Annulering leveringsovereenkomst; conform toepasselijke algemene voorwaarden is de bedenktermijn van 14 dagen van toepassing; consument is niets aan ondernemer verschuldigd.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91392

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de annulering van een leveringsovereenkomst.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 3 oktober 2014 heb ik bij de [naam bedrijf] een koffiefiltermachine gekocht. De verkoper heeft mij naar de balie van de ondernemer gebracht, omdat ik, als ik bij de ondernemer contract afsloot ik voor in totaal € 175,– cadeaubonnen zou krijgen, waarna de koffiefilter slechts € 14,– zou kosten. Ik heb toen een contract met de ondernemer gesloten. Mij is niet gezegd dat ik geen bedenktermijn zou hebben; slechts werd gezegd dat ik na een jaar het contract kon opzeggen.

Op 4 oktober 2014 heb ik bij e-mail de overeenkomst geannuleerd en aangeboden de € 175,– aan de ondernemer te betalen. De annulering werd door de ondernemer geweigerd. Ik verlang ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft in onze verkoopruimte in de [naam bedrijf] bij een van onze verkoopmedewerkers een overeenkomst ondertekend waarin hij aangeeft dat hij akkoord gaat met de daarop genoemde voorwaarden en tarieven, waaronder de actievoorwaarden Cadeaukaartenactie. Ook bij de ondertekening van het formulier voor ontvangst van de cadeaubonnen, heeft de consument aangegeven in te stemmen met de actievoorwaarden. Omdat de consument de overeenkomst heeft gesloten in een verkoopruimte is geen sprake van een overeenkomst op afstand waarbij standaard een bedenktijd van 14 dagen geldt. In de actievoorwaarden, waar de consument door zijn handtekening te zetten mee akkoord is gegaan, staat expliciet vermeld dat er geen sprake is van een bedenktijd. In de actievoorwaarden staat het volgende vermeld. “7. Omdat de overeenkomst niet via koop op afstand plaatsvindt, geldt er geen afkoelperiode en is artikel 3.2. van voornoemde algemene voorwaarden niet van toepassing;”. Wij zijn van mening dat wij de consument voldoende hebben geïnformeerd en dat wij een rechtsgeldige overeenkomst met de consument hebben gesloten. Wanneer de consument geen klant wil blijven, is hij vrij om een andere leverancier te kiezen, maar dan mogen wij wel een opzegvergoeding in rekening brengen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie kan voorbijgaan aan de vraag of de overeenkomst tot stand is gekomen anders dan op afstand, omdat in artikel 3.2 van de toepasselijke algemene voorwaarden de leverancier de contractant het recht geeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de vastgelegde overeenkomst de leveringsovereenkomst te ontbinden. De ondernemer beroept zich er nu op dat de consument door instemming met de actievoorwaarden tevens afstand heeft gedaan van de bedenktijd. De ondernemer beroept zich daarbij op artikel 7 van de door hem overgelegde  “Actievoorwaarden [naam ondernemer + bedrijf] Actie’’. De commissie heeft moeten vaststellen dat de door de consument ondertekende overeenkomst niet naar die actievoorwaarden verwijst, maar naar de actievoorwaarden Cadeaukaartenactie, terwijl in de ‘verklaring van ontvangst cadeaukaart’ slechts wordt verwezen naar “de daarvoor geldende actievoorwaarde “. Deze voorwaarden zijn noch door de ondernemer noch door de consument overgelegd, zodat de commissie niet kan constateren dat de consument afstand heeft gedaan van de bedenktermijn. Derhalve was de consument gerechtigd op 4 oktober 2014 de overeenkomst te annuleren, zodat de commissie vaststelt dat de overeenkomst is ontbonden. De consument is ter zake deze overeenkomst niets aan de ondernemer verschuldigd, omdat voor iets wat onverschuldigd is toegezonden geen betalingsverplichting bestaat.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De op 3 oktober 2014 tussen partijen gesloten overeenkomst wordt met ingang van 4 oktober 2014 geacht te zijn ontbonden, hetgeen betekent dat de consument ter zake deze overeenkomst niets aan de ondernemer verschuldigd is.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 19 februari 2015.