Artikel 15 van de algemene voorwaarden staat vermeld dat hetde ondernemer is die tijdstippen bepaalt waarop de afrekening van de voorschotten plaats vindt.

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117883

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de afschrijving van de voorschotnota met betrekking tot de levering van water.

De consument heeft op 26 mei 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Hij heeft de ondernemer herhaaldelijk gevraagd de datum waarop het maandelijkse voorschotbedrag wordt afgeschreven te veranderen, maar de ondernemer weigert dat te doen.

De consument verlangt wijziging van de datum waarop de maandelijkse voorschotnota wordt afgeschreven.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij maandelijkse betaling wordt door de ondernemer tien keer per jaar een voorschot geïncasseerd.
De afschrijfdatum van de termijnen is afhankelijk van de zogenaamde portie die het voorschotplan bepaalt. De ondernemer wil niet dat alle klanten tegelijkertijd de jaarafrekening krijgen, omdat in dat geval bijvoorbeeld klanten allemaal tegelijk kunnen gaan bellen.
Om de klantcontacten gelijkmatig over het jaar te verdelen, zijn klanten op basis van de postcode ingedeeld in porties. Die bepalen wanneer voor welk postcode gebied de afrekeningen worden opgemaakt.
Op grond van de Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens is het aan de ondernemer om de tijdstippen te bepalen waarop de voorschotten worden afgeschreven.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het inrichten van de administratie op zo een manier dat iedere klant kan betalen op de datum die de consument wenst, is te kostbaar.
Daarom is gekozen voor de methode die nu gehanteerd wordt.
De ondernemer weet dat het voor mensen die bewust met hun geld om willen gaan belangrijk kan zijn dat zij de datum van betalen kunnen bepalen. De voorschotnota’s voor de levering van water zijn overigens betrekkelijk laag.
Voor zover bekend heeft de consument geen betalingsproblemen.
Desgevraagd geeft de ondernemer aan dat de klant ook zelf het tijdstip kan bepalen als hij ervoor kiest om een factuur digitaal te ontvangen. Dan is evenwel de gehele afhandeling de verantwoordelijkheid van de klant.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat als onbetwist vast dat de ondernemer de automatische incasso van het door de consument verschuldigde voorschotbedrag niet op de eerste van de maand afschrijft.

Wat het belang van de consument ook mag zijn, de commissie is met de ondernemer van oordeel dat de consument wijziging van de datum van afschrijving niet kan afdwingen.

Op de overeenkomst tussen partijen zijn de Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens van toepassing. In artikel 15 van die voorwaarden staat onder andere – voor zover nu van belang – vermeld dat het de ondernemer is die de tijdstippen bepaalt waarop de afrekening van de voorschotten plaats vindt.

De ondernemer heeft uitgelegd op welke wijze het bepalen van de datum van afschrijving plaatsvindt en waarom dat zo gebeurt.
Naar het oordeel van de commissie blijkt daaruit dat de ondernemer zijn bevoegdheden op dit punt op alleszins te rechtvaardigen wijze heeft gehanteerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit
mr I.E. de Vries, voorzitter,
mr A.G. Vermaat en drs L. van Rootselaar, leden, op 9 oktober 2018.