument verder met de auto heeft gedaan, weet ik niet, maar bij aflevering was de auto in orde.   Blijkens de autopas is of door de consument of door het opkopende bedrijf de kilometerstand gemanipuleerd. Waar ik erg boos van word, is dat de consument dan ook opmerkingen over mijn bedrijf durft te plaatsen op [een internetforum].   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het navolgende.   Uit de overgelegde kopie van de koopovereenkomst volgt dat de consument expliciet afstand heeft gedaan van de gebruikelijke BOVAG Garantie gedurende een termijn van zes maanden. Daartegenover heeft hij zich een financieel voordeel bedongen. Dat hij zich tot het doen van afstand heeft laten overhalen enkel op de woorden van de ondernemer dat de auto in orde zou zijn, acht de commissie dan ook niet aannemelijk. In elk geval zal het verschil in koopsom aanzienlijk hebben bijgedragen tot die keuze, te meer nu uit het klachtformulier al blijkt dat de consument zelf het geld niet had om de auto te betalen: deze moest worden gefinancierd.   Rest de vraag of de consument een beroep kan doen op de wettelijke bescherming tegen non-conformiteit. Dit houdt in dat de ondernemer een auto moet leveren die voor normaal gebruik geschikt is en die de eigenschappen bezit die de consument daar op grond van de overeenkomst van mag verwachten.   De commissie stelt dan vast dat het onderwerp van de koopovereenkomst een gebruikte personenauto is van tien jaar oud met 160.210 kilometer op de teller bij aflevering (gegevens Nationale Autopas). Bij de aankoop van een dergelijke auto dient een koper erop bedacht te zijn dat de onderhoudstoestand en leeftijd aanleiding kunnen geven tot kosten. Met andere woorden: van de eigenschappen van een dergelijke auto mag niet hetzelfde worden verwacht als van de eigenschappen van een nieuwe auto. Sterker nog: men dient bedacht te zijn op gebreken of te verwachten onderhoudskosten (zoals bijvoorbeeld het vervangen van een distributieriem, de banden en remblokken en -schijven).   In het onderhavige geval is in elk geval aannemelijk dat de auto bij aflevering de eigenschappen had die voor een normaal gebruik als vervoermiddel van personen noodzakelijk waren. De consument kon er mee naar huis rijden.   Dat de auto niet geschikt was voor normaal gebruik, omdat hij bij het stil staan voor het stoplicht al warm liep, is een feit dat de commissie niet heeft kunnen vaststellen. De consument heeft de auto weer van de hand gedaan voordat de commissie een deskundige naar de auto heeft kunnen laten kijken om een bevestiging te krijgen van het bestaan van de gestelde gebreken. Enkel en alleen op de woorden van de consument kan de commissie in dit geval niet afgaan, gelet op de vreemde gebeurtenissen rondom de kilometertellerstand tussen het moment van aankoop en het moment van verkoop door de consument.   Voor wat betreft de herstelde schade aan de achterzijde merkt de commissie op dat de inkopende garage kennelijk wel direct kon waarnemen dat de achterklep hersteld moest zijn geweest. Dat roept de vraag op waarom de consument dat dan niet heeft gezien. Zo ook de kwestie van de bedrading onder de motorkap. Wanneer deze door een brand gesmolten en hard geworden is, was dat bij één blik onder de motorkap eenvoudig vast te stellen geweest.   Zeker in een geval waarin afstand wordt gedaan van garantieaanspraken, mag van een consument worden verwacht dat hij zelf des te meer kritisch naar de auto kijkt, alvorens tot aanschaf te beslissen. Een aankoopkeuring zou in zo’n geval beslist verstandig zijn.   De commissie recapituleert. Na aflevering is de consument met de auto naar huis gereden, waaruit volgt dat deze voor het vervoer van personen geschikt was. Van de problemen die de consument vervolgens noemt, kan in elk geval getwijfeld worden ten aanzien van het verhaal over de kilometerteller. Het bestaan van de andere gebreken is door de ondernemer betwist en heeft de commissie niet door een onafhankelijk deskundige kunnen laten vaststellen. Ook van de airco heeft de commissie niet vast kunnen laten stellen of deze deugdelijk was gerepareerd (zoals de ondernemer stelt) of niet (zoals de consument opmerkt). In dat geval is de commissie niet voldoende aan feiten gebleken om te kunnen oordelen dat de auto niet aan de overeenkomst zou hebben voldaan. Dat betekent dat dient te worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 13 november 2009.