Antieke klok verpakt in een bananendoos; verpakking was niet voldoende afgestemd op de kwetsbaarheid van de antiek klok; ontstane schade is niet toe te rekenen aan de PostNL.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 97665

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een door de consument via PostNL verzonden poststuk.

De consument heeft op 9 juli 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een pakket met daarin een antieke klok veilig en met voldoende vulmateriaal en voldoende stevig verpakt verstuurd. Het pakket kwam beschadigd bij de geadresseerd aan. De bananendoos waarin de klok zat was voorzien van dubbelgolfs karton om de opening te dichten. Dit sterke katon was verlijmd aan de binnenzijde en nogmaals afgeplakt met duct tape aan de bovenkant, helemaal rondom de bananendoos, die dan meteen waterdicht en zeer strak dichtgemaakt is. De antieke klok die in het pakket zat was kapot, de onderdelen en het glas zijn niet vervangbaar. PostNL geeft geen duidelijke regels omtrent verpakken en wijst schadevergoeding af zonder duidelijke motivering.

De consument verlangt vergoeding van de schade aan de antieke klok en duidelijke verpakkingsinstructies zodat de consument weet wat de voorwaarden zijn.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft op 8 juli 2015 een pakket aangetekend verstuurd. Dit pakket bevatte een antieke klok. Het pakket is op 9 juli 2015 bij de geadresseerde afgeleverd. Na aflevering van het pakket bleek dat het glas van de klok gebroken was. Wanneer de inhoud van een aangetekend pakket bij aflevering beschadigd blijkt en deze schade is opgetreden tijdens het vervoer door PostNL, is PostNL daarvoor in principe aansprakelijk en heeft de consument daarmee aanspraak op schadevergoeding. Dan moet de schade wel aan PostNL toerekenbaar zijn. Volgens de consument zat de klok in drie lagen zeer deugdelijk verpakkingsmateriaal. PostNL weerspreekt dat de klok deugdelijk verpakt was. Een goede verpakking dient voldoende afgestemd te zijn op het gewicht, de grootte en de mate van kwetsbaarheid van het vervoerde artikel. Een bananendoos met een gebrekkige draagstructuur moet als onvoldoende worden gekwalificeerd. Daarbij wordt immers geen rekening gehouden met de druk die bij verdere belasting (bij stapelen tijdens sortering en vervoer) op de doos en de ingesloten schuimlaag kan worden uitgeoefend. PostNL merkt op dat de beschadiging van de klok niet aan het klokhuis zichtbaar is, maar alleen het glas betreft. Volgens PostNL is die beschadiging te verklaren door het ‘indrukken’ van de bovenhelft van de bananendoos. In een geschikte transportverpakking wordt de inhoud als het ware ‘opgehangen’ met (tempex) hoekstukken en andere verstevigingsmaterialen die in de doos geplaatst zijn om schokken die zich tijdens het transport kunnen voordoen, adequaat op te vangen en het draagvermogen van de kartonnen doos te vergroten. Ook dient de wijze van verpakking ervoor te zorgen dat het vervoerde artikel geen direct contact maakt met de buitenverpakking en geen bewegingsruimte heeft. PostNL acht de schade niet aan PostNL toerekenbaar.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De aansprakelijkheid van PostNL voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet 2009 en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene voorwaarden voor de universele Postdienst 2014 (AVP). Het komt er in hoofdzaak op neer dat PostNL een beperkte aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan poststukken die aangetekend worden verstuurd (artikel 9.3 AVP). Die schade moet aan PostNL toerekenbaar zijn. Als dat niet zo is, heeft de afzender geen recht op schadevergoeding (artikel 9.6 AVP).

De toerekenbaarheid van de schade betreft de kern van dit geschil. De antieke klok was verpakt in een bananendoos. Deze doos is van de bovenkant zichtbaar op één van de foto’s die de consument in zijn dossier heeft overgelegd. Van bananendozen is bekend dat de bovenkant (voor een deel) open is en dus alleen aan de onderkant en zijkanten draagstructuur biedt. Op de foto van de consument is een bananendoos zichtbaar zonder bovenkant. De commissie is van oordeel dat uit foto’s en de stellingen van de consument niet blijkt dat de verpakking voldoende was afgestemd op de kwetsbaarheid van de antiek klok. Opvulling van de doos met versneden stukken schuim en dubbelgolfs karton om de opening aan de bovenkant van de bananendoos te dichten en verlijming van het dubbelgolfs karton met de binnenzijde van de doos maken niet dat de bovenkant van de banandoos een zelfde draagstructuur biedt dan de onderkant en de zijkanten. Evenmin draagt het afplakken met duct tape hieraan bij. Een doos moet aan alle kanten dezelfde draagstructuur hebben om de druk en de belasting die optreedt bij het stapelen van pakketten tijdens het sorteer en vervoerproces van PostNL te kunnen doorstaan. Dat de antieke klok in dit geval deugdelijk zou zijn verpakt zodat de doos met inhoud bestand was tegen het automatisch sorteerproces van PostNL heeft de consument derhalve niet aangetoond. Ten aanzien van het vervoer van zeer kwetsbare goederen heeft PostNL bovendien een waarschuwing in artikel 13.5 lid 2 AVP geplaatst waarin nadrukkelijk wordt vermeld dat PostNL geen bijzondere voorzorgen treft voor de behandeling van zeer kwetsbare goederen (onder andere elektronica, glas- en aardewerken).

De commissie is van oordeel dat in dit geval de aan de klok ontstane schade niet is toe te rekenen aan PostNL.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 3 december 2015.