Alternatief aangeboden hotel niet gelijkwaardig: de afstand tot de skipiste en het centrum

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Beëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-1974

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 november 2007 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een verblijf in twee appartementen in de Franse Alpen, te weten: een driekamerappartement op het Radisson Sas Resort te Arc 1950 van 21 december 2007 tot en met 5 januari 2008 en een driekamerappartement op het Radisson Sas Resort van 29 december 2007 tot en met 5 januari 2008, voor de som van € 6.664,– totaal. Op 30 november 2007 werd de reservering door de reisorganisator geannuleerd.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Op 30 november 2007 heeft de reisorganisator de reis per email geannuleerd onder aanbieding van een niet gelijkwaardig alternatief dan wel een schadevergoeding (10% van de oorspronkelijke reissom) die niet voldoende was om de meerkosten van een reis in de lijn van de geboekte reis te dekken. Het alternatief sloot absoluut niet aan bij de door klager geboekte en betaalde, en door de reisorganisator bevestigde reis.   Klager had voor Radisson Sas gekozen om de volgende redenen:   1. Direct aan de skipiste; 2. Midden in een dorpje; 3. Speciaal voor families; 4. Ruim (zowel de appartementen als het stadje); 5. Autovrij opgezet; 6. Twee aparte slaapkamers voor de kinderen; 7. Luxe afwerking en service.   Het alternatief voldeed niet aan deze eisen en was derhalve geen volwaardige vervanging. Een van de twee appartementen was aanzienlijk kleiner en had maar één slaapkamer. Later bleek dat klager mogelijk wel twee slaapkamers kon krijgen. Niet direct aan de skipiste (afstand 1 kilometer). Niet in een dorpje (afstand 1 kilometer). Minder aanbod van luxe.   De annulering zo kort voor vertrek (drie weken) bood klager weinig mogelijkheden om een andere accommodatie te zoeken. Klager heeft evenwel snel een alternatief gevonden, waarvan echter de meerkosten niet worden gedekt door de aangeboden vergoeding. Klager acht een overboeking waar het een gezin met jonge kinderen betreft niet gepast en vindt overboeking geen overmacht.   Ter zitting heeft klager nog verklaard dat zijn voornaamste bezwaar tegen de appartementen in Champagny en Vanoise de afstand tot de piste en het centrum betrof, met name omdat het om gezinnen met kleine kinderen ging. Appartementen die aan deze eisen voldeden waren allemaal aanzienlijk duurder dan de aanvankelijk geboekte appartementen.   Voorts heeft klager ter zitting de rekeningen overgelegd van de door hem op 11 december 2007 gereserveerde appartementen in Oz en Oisans. De huurprijs bedraagt: € 6.640,50 + € 3.320,25 = € 9.960,75 totaal. Klager verlangt vergoeding van het prijsverschil tussen de oorspronkelijk geboekte reis en de nieuw geboekte reis (€ 3.296,75), alsmede een vergoeding voor de gemaakte uren (circa € 1.500,–). Daarnaast heeft klager verklaard dat hij de reissom van de oorspronkelijk geboekte reis van de reisorganisator terug heeft ontvangen, echter niet de beloofde 10% extra.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Eind november 2007 ontving de reisorganisator bericht dat er een fout was gemaakt in de reserveringsacceptatie; de reservering was overboekt. Daar de boeking voor de kerstvakantie was, was er weinig keus meer, maar de reisorganisator kon twee goede appartementen aanbieden als alternatief, in Les Alpages de Champagny in Champagny en Vanoise, een nieuwe comfortabele résidence. Aanvankelijk een tweekamer- en een driekamerappartement, later twee driekamerappartementen.   De reissom zou aanzienlijk lager worden en daarnaast is een vergoeding van 10% extra korting aangeboden. Er was ook een mogelijkheid voor de ene familie om de eerste week in Radisson Sas te verblijven en dan voor de tweede week te verhuizen naar Champagny, samen met de andere familie die dan pas zou aankomen, met daarbij 15% korting. Over andere alternatieven beschikte de reisorganisator niet, behalve annuleren, waarbij 10% restitutie over de reissom is aangeboden (€ 650,–).   Klager heeft het alternatief van de reisorganisator niet geaccepteerd en heeft zelf iets anders kunnen vinden dat aanzienlijk groter was dan geboekt en daardoor aanzienlijk duurder. Vervolgens heeft de reisorganisator conform de afspraak de reservering geannuleerd en € 650,– extra gecrediteerd.   Klager geeft aan de keuze te hebben gebaseerd op:   1. Direct aan de piste; dat was inderdaad niet het geval; 2. Midden in een dorpje; dat was vergelijkbaar met het door klager zelf gekozen alternatief; 3. Speciaal voor families; dat was in Champagny zeker ook het geval; 4. Ruim; één appartement was ongeveer gelijk, het andere was in het alternatief iets kleiner; 5. Ruim in het stadje; van een stadje is amper sprake, het betreft in beide gevallen skidorpen; 6. Champagny en Vanoise is wel een aardig dorp, Oz en Oisans is kleiner; 7. Autovrij; wordt niet beloofd. Bij beide resorts was een parkeergarage; 8. Minder luxe; vergelijkbaar.   Het aangeboden alternatief ligt inderdaad minder dicht bij de piste dan het Radisson Sas Resort, maar de reisorganisator is van mening dat het een zeer redelijk alternatief was en zeker qua comfort te vergelijken met hetgeen klager uiteindelijk zelf heeft gevonden. De reisorganisator acht het daarom niet redelijk om de meerkosten die klager heeft gemaakt voor een veel grotere accommodatie te vergoeden. Klager heeft geen reserveringsbevestiging aan de reisorganisator overgelegd van hetgeen hij heeft geboekt, maar alleen een website van het Frankrijkhuis doorgestuurd van Chalets Clos du Pré. De reisorganisator biedt deze appartementen ook aan, maar had hiervoor geen beschikbaarheid. De reisorganisator erkent fouten te hebben gemaakt. Maar is tevens van mening in alle eerlijkheid een zeer redelijk alternatief te hebben aangeboden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge artikel 11 van de ANVR Reisvoorwaarden heeft de reisorganisator het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De wijziging dient onverwijld te worden medegedeeld. De reiziger kan de wijziging afwijzen. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend komt de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. De reisorganisator dient de reiziger, indien mogelijk, een alternatief aanbod te doen dat minstens gelijkwaardig is.   De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie wordt beoordeeld naar objectieve maatstaven en moet worden bepaald naar de volgende omstandigheden:   1. de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; 2. de aard en de klasse van de accommodatie; 3. de faciliteiten die de accommodatie biedt.   Voorts zijn bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van belang: de samenstelling van het reisgezelschap, de bij de reisorganisator bekendgemaakte bijzondere eigenschappen en persoonlijke omstandigheden van de reizigers en de door de reizigers verlangde en door de reisorganisator bevestigde afwijkingen van het programma.   De commissie is van oordeel dat het niet beschikbaar zijn van accommodatie tengevolge van een overboeking, een gewichtige omstandigheid is in de zin van artikel 11 van de ANVR Reisvoorwaarden. De oorzaak van de wijziging ligt evenwel in de risicosfeer van de reisorganisator, de daaruit voortvloeiende schade komt derhalve voor rekening van de reisorganisator. Een beroep op overmacht is niet aan de orde.   Voorts is de commissie van oordeel dat het aangeboden alternatief niet geheel gelijkwaardig is aan de aanvankelijk door klager geboekte accommodatie. Met name de situering in de plaats van bestemming wijkt af in de afstand tot de skipiste en het centrum. De commissie kan zich voorstellen dat deze ligging wat minder ideaal is met kleine kinderen en voor klager reden om verder te zoeken.   De door klager als alternatief gekozen appartementen waren evenwel aanzienlijk groter en derhalve veel duurder dan de oorspronkelijk geboekte appartementen. De commissie is weliswaar van oordeel dat de reisorganisator tot vergoeding van schade verplicht is, maar acht daarnaast klager in redelijkheid gehouden tot beperking van de schade.   Gelet op het feit dat de reisorganisator geen volkomen onaanvaardbaar alternatief heeft aangeboden, maar klager wel een alternatief heeft gekozen dat 50% duurder was dan zijn aanvankelijke boeking acht de commissie in dit geval een vergoeding van de helft van de meerkosten redelijk. Een en ander vermeerderd met de reeds aangeboden 10% van de oorspronkelijke reissom ter compensatie van het door klager en zijn reisgenoten geleden ongerief. De commissie stelt derhalve de vergoeding vast op € 2.300,– totaal.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 2.300,–. Reeds aangeboden bedragen zijn hierin begrepen. Betaling, indien en voor zover nog niet geschied, dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 26 mei 2008.