Benzineverbruik is gemeten onder strikte en gestandaardiseerde condities. Normverbruik is niet representatief voor het brandstofverbruik in de dagelijkse praktijk.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 82834

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 april 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.
De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [automerk] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 25.832,99.

De levering vond plaats op of omstreeks 18 april 2013.

De consument heeft op 4 mei 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 13 april 2013 heb ik bij de ondernemer een nieuwe [automerk] gekocht. Door [automerk] wordt deze auto aangeprezen als de zuinigste benzineauto in zijn klasse en “engine of the year 2013”. Ik heb specifiek voor deze auto gekozen vanwege zijn zuinige motor. Tijdens het verkoopadviesgesprek dat op 13 april 2013 heeft plaatsgevonden heb ik duidelijk aan de ondernemer aangegeven dat ik op zoek was naar een zuinige en comfortabele auto om daarmee voornamelijk op de snelweg lange afstanden mee te kunnen rijden met een gemiddelde snelheid van 120 km/h (circa 20.000 km per jaar). De auto voldoet absoluut niet aan deze eisen. De aan mij geleverde auto bezit vanwege het benzineverbruik , dat maar liefst 103% hoger ligt dan het door de fabrikant opgegeven verbruik, niet de eigenschappen die op grond van de verkoopovereenkomst verwacht mogen worden. Daarom heb ik de ondernemer bij brief van 22 juli 2013 gevraagd of hij kon instemmen met ontbinding van de koopovereenkomst. Op 8 augustus 2013 heeft de ondernemer mij per e-mail laten weten hier niet mee te kunnen instemmen, omdat de auto volgens hem niets mankeert. Het feit dat de ondernemer geen oorzaak voor het hoge benzineverbruik heeft kunnen vinden, betekent echter niet dat er geen probleem is. Ik ben namelijk van mening dat ik niet hoef te verwachten dat het verbruik in de praktijk maar liefst 103% hoger is dan het door de fabrikant en ondernemer opgegeven normverbruik. Het werkelijke brandstofverbruik wijkt dusdanig af van het door de fabrikant en de ondernemer opgegeven normverbruik dat overeenkomst onder invloed van dwaling tot stand is gekomen en een beroep daarop is volgens mij dan ook voorkomen terecht is.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik verlang primair vernietiging van de koopovereenkomst wegens dwaling en subsidiair ontbinding van de koopovereenkomst wegens non-conformiteit.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het verzoek tot ontbinding van de koopovereenkomst kunnen wij niet accepteren omdat ons inziens
de auto zuiniger is dan door de gebruiker behaald wordt.

Wij hebben veel oplossingen aangedragen om het verbruik beter in beeld te brengen en een analyse
van het rijgedrag te maken. Een brandstofverbruik is afhankelijk van hoe de auto gebruikt wordt.

De auto heeft een trekhaak en het trekken van een aanhanger beïnvloedt het verbruik. Hier is geen
helder beeld van, omdat het rijgedrag niet geanalyseerd is.
Samen met de klant is een proefrit gemaakt en hierbij is een brandstofverbruik behaald van 1 liter op
23,5 kilometer. Zuinig rijden met deze auto is dus wel degelijk mogelijk. Voor de testrit hebben wij de
bandenspanning gecontroleerd en deze stond veel te laag met 1,6 bar in plaats van 2.1 tot 2.4 bar voor en 2.1 tot 2.8 bar achter. Dit heeft ook een grote invloed op het verbruik.

De oplossingen die wij hebben aangedragen om te ondervinden waarom er onzuinig wordt gereden,
zijn niet geaccepteerd door de consument. Het voorstel een ritregistratie systeem in te bouwen en de auto twee weken te testen met eenzelfde auto terug als vervangend vervoer, is niet aanvaard.

Het is algemeen bekend dat de fabrieksopgave in de folder voortkomt uit een Europese test en vaak
geheel niet haalbaar is. Dit wordt ook aangegeven in het verkoopgesprek en in diverse media. In de
brochure staat letterlijk:

“Brandstofverbruik en C02-emissies in dit overzicht zijn direct noch indirect een garantie van het brandstofverbruik van de auto uit de desbetreffende klasse.”

