Bedenktermijn van 14 dagen gaat pas lopen nadat de consument daadwerkelijk van de dienst(en) van de ondernemer gebruik heeft kunnen maken.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Totstandkoming overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119180

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft opzegging van de tussen partijen gesloten overeenkomst inzake een combinatiepakket van televisie, internet en telefoon.

De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 723,17 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 21 november 2017 heb ik via internet informatie bij de ondernemer opgevraagd over een voordelig abonnement. De aanvraag werd door de ondernemer beschouwd als het sluiten van een overeenkomst. Ik zou 14 dagen bedenktijd hebben.
De ondernemer is de gemaakte afspraken en toezeggingen niet nagekomen. Ik wilde de overeenkomst ontbinden. In dat verband heb ik de ontvangst van het toegezonden installatiepakket, dat op 28 december 2017 door een monteur van de ondernemer geïnstalleerd zou worden, op 20 december 2017 geweigerd. Op 22 december 2017 heb ik toch aangegeven het pakket te willen ontvangen. Ondanks toezegging van eerdere bezorging werd het pakket eerst op 30 december 2017 bezorgd. Omdat het te lang duurde heb ik op 29 december 2017 de overeenkomst opgezegd.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen verweer ingediend.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie overweegt dat het hier gaat om een koop op afstand. De commissie herhaalt hetgeen werd overwogen in haar beslissing met nummer 113711: de commissie verwijst naar de Memorie van toelichting op de wet waarmee artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek is ingevoerd, met name de toelichting op onderhavig artikel (wetsvoorstel 33520, Tweede Kamer 2012-13, nr. 3).

De commissie overweegt, in lijn met eerdere uitspraken van de commissie (zie uitspraken met nummer 106275 en 10582) dat het in overeenstemming met de memorie van toelichting en de strekking van de in die memorie bedoelde richtlijn lijkt de bedenktermijn in dit geval pas in te laten gaan nadat de consument daadwerkelijk van de dienst(en) van de ondernemer gebruik heeft kunnen maken. Nu het installatiepakket eerst op 28 december 2017 door een monteur van de ondernemer geïnstalleerd zou worden, kan de bedenktijd niet eerder zijn ingegaan dan op die datum. Omdat de consument onweersproken binnen 14 dagen daarna de overeenkomst heeft opgezegd, moet de conclusie zijn dat de overeenkomst ontbonden is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst tussen partijen d.d. 21 november 2017 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat hetgeen de consument aan de ondernemer betaald heeft, door de ondernemer gerestitueerd dient te worden.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 723,17 wordt aan de consument uitgekeerd.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, mevrouw mr. Y.S.H. Schers en mevrouw mr. M.E.A. Möhring, leden, 4 oktober 2018.