Bakoven technisch gezien in orde. Consument had zich vooraf kunnen oriënteren.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE04-0042

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 december 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [een fornuis] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 194,–. De levering vond plaats op of omstreeks 19 december 2003.   De consument heeft op 30 januari 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tevoren heb ik aangegeven een oven te willen kopen die zowel van boven als beneden bakt. Dit zou volgens de verkoper bij het gekochte exemplaar geen enkel probleem zijn. Verder werd mij verteld dat gas beter bakte dan elektra.   De praktijk is echter anders. De oven bakt alleen de onderkant van bijvoorbeeld een ovenschotel met gevolg dat de onderkant gaar wordt, maar de bovenkant nog niet. Wanneer de ovenschotel van boven gaar is, is het resultaat dat iedere keer de onderkant van de schotel verbrand is. De oven kan derhalve niet worden gebruikt voor hetgeen hij is aangeschaft. Indien ik had geweten dat de oven niet aan de bovenkant bakt, dan zou ik een ander fornuis hebben gekozen.   De consument verlangt een andere oven zonodig met bijbetaling of restitutie van het garantiegeld en de bezorgkosten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij kunnen helaas niet nagaan hoe het verkoopgesprek is verlopen. Indien de consument direct na levering aan ons een klacht had gemeld, zou de informatie over de mogelijkheden van een fornuis een aanwijzing kunnen zijn. Inruil van een hygiënisch artikel is na ingebruikname niet mogelijk.   Onderzoek door de monteur van de servicedienst heeft uitgewezen dat het fornuis technisch 100% in orde is.   Omdat wij begrip hebben voor de teleurstelling van de consument en om de situatie niet te laten escaleren hebben wij aangeboden de kosten van de garantie ad € 45,– (voor de duur van vijf jaar) te restitueren. Bezorgkosten worden te allen tijde berekend, onafhankelijk van het apparaat dat wordt geleverd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld. Ik heb de oven laten verwarmen tot de maximale temperatuur. Er is geen afwijking in de opbouw en de tijdsduur hiervan geconstateerd. De oven vertoont geen defect. De oven beschikt alleen over een warmtebron onderin. Over het bakproces op zich kan ik geen oordeel geven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Blijkens het rapport van de geraadpleegde deskundige voldoet de oven vaktechnisch bezien aan te stellen eisen. Het gegeven op zich dat bij een gasoven de warmtebron zich onderin bevindt, behoeft naar de commissie op basis van eigen ervaring en kennis bekend is, geenszins een ongelijkmatig bakresultaat tot gevolg te hebben. Hoe het toch kan gebeuren dat de consument in dit opzicht teleurgesteld wordt, heeft de deskundige niet nagegaan. Het gaat echter te ver om van een deskundige te verlangen dat hij zich buigt over het bakproces, indien zijn bevindingen op vaktechnisch gebied daartoe geen aanleiding geven. Onder de gegeven omstandigheden houdt de commissie het er voor dat hier sprake is van een gebruikersfout, mogelijk in de vorm van het niet op de juiste plaats in de oven zetten van de te bakken gerechten.   Wel is het zo dat gasovens, elektrische ovens en heteluchtovens in het gebruik hun eigen specifieke voor- en nadelen hebben, welke bovendien per merk en uitvoering nog kunnen verschillen. Of en in hoeverre hieraan aandacht is besteed ten tijde van de aanschafbeslissing valt onder de voorliggende wederzijdse standpunten niet te achterhalen. Er zijn echter diverse informatiebronnen voorhanden op basis waarvan de consument zich dienaangaande tevoren breed had kunnen oriënteren. Nu de consument achteraf haar aanschafbeslissing betreurt, ontbreken dan ook goede gronden om deze teleurstelling de ondernemer toe te rekenen, ook al is de consument thans bereid tot een aanschaf in een hogere prijsklasse.   Het gebaar dat de ondernemer jegens de consument heeft gemaakt wordt in dit geval geacht te zijn ingegeven uit overwegingen van coulance. De commissie vertrouwt erop dat de ondernemer het aanbod om de betaalde kosten voor de vijfjarige garantie te restitueren gestand doet, voorzover hij het hiermee gemoeide bedrag van € 45,– niet reeds heeft betaald, maar ziet geen aanleiding om hem dit in de te nemen beslissing bindend op te leggen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 13 december 2004.