De zuinig-rijden-systemen in de auto worden door de consument zeker nog niet optimaal benut. De [automerk] Eco-Modus functie in de boordcomputer bevat informatie over schakelen, anticiperen en snelheid. De maximale score van vijf bloemblaadjes wordt door de consument in geen van de gevallen behaald. Dit is wel van belang om de maximale zuinigheid te behalen.

Om bovenstaande redenen kunnen wij het verzoek om ontbinding van de koopovereenkomst niet
accepteren. Uiteraard zijn wij nog steeds bereid om mevrouw verder te ondersteunen/adviseren om
de Eco-modus optimaal te benutten.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Vooronderzoek:
Allereerst iets over brandstofverbruik. Heel veel discussies zijn hier over opgelaaid en navenant ook
over geschreven.
De ANWB heeft in zijn vraagbaak hier een treffende opmerking over:
De vraagstelling van een consument was: “In brochures spreekt men over EG verbruikscijfers. Ik heb
de ervaring dat dergelijke cijfers in de praktijk nooit gehaald kunnen worden. Hoe zit dat?”
Antwoord: “De actuele meetmethode overeenkomstig de Europese richtlijn 93/116/EG is
ontwikkeld om de uitlaatgasemissies te meten i.v.m. de typegoedkeuring. Uit die cijfers wordt
vervolgens een verbruik cijfer berekend. U kunt dergelijke cijfers hooguit gebruiken ter vergelijking
met andere merken. In de praktijk is het verbruik hoger dan een meting op de rollenbank en in een
testruimte. Daarboven zijn deze gegevens zonder verbruikers zoals airco enz. gemeten! In
testverslagen vindt u vaak een praktijkcijfer terug.” Tot zover de ANWB. Overigens dient deze
goedkeuring vermeld te worden op de displays in de showroom.

Er wordt gemeten volgens – ondermeer – de volgende voorwaarden:
• de motor dient op bedrijfstemperatuur te zijn;
• de buitentemperatuur dient 20°C of hoger te zijn;
• een luchtdruk van minimaal 1000 mbar;
• een relatieve vochtigheid die lager is dan 95%;
• een windsnelheid van minder dan 3m/sec;
• windstoten van minder dan 5m/sec;
• er wordt uitgegaan van één persoon in het voertuig;
• er dient geen bagage in de auto aanwezig te zijn;
• geen trekhaak of andere accessoires die het verbruik kunnen beïnvloeden;
• geen airco en andere verbruikers;
• de brandstoftank mag voor maximaal 90% gevuld zijn;
• alvorens men overgaat tot meting wordt er eerst 10 minuten op de te meten  snelheid gereden.

Er wordt hierbij dus geen rekening gehouden met de koude start, stoplichten, inhaalmanoeuvres en dergelijke. Het valt met deze wetenschap dus te begrijpen dat de in de brochures opgegeven waarden in het dagelijks verkeer praktisch niet haalbaar zijn; hiervoor ook al opgemerkt door de ANWB.
 
Resumé; het verbruik is softwarematig en/of op andere wijze technisch niet te verbeteren en valt te
scharen onder inherent het type. Overigens nodigt het totale concept wel uit om wat meer "gas" te
geven; de wat lichte motor en het gewicht van het voertuig spelen hierin een grote rol. De
rechtervoet en andere zaken welke hiervoor genoemd zijn spelen (een) rol in het brandstofverbruik. Indien men alle genoemde zaken in ogenschouw neemt en zich "aanpast", kan er beslist een beter verbruik worden bewerkstelligd. Het is de keuze van de berijder hoe om te gaan met genoemde cijfers en gegevens, maar het is en blijft een feit dat als men rijdt zoals men "wilt", men nooit het door de fabrikant opgegeven verbruik zal kunnen bereiken.
 
In hoeverre de partijen de genoemde gegevens – zoals hierboven onder meer vermeld – hebben
besproken is mij onbekend.
 
