Als klacht over aanwezigheid bedwantsen tijdig zou zijn gemeld bij ondernemer dan zou ook sprake zijn geweest van ongemak.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Klacht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 79308

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 14 juni 2013 tot 28 juni 2013 voor een bedrag van € 568,–.   De consument heeft op 25 juni 2013 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanaf de eerste dag zijn we gebeten door ongedierte in de matrassen. Omdat ik slechter ging slapen, ben ik op een andere kamer gaan liggen en daar helemaal opgegeten. In totaal had mijn vrouw ongeveer 20 beten en ik ongeveer 40, waarvan er ongeveer 25 een allergische reactie hebben gegeven. We zijn op 23 juni 2013 vervroegd naar huis gegaan. We hebben de huisarts bezocht en we waren een aantal dagen niet lekker. Met het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan voelen we ons niet serieus genomen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We dachten eerst dat we door muggen waren gestoken. Na een aantal dagen bleek dat niet het geval te zijn. Volgens de huisarts zijn de steken vrijwel zeker afkomstig van bedwantsen. Dat de ondernemer die niet in de bungalow heeft aangetroffen, betekent nog niet dat ze niet aanwezig waren. Bedwantsen zijn moeilijk waar te nemen. Een uur voor zonsopgang zijn ze wel te zien. We hebben vernomen dat de bungalow enige tijd voor onze aankomst niet in gebruik is geweest. Onze hele vakantie is verknald.   De consument verlangt dat de ondernemer een vergoeding in geld betaalt, die tenminste terugbetaling van de gehele huursom omvat.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 23 juni 2013 heeft de consument zich gemeld bij de receptie met de mededeling dat hij meerdere malen is gebeten tijdens zijn slaap door ongedierte in de woning. Verder deelde de consument mee dat hij als gevolg hiervan had besloten om zijn vakantie af te breken en naar huis te gaan. Na vertrek is de bungalow onderzocht op insecten, maar die zijn niet aangetroffen. Ook bedwantsen zijn niet aangetroffen. Van de vorige gebruikers van de woning hebben we ook geen klachten gehad over insecten. We hebben in verband met het ongemak de consument voor het aanhangig maken van het geschil een gratis weekverblijf aangeboden in [naam vakantiepark], waar de consument heeft verbleven. Toen bleek dat de consument daarmee niet tevreden was hebben we ter compensatie aangeboden om de huursom en de parklasten van de vijf niet genoten dagen ter waarde van € 169,50 contant te vergoeden. Uiteindelijk is besloten de beide vergoedingen aan te bieden.

Omdat de consument in de periode van 14 juni 2013 tot 23 juni 2013 wel in de bungalow heeft verbleven, zien we geen aanleiding de hele huursom terug te betalen.  

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Omdat de consument niet meer naar [naam verblijf] wil, bieden we de consument aan dat hij een midweek of een lang weekend in het laagseizoen gratis kan verblijven op één van onze andere parken.   De ondernemer heeft een vergoeding aangeboden alsmede gratis verblijf op één van de parken van de ondernemer, één en ander zoals hiervoor omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De vroegtijdige terugkeer van de consument beschouwt de commissie als een ontbinding van de overeenkomst met de ondernemer. De ondernemer heeft daarop, voor het aanhangig maken van het geschil, aangeboden de niet genoten huurdagen en parklasten ter hoogte van in totaal € 169,50 aan de consument terug te betalen. Omdat in zoverre sprake is van een redelijk aanbod, zal de commissie dit aanbod bindend aan de ondernemer opleggen.   De ondernemer heeft niet, althans niet gemotiveerd bestreden dat de insectenbeten zijn opgedaan in de vakantiebungalow. Dat is ook niet onaannemelijk, nu de consument ter zitting onweersproken heeft gesteld dat de bungalow enige tijd voordat de consument de woning betrok niet in gebruik is geweest. Nu de consument stelt dat de beten zich al vanaf de eerste dag voordeden, had echter van hem verwacht mogen die klacht direct bij de ondernemer te melden. Door dat niet te doen, heeft hij de ondernemer niet in de gelegenheid gesteld ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen (bijvoorbeeld het aanbieden van een andere bungalow of een extra schoonmaak), om het ongemak  op te heffen. Gelet hierop is geen plaats voor terugbetaling van de volledige huursom, zoals de consument verlangt.   Het niet tijdig melden van de klacht laat echter onverlet dat, indien de consument wel tijdig melding zou hebben gemaakt van de klacht, ook dan sprake zou zijn geweest van ongemak, te weten het verblijf in een woning met bijtende insecten. Nu dat ongemak aan de ondernemer is toe te rekenen, acht de commissie het redelijk en billijk dat de ondernemer daarvoor aan de consument een vergoeding betaalt. Rekening houdend met het feit dat de consument, zoals hiervoor is overwogen, de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen om het ongemak op te heffen stelt de commissie de vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid stelt vast op € 50,–.   In het digitale formulier, zoals de consument dat bij de commissie heeft ingediend, heeft de consument aangegeven: “Inmiddels zijn wij helemaal klaar met [de ondernemer] en is ons voorstel om alleen een financiële oplossing op te leggen”. Niettemin heeft de ondernemer ter zitting een gratis verblijf aangeboden op één van de parken van de ondernemer gedurende een midweek of lang weekend in het laagseizoen. De commissie gaat er van uit dat, indien de consument alsnog prijsstelt op dit gratis verblijf in plaats van de hiervoor genoemde financiële vergoeding van € 50,–, de ondernemer zijn aanbod gestand zal doen.  Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod (betaling van € 169,50), indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan. Voorts betaalt de ondernemer aan de consument binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies een vergoeding van € 50,–, of verschaft de ondernemer aan de consument een waardebon zoals ter zitting door de ondernemer is aangeboden, dit ter keuze van de consument.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie.