Annulering is definitief (2)

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Beëindiging    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-1985

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 juli 2004 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor een persoon naar Alanya in Turkije met verblijf in een hotel op basis van halfpension, voor de periode van 21 juli 2004 t/m 28 juli 2004 voor de som van € 533,–.

Klager heeft een bedrag van € 419,84 bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

De reis is niet doorgegaan. Op grond van de algemene voorwaarden die de reisorganisator zelf hanteert zou mijn annulering per e-mail niet toereikend zijn. Bovendien kan ik aantonen dat mijn reis al eerder is geannuleerd op basis van een telefonisch contact.
Ik heb nooit schriftelijk geannuleerd zoals staat vermeld in artikel 9 lid 8 van de eigen voorwaarden van de reisorganisator.
Voordat de reisorganisator kennis kon nemen van mijn e-mail heb ik mijn annulering al weer ingetrokken.
De reisorganisator verdient dubbel aan mijn reis. Ze vragen van mij betaling en verkopen de reis nog een keer.

Klager verlangt een vergoeding van € 100,–.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 15 juli 2004 heeft klager gebeld om de reis te annuleren. Meegedeeld is dat de annulering zou geschieden maar dat klager dit nog wel schriftelijk zou moeten bevestigen.
Klager heeft gevraagd of dit per e-mail mocht en de desbetreffende medewerkster ging hiermee akkoord.
Na het telefoongesprek is de reis geannuleerd. Hierna is de e-mail van klager ontvangen. Op 16 juli 2004 belde klager dat hij de annulering ongedaan wilde maken. Inmiddels was de plaats echter al vergeven.
Volgens de ANVR-reisvoorwaarden is de annulering rechtsgeldig geschied.
Het artikel van de eigen algemene voorwaarden waar klager een beroep op doet luidt als volgt:
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annulering buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Een annulering per e-mail is niet toereikend, deze dient schriftelijk te geschieden. De reiziger wordt aangeraden een annuleringsovereenkomst te sluiten.
Dit artikel formuleert een verplichting voor klager. In dit geval is te zijner gunste afgeweken en dat kan de reisorganisator niet worden tegengeworpen om onder een betalingsverplichting uit te komen.
Wij verzoeken de commissie te bepalen dat klager de annuleringskosten moet voldoen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vooropgesteld moet worden dat wel vast staat dat klager eerst telefonisch heeft geannuleerd en dat deze annulering wel is verwerkt door de reisorganisator voordat een bevestiging per e-mail door klager was gedaan.
Klager beroept zich op artikel 9 lid 8 van de eigen algemene voorwaarden van de reisorganisator, zoals hiervoor weergegeven.
Naar het oordeel van de commissie kan klager in dit geval geen beroep doen op dit artikel. De kennelijke strekking daarvan is dat een reiziger – uit bewijstechnische redenen – alleen schriftelijk kan annuleren omdat zo komt vast te staan op welke datum precies is geannuleerd, hetgeen van belang is voor de vaststelling van de verschuldigde kosten. Nu vast staat dat aan de voor de reisorganisator kenbare wil van klager om de reis te annuleren is voldaan, komt klager in redelijkheid en billijkheid geen beroep meer toe op genoemd artikel.
Bovendien is niet gesteld of gebleken dat klager nadat hij de annulering heeft willen terugdraaien alsnog van de reisorganisator nakoming van de in zijn ogen nog vigerende reisovereenkomst heeft gevraagd. Daaruit kan afgeleid worden dat ook klager is uitgegaan van een tussen partijen geldende annulering.

De kosten die klager in rekening zijn gebracht stemmen overeen met de staffel in artikel 9 lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden.
Klager is dan ook gehouden die kosten te voldoen. Het door klager in depot gestorte bedrag zal dan ook aan de reisorganisator worden overgemaakt.
De klacht van klager treft geen doel.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het door klager in depot gestorte bedrag ad € 419,84, zijnde het bedrag van de annuleringskosten, zal worden overgemaakt naar de reisorganisator.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 19 november 2004.