Technisch onderzoek:
• Het voertuig staat op winterbanden [merknaam] 205-55-16, goede spanning, maar kan wel wat hoger.
De werking van de banden in sneeuw wordt dan wel wat minder, maar het brandstofverbruik daalt dan wel. Winterbanden geven een hoger verbruik, + 15% kan zo maar voorkomen;
• Er is een trekhaak gemonteerd, toename gewicht, over de regelmaat van verbruik niet
gesproken, maar uiteraard zal het verbruik navenant toenemen als men de trekhaak gebruikt voor wat voor doeleinden dan ook;
• Een proef uitgevoerd inzake de vrijloop na beremming; uitstekend;
• De samenstelling van de uitlaatgassen. Door middel van een viergastest kan men uitstekend
bepalen of de verbranding zich op een correct niveau beweegt; ja uitstekend. Het
HC gehalte dient zich tussen de 0 en 30% PPM te bewegen (onverbrande koolwaterstoffen); Alle
andere waarden zoals Lambda (werking katalysator), CO, et cetera zijn prima.
 
Resumé:
Alle te meten waarden zijn uitstekend, zodat er in dit verband geen sprake kan zijn van toename
brandstofverbruik. Zoals eerder opgemerkt zijn het de omstandigheden, de gebruikte brandstof en het
gebruik door de berijder die samen het verbruik sterk kunnen beïnvloeden.
Op dit moment gebruiken veel autojournalisten een praktijkcijfer tijdens hun testen; ik heb een test
van deze auto (geen stationcar, dus iets minder verbruik) bijgevoegd, zomede wat notities.
Een jaarverbruik geeft een indicatie, maar is van te veel factoren afhankelijk om als leidend te kunnen
functioneren.

Herstel
Niet van toepassing. 
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat de consument op 13 april 2013 bij de ondernemer een nieuwe [automerk] heeft gekocht. De consument verlangt primair vernietiging van deze koopovereenkomst op grond van dwaling. Wil het beroep van de consument op dwaling kans van slagen hebben, is gezien – gezien de stellingen van partijen op dit punt – onder meer van belang dat in het onderhavige geval komt vast te staan dat de ondernemer inlichtingen aan de consument heeft verstrekt die een onjuiste voorstelling van zaken omtrent het benzineverbruik van voornoemde auto heeft veroorzaakt. De consument heeft in dit verband naar voren gebracht dat haar auto door [automerk] wordt aangeprezen als de zuinigste benzine-auto in zijn klasse en “engine of the year 2013”. Voorts wijst de consument op het door de fabrikant en de ondernemer voor haar auto opgegeven normverbruik van 4,4 liter per 100 km buiten de stad, 6,4 l per 100 km binnen de stad en een gecombineerd normverbruik van 5,1 l per 100 km.

De commissie merkt allereerst op dat de aanprijzing van de auto als de zuinigste benzineauto in zijn klasse en de aanprijzing “engine of the year 2013” niets zeggen over het specifieke benzineverbruik van de auto en dan ook geen onjuiste voorstelling van zaken omtrent het specifieke benzineverbruik van de auto kan hebben veroorzaakt. Wat betreft het hiervoor genoemde normverbruik gaat het om een verbruik dat is gemeten onder strikte en gestandaardiseerde condities, zo blijkt ook uit het door de consument overgelegde foldermateriaal waarin dat normverbruik is opgenomen. Leveranciers en producenten van personen auto’s zijn verplicht om uitsluitend de uitkomsten van deze voorgeschreven verbruikstests te vermelden, zo blijkt onder meer uit het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s in samenhang bezien met de Code voor Personenauto’s van de Stichting Reclame Code. De op grond van voornoemde verbruikstests gevonden waarden kunnen, zo is ook al regelmatig in het nieuws geweest, niet representatief worden geacht voor het brandstofverbruik in de dagelijkse praktijk. Voor zover die cijfers, welke zoals gezegd onder strikte en gestandaardiseerde condities tot stand zijn gekomen, bij de consument een onjuiste voorstelling van zaken omtrent het benzineverbruik van voornoemde auto hebben veroorzaakt, behoort dit naar het oordeel van de commissie gezien voornoemde omstandigheden voor haar rekening te blijven.

Gezien het vorenstaande kan ook niet worden gezegd dat de auto vanwege de door de ondernemer aan de consument verstrekte verbruikscijfers, waarvan tussen partijen niet ter discussie staat dat dit het gestandaardiseerde en gereguleerde normverbruik betrof, niet aan de overeenkomst beantwoordt. Ten overvloede merkt de commissie op dat niet is gesteld of gebleken dat de ondernemer andere verbruikscijfers dan het eerder genoemde normverbruik aan de consument heeft verstrekt, danwel dat de auto behept is met een technisch mankement.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 28 maart 2014.