Appartementencomplex; afzonderlijke bemetering; consument moet meewerken

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Warmte    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE08-0039

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot de levering van gas en elektriciteit.   De consument heeft een bedrag van € 102,17 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 23 mei 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Zonder toestemming te hebben gegeven is de ondernemer energie en water gaan leveren. De consument betaalt haar huisbaas daarvoor. Er wonen meerdere mensen in het huis waardoor zij niet als eenling aangesloten kan worden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Zij heeft in het telefoongesprek met de medewerker van de ondernemer aangegeven dat zij na ontvangst van informatie met haar huisbaas zou overleggen. Zij heeft niet gezegd dat zij een overeenkomst wilde aangaan, wel heeft zij toen haar rekeningnummer gegeven. Een welkomstbevestiging of iets dergelijks heeft zij niet ontvangen.   De consument wenst niet te betalen voor zaken waar zij niet om heeft gevraagd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 19 februari 2007 is de consument telefonisch klant geworden, heeft zij ingestemd met een automatische incasso en heeft zij haar rekeningnummer doorgegeven. Binnen vijf dagen na dat gesprek is haar per post en per email een welkomstbevestiging gestuurd waarna zij zeven dagen de tijd heeft gehad om kosteloos te annuleren. Binnen laatst genoemde termijn is geen afmelding ontvangen. Vervolgens heeft de onderneming de levering van gas en elektriciteit overgenomen. De levering van gas heeft aan een onjuist adres plaatsgevonden en te dien aanzien zijn de consument geen kosten in rekening gebracht. Waar het tussen partijen nu nog om gaat is de levering van elektriciteit. Als de consument zich aanmeldt bij een andere leverancier dan zal haar uit coulance overwegingen geen opzegvergoeding in rekening worden gebracht wegens voortijdige contract beëindiging, wel zal zij haar verbruik moeten betalen op basis van de meterstanden die de netbeheerder te zijner tijd zal doorgeven. De ondernemer zal haar dan een eindafrekening sturen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Vandaag heeft ook de commissie de bandopname beluisterd die is gemaakt van het telefoongesprek met de consument. Daaruit blijkt duidelijk dat er een contract tot stand is gekomen tussen partijen. De consument heeft zelf de schriftelijke welkomstbevestiging die de ondernemer haar heeft gestuurd ingebracht en aan de commissie overgelegd. Erg geloofwaardig is haar ontkenning dat zij die niet heeft ontvangen dan ook niet. De consument moet de ondernemer nog € 871,64 betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken en wat ter zitting is besproken blijkt naar het oordeel van de commissie dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen voor de levering van elektriciteit. De consument heeft de overeenkomst niet tijdig geannuleerd en moet de door haar afgenomen elektriciteit betalen. Dat de consument met meerdere mensen in een huis woont, betekent niet dat zij geen overeenkomst zou kunnen aangaan tot de levering van elektriciteit. Als het al haar bedoeling is geweest om telefonische alleen informatie te krijgen, dan heeft zij dat niet duidelijk genoeg kenbaar gemaakt.   De klacht is ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen. De commissie gaat er van uit dat de ondernemer zal handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag uitgekeerd aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 3 september 2008.