Annulering vlucht door slechte weersomstandigheden is overmacht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-1412

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 9 februari 2001 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor zeventien personen naar Santorini in Griekenland met verblijf in een hotel op basis van logies en ontbijt voor de periode van 27 april t/m 8 mei 2001 voor de som van ƒ 31.639,– in totaal.
 
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak:
 
Op de dag van vertrek, 7 mei 2001, hoorden wij dat de vlucht van Santorini naar Athene vervallen was. Voor een vervangende vlucht is niet gezorgd. ’s Middags per boot naar Athene vertrokken, alwaar wij gedwongen hebben moeten overnachten. In Athene hoorden wij op 8 mei 2001 dat wij een nieuw ticket Athene-Amsterdam moesten kopen omdat wij anders nog een dag langer in Athene moesten blijven. De kosten van dit tweede ticket, de extra overnachting en de transfers hebben wij zelf moeten betalen.
Het boekingskantoor en de reisorganisator hebben ons toen telefonisch geadviseerd de kosten voor te schieten en later terug te vorderen. De reisorganisator heeft de claim thans neergelegd bij Olympic Airways, die de claim echter voor het overgrote deel afwijst.
Nadat de klacht aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie heeft de reisorganisator in totaal een bedrag van ƒ 10.356,70 betaald.
Wij handhaven onze klacht voor het restantbedrag ad ƒ 2.317,88.
 
Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Herhaald wordt dat wij slecht zijn behandeld. Het is juist dat wij in verband met een aantal verplichtingen zo snel mogelijk naar Nederland terug wilden. De snelste manier was per ferry naar Athene en dan per vliegtuig naar Amsterdam. Er is ons niet gezegd dar deze kosten voor eigen rekening zouden komen.
In de dagen voorafgaand aan ons vertrek op 7 mei 2001 was er inderdaad een harde wind. Op de dag van vertrek echter niet meer. Er was op die dag ook vliegverkeer van en naar Santorini.
 
Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator betaalde bedrag van ƒ 10.356,70, maar verlangt een hogere vergoeding, te weten ƒ 12.674,58.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak:
 
De vlucht van Santorini naar Athene is geannuleerd als gevolg van slechte weersomstandigheden. In verband met de slechte weersvoorspelling kon men geen garantie geven voor boekingen of vluchten voor de volgende dagen. Vervolgens geadviseerd de overtocht per ferry te maken. Zij waren daartoe niet verplicht. Vliegen naar Athene was mogelijk maar later. Vooraf is gezegd dat de kosten van de extra voorzieningen zoals de overtocht per ferry, transfers, overnachting en maaltijden voor eigen rekening zouden blijven. Overigens zijn de kosten van de overtocht per ferry al voorgeschoten door Hellenic Tours. Voormelde kosten zijn het gevolg van een overmacht situatie (zie artikel 12 ANVR voorwaarden).
De extra vluchtkosten zijn inmiddels aan de klager vergoed. Voor de vertraging in de afhandeling daarvan hebben wij reeds onze excuses aangeboden.
 
Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd:
 
De weersomstandigheden op Santorini leverden voor de vervoerder een overmacht situatie op.
De terugreis naar Nederland is volledig buiten Olympic Airways om gegaan. Om die reden moet de klager zelf de kosten dragen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen:
 
Voorop gesteld wordt dat het geschil tussen partijen zich in financiële zin nog beperkt tot een bedrag van ƒ 2.317,88 terzake van hotel/transferkosten in Athene, kosten aan boord van de ferry en de telefoonkosten.
 
De reisorganisator, die bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt van de diensten van een vervoerder, is hiervoor tegenover de reiziger in beginsel aansprakelijk. Dit is slechts anders indien de tekortkoming te wijten is aan overmacht.
De commissie is van oordeel dat de reisorganisator voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het annuleren van de vlucht (OA551) van Santorini naar Athene inderdaad is terug te voeren op slechte weersomstandigheden. In dit verband wordt verwezen naar de schriftelijke verklaringen van HIS Santorini.
Verder wordt dit oordeel deels ondersteund door de verklaring van de klager ter zitting. Hij heeft immers medegedeeld dat in de dagen voorafgaand aan het vertrek een harde wind stond. Conclusie is dat de reisorganisator terecht een beroep op overmacht heeft gedaan.
Vervolgens is aan de klager alternatief vervoer aangeboden. In verband met de weersomstandigheden viel echter op dat moment nog niet te voorspellen of dat op 8 of 9 mei 2001 zou plaatsvinden. Klager heeft voormeld aanbod om hem moverende redenen niet geaccepteerd. Klager wilde zo snel mogelijk terug naar Nederland en heeft de boot naar Athene genomen, aldaar overnacht en is toen op 8 mei 2001 naar Amsterdam teruggevlogen.
Met de reisorganisator is de commissie van oordeel dat de aan de terugreis verbonden kosten voor rekening van klager behoren te blijven.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel, dat de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de door klager gestelde klachten en het daaruit voortvloeiende ongerief.
De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 2 november 2001.