ANVR-Boekingsvoorwaarden toepasselijk (1).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI99-0973

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Op 12 maart 1999 heeft klager met het boekingskantoor een overeenkomst gesloten tot koop van vier vliegtickets naar Perth (Australië) voor de som van in totaal ƒ 8.331,60, met dien verstande dat wat klager betreft de boeking eerst op 22 maart 1999 definitief is geworden.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak.

Klager heeft de overeenkomst wat betreft zijn boeking geannuleerd op 22 april 1999. Klager heeft een annuleringsnota ontvangen ad ƒ 1.520,–. Klager acht deze kosten onjuist berekend en beroept zich op artikel 9 lid 1 sub 1.1 van de ANVR-Reisvoorwaarden. Daarvan uitgaande is slechts ƒ 75,– verschuldigd, gelet op de termijn waarbinnen is geannuleerd. Tijdens de boeking zijn klager geen andere voorwaarden dan de ANVR-Reisvoorwaarden ter hand gesteld of meegedeeld, met name niet de voorwaarden en informatie van Singapore Airlines. Daarin wordt bovendien vermeld dat na uitgifte van de ticket en voor het vertrek 50% annuleringskosten verschuldigd zijn, terwijl in het geval van klager bij annulering de ticket nog niet was uitgegeven.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak.

Klager is bij boeking geïnformeerd over de kosten van annulering, evenals een (beoogde) reisgenoot van klager, die zich in klagers gezelschap bevond. Zowel volgens de voorwaarden van Singapore Airlines als de ANVR-Reisvoorwaarden tracht klager terug te krijgen waar hij geen recht op heeft.
Het boekingskantoor bemiddelt in lijndienst reserveringen via een consolidator te Haarlem. Na te zijn gemaand door de consolidator is op 13 maart 1999 de boeking definitief gemaakt in overleg met klager. Door de consolidator is 60% doorberekend van het vliegtarief, waartoe het boekingskantoor verwijst naar de overgelegde voorwaarden van de consolidator.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geval is het boekingskantoor opgetreden als dienstverlener bij de aankoop van losse vliegtickets, derhalve niet als bemiddelaar bij totstandkoming van een (pakket) reisovereenkomst. Dit laatste brengt met zich mee dat de Reisvoorwaarden niet van toepassing zijn zodat klagers verwijzing naar artikel 9 van die voorwaarden, dat betrekking heeft op de annuleringskosten van een reisovereenkomst, hier niet terzake doet. Uitgegaan dient te worden van de boekingsvoorwaarden, die zijn opgenomen in dezelfde ANVR publicatie als waarin ook de Reisvoorwaarden zijn gepubliceerd. Klager heeft verklaard die publicatie te hebben ontvangen, zodat de commissie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitgaat. Ingevolge artikel 3.3 van deze voorwaarden is bij annulering door de opdrachtgever deze laatste de aan annulering verbonden kosten verschuldigd. Dat het boekingskantoor de aan klager berekende kosten aan de consolidator zelf heeft moeten voldoen (60% van het tarief) is op zichzelf aannemelijk en overigens ook niet, althans onvoldoende, bestreden zodat het boekingskantoor deze kosten terecht aan klager in rekening heeft gebracht. Dat het boekingskantoor tevens de eigen (administratie)kosten als gevolg van de annulering – welke kosten eveneens volgens genoemd artikel kunnen worden berekend – op ƒ 25,– heeft begroot, acht de commissie redelijk.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 januari 2000.