ANVR-Boekingsvoorwaarden toepasselijk (2).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI00-2563

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 maart 2000 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar Sicilië, Italië met heenvlucht op 27 april 2000 en retourvlucht op 4 mei 2000 alsmede huur van een personenauto gedurende die periode voor de som van ƒ 2.752,– in totaal.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak.

Mijn klacht richt zich er op dat de reisorganisator verzuimd heeft mee te delen dat de terugvlucht moest worden herbevestigd. Dit is door ons niet gebeurd en daardoor is die terugvlucht gemist: het vliegtuig was zeven uur eerder vertrokken dan op onze tickets stond vermeld. Daardoor moesten we een nacht langer op Sicilië verblijven en zelf voor terugkeer naar Nederland zorgdragen, terwijl de reisorganisator weigert de daarmee gemoeide extra kosten te vergoeden.
Wij zijn geen ervaren luchtreizigers en niemand heeft ons op die herbevestigingverplichting gewezen. Dat is ook nergens vermeld, terwijl evenmin een telefoonnummer voor die herbevestiging is verstrekt.
Al met al was de ondersteuning van medewerkers van de reisorganisator beneden peil. Zo wist de vertegenwoordiger van de reisorganisator ter plaatse al sinds het eerdere vertrek van het vliegtuig dat zes personen die vlucht hadden gemist, maar was hij niet ter plaatse om deze personen op te vangen.
Uiteindelijk hebben we voor een bedrag van circa ƒ 515,– per persoon tickets moeten kopen.
Voor het feit dat de geboekte huurauto geen airconditioning had, is mij een vergoeding van ƒ 200,– in het vooruitzicht gesteld.

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb geboekt via Internet en heb geen folder ‘Garantie voor Uw vakantie’ gekregen met daarin enige informatie en/of reisvoorwaarden.
Op een daartoe gestelde vraag kan ik antwoorden dat het logisch is dat reizen aan bepaalde voorwaarden onderhevig zijn, maar ik blijf er bij dat in dit geval mij niets te verwijten valt.
Bij mijn aankomst heb ik een couponboekje ingeleverd bij de autoverhuurder. Het is mogelijk dat daarin ook een coupon zat met daarop de tekst dat de terugreis moest worden herbevestigd.
Ook heb ik bij aankomst om een telefoonnummer gevraagd van de agent, voor het geval er iets mis zou zijn met de gehuurde auto. Toen ik dat nummer belde, kreeg ik slechts Italiaans sprekenden aan de lijn waarmee niet kon worden geconverseerd.
Ik vraag me af of de hier besproken voorwaarden wel toepasselijk zijn als deze niet zijn uitgereikt en of de reisorganisatie niet nog eens moet verwijzen naar een herbevestigingsplicht.

Klager verlangt een vergoeding van ƒ 550,– per persoon.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak.

Bij chartervluchten heeft de toeroperator geen invloed op de vluchttijden en zijn het altijd schema’s onder voorbehoud die de reiziger ontvangt. Omdat de vlucht niet herbevestigd is, is het vliegtuig gemist. Op de vouchers is echter vermeld dat herbevestiging uiterlijk twee dagen voor de vlucht moet gebeuren. De verantwoordelijkheid voor de herbevestiging van de terugvlucht ligt bij de reiziger en niet bij de reisorganisatie. Dat klager geen ervaren reiziger is en niet van een herbevestigingplicht wist, regardeert ons niet.

Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Allereerst wordt een beroep gedaan op art. 15 lid 1 ANVR reisvoorwaarden, waarin is bepaald dat de reiziger uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek dit moet checken. Klager heeft dat onweersproken niet gedaan.
Verder valt erop te wijzen dat alle reizigers ter gelegenheid van hun boeking of bij de reserveringsbevestiging een informatieboekje krijgen uitgereikt ‘Garantie voor Uw vakantie’. Daarin zijn de ANVR reisvoorwaarden opgenomen en wordt in begrijpelijke taal ingegaan op bijvoorbeeld vertrektijd terugvlucht en vliegtuigvertraging.
Ook wordt erop gewezen dat op het reserveringsformulier van het reisbureau d.d. 25 maart 2000 is vermeld: acceptatie van dit formulier betekent dat u bekend bent met de voorwaarden en bepalingen zoals die in de losse brochure van de ANVR reisvoorwaarden staan vermeld. Als klager die brochure niet had gekregen had hij alsnog daarom kunnen c.q. moeten verzoeken.
Bovendien is het vanzelfsprekend dat een reiziger zich voor de terugkeer ervan vergewist of er nog wijzigingen zijn aangebracht.
Als klager stelt dat hij geen contact kon krijgen met de agent ter plaatse dan had hij altijd contact kunnen leggen met het hoofdkwartier in Nederland. Sterker nog: toen klager geen contact met ons opnam voor de herbevestiging is geprobeerd hem te bereiken. Daartoe is gebeld met de door klager opgegeven calamiteit telefoonnummers, maar zonder het gewenste resultaat.
Tot is het meest waarschijnlijk dat klager zijn gehele couponboekje, met daarbij ook de coupon waarop de herbevestigingsplicht is vermeld, bij de autoverhuurder heeft ingeleverd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil is door partijen beperkt tot de vraag of klager al dan niet verplicht was zijn terugvlucht tijdig te herbevestigen. Niet is in geschil dat de geboekte huurauto geen airconditioning had. De reisorganisator heeft daarvoor een vergoeding van ƒ 200,– in het vooruitzicht gesteld.

Tussen partijen is in confesso dat het maken van reizen onderhevig is aan algemene voorwaarden, waarin bijvoorbeeld een regeling wordt gegeven omtrent de reissom, het tijdstip van betaling en de mogelijkheid van annulering door de reiziger. Klager heeft echter gesteld dat hij nimmer een folder (of anderszins) met algemene voorwaarden heeft ontvangen en dat derhalve de ANVR reisvoorwaarden en met name art. 15 lid 1 daarvan, niet van toepassing zijn.

Anders dan klager oordeelt de commissie dat de betreffende algemene voorwaarden wel degelijk van toepassing zijn. Daarbij valt er op te wijzen dat in het dagelijks leven bij transacties van enige omvang met een commerciële wederpartij, die wederpartij algemene voorwaarden hanteert. Bovendien houdt het reserveringsformulier van het reisbureau d.d. 25 maart 2000 in: acceptatie van dit formulier betekent dat u bekend bent met de voorwaarden en bepalingen zoals die in de losse brochure van de ANVR reisvoorwaarden staan vermeld. Dit houdt in dat als klager die brochure niet zou hebben gekregen hij alsnog daarom had kunnen c.q. moeten verzoeken. Tot slot kan hier worden opgemerkt dat de reisorganisator aan klager een redelijke mogelijkheid als bedoeld in artikel 6:233 sub b j° 234 lid 1, sub b BW heeft geboden om kennis te nemen van die algemene voorwaarden, zodat zij toepasselijk zijn.

Dit betekent dat ook artikel 15 lid 1 van die voorwaarden toepasselijk zijn, terwijl door klager is erkend dat hij niet uiterlijk 24 uur van tevoren zijn terugvlucht heeft herbevestigd. De commissie is van oordeel dat het klager duidelijk had moeten zijn dat, zeker nu hij met een chartervlucht reisde, ook de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in acht genomen moet worden meebracht dat hij zich er bijtijds van vergewiste dat de vluchttijden niet waren gewijzigd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel, dat de reisorganisator niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de door klager gestelde klachten en het daaruit voortvloeiende ongerief.
De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 8 november 2000.