Automatische incasso vindt niet plaats; consument blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0768

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een telefoon- plus internetabonnement.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 57,50 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 7 november 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb mijn abonnement destijds afgesloten bij [een rechtsvoorganger van de ondernemer]. Deze ondernemer heeft enkele malen verzuimd de kosten van het abonnement met gebruikmaking van de verleende incassomachtiging van mijn rekening af te schrijven, waardoor een achterstand is ontstaan waarvan ik niet op de hoogte was. Nadat de ondernemer de activiteiten van [de rechtsvoorganger] had overgenomen, werd ik van de achterstand op de hoogte gesteld. Aangezien ik van een minimum uitkering moet leven, was ik niet in staat de achterstand ineens aan te zuiveren. Ik heb een betalingsregeling aangevraagd die werd toegestaan. Helaas was ik niet in staat de tweede maandtermijn daarvan tijdig te betalen. Ik heb de ondernemer hiervan schriftelijk in kennis gesteld en meegedeeld dat ik deze termijn op een later tijdstip zou voldoen. Ik heb hierop geen antwoord ontvangen. In plaats daarvan werd de betalingsregeling opgezegd en werd ik afgesloten van telefoon en internet. Tevens schakelde de ondernemer zonder waarschuwing vooraf een incassobureau in. Door dit alles zijn hoge kosten ontstaan. Niet alleen heeft het incassobureau rente- en incassokosten in rekening gebracht, ik heb zelf ook kosten gemaakt van in totaal € 104,80. Ik leg daarvan een specificatie over. De ondernemer wil deze kosten niet vergoeden. Verder heb ik gevraagd de betalingsregeling te herstellen. Ik ben eenvoudigweg niet in staat alles in een keer te betalen en bovendien vind ik dat de ondernemer mede verantwoordelijk is voor de ontstane achterstand doordat zijn rechtsvoorganger gedurende drie maanden geen gebruik heeft gemaakt van de incassomachtiging. Het abonnement is intussen geëindigd. Ik heb inmiddels een andere provider.   De consument verlangt intrekking van de vordering bij het incassobureau, herstel van de betalingsregeling, een kostenvergoeding van € 104,80, een naar redelijkheid en billijkheid door de commissie vast te stellen vergoeding wegens immateriële schade en schriftelijke excuses van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Als een automatische incasso om welke reden dan ook stagneert, blijft de abonnee aansprakelijk voor de betaling van de abonnementskosten. Dat staat in onze algemene voorwaarden. Niettemin hebben wij een betalingsregeling toegestaan. Die is toegekend onder de voorwaarde dat deze stipt moest worden nagekomen, op straffe van verval daarvan. Reeds met de eerste termijn was de consument te laat met betalen, zij het enkele dagen. De tweede termijn kwam niet binnen, waarna de regeling is stopgezet en het gehele bedrag van de achterstand opeisbaar is geworden. Aangezien die niet werd betaald is de aansluiting geblokkeerd en is een incassobureau ingeschakeld. Wij hebben niet in strijd met onze verplichtingen gehandeld en verzoeken de commissie dan ook de klacht af te wijzen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft niet kunnen vaststellen waardoor de rechtsvoorganger van de ondernemer gedurende een aantal maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn incassomachtiging. Dat doet overigens weinig ter zake, want de consument blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen. Aan de afrekeningen van haar bank kan zij zien wat er van haar rekening is afgeschreven en zij had [de rechtsvoorganger] dus kunnen waarschuwen dat de automatische incasso niet plaatsvond en op een andere wijze kunnen betalen. De consument kan de ondernemer dus niet aansprakelijk stellen voor het ontstaan van de achterstand. Uit de stukken blijkt dat de ondernemer met de consument een betalingsregeling is overeengekomen voor een bedrag van € 289,75, af te betalen in vijf maandelijkse termijnen, waarvan de eerste verviel op 1 september 2008. Het staat vast dat de consument deze regeling niet is nagekomen. Ook daarvoor is zij aansprakelijk, ongeacht de oorzaak van de niet-nakoming, die voor rekening en risico van de consument zelf is. Het stond de ondernemer dus vrij om aan deze tekortkoming consequenties te verbinden. Uit de stukken blijkt echter dat de ondernemer dat heeft gedaan zonder waarschuwing vooraf en zonder in te gaan op een brief van de consument d.d. 4 oktober 2008, waarin de consument aankondigde dat zij niet in staat was de tweede termijn tijdig te voldoen. Ook op verdere brieven van de consument heeft de ondernemer niet gereageerd. In plaats daarvan heeft hij de betalingsregeling stopgezet, de verbinding geblokkeerd en een incassobureau ingeschakeld. Dat is naar het oordeel van de commissie een gang van zaken die niet in overeenstemming is met de service die een abonnee van zijn provider mag verwachten, ook al blijft de abonnee aansprakelijk voor de opgelopen betalingsachterstand. Op grond hiervan is de commissie van oordeel dat de ondernemer de door het incassobureau in rekening gebrachte rente, incasso- en overige kosten dient te crediteren. Daarnaast is een vergoeding op haar plaats wegens door de consument gemaakte kosten en ondervonden ongemak. De commissie stelt het bedrag daarvan, rekening houdend met alle haar bekende omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op € 75,–. De consument heeft nog reiskosten en dergelijke opgevoerd, maar die acht de commissie niet toewijsbaar wegens het ontbreken van causaal verband tussen die kosten en enig ontoelaatbaar handelen of nalaten van de ondernemer. Ook de overige klachtonderdelen acht de commissie, gelet op het voorgaande, ongegrond.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer crediteert de consument voor de door het incassobureau buiten de hoofdsom in rekening gebrachte rente en kosten. Voorts betaalt de ondernemer een vergoeding aan de consument van € 75,–. Betaling of verrekening daarvan dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aangezien de vordering van de ondernemer hoger is dan het in depot gestorte bedrag, wordt het depotbedrag aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 11 juni 2009.