Bepaling in Algemene Voorwaarden met betrekking tot het opzeggen van de opleiding niet onredelijk.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 90552

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de opzegging van een opleiding.

De consument heeft een bedrag van € 1.831,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De bepalingen in de algemene voorwaarden met betrekking tot de opzegtermijn zijn onredelijk.
Ten onrechte worden ongebruikte geretourneerde boeken in rekening gebracht. Mij worden verschillende brieven verzonden die onduidelijke inhoud bevatten en elkaar tegenspreken. Op zowel de klachtbrief als het bezwaarschrift wordt laat en incompleet gereageerd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De inschrijfvoorwaarden waarmee de consument ten tijde van zijn inschrijving akkoord is gegaan, zijn tot stand gekomen in samenwerking met de NRTO, onze branchevereniging, en de consumentenbond. De voorwaarden houden op evenwichtige wijze rekening met de belangen van consumenten en opleidingsinstituten en zijn – en worden – vanzelfsprekend getoetst aan actuele wetgeving.
Deze voorwaarden zijn dan ook leidend.
Volgens onze inschrijfvoorwaarden blijven bij tussentijdse opzegging de leskosten van het lopende jaar, onder aftrek van de kosten van eventueel nog niet geleverd studiemateriaal, ook na opzegging door de student verschuldigd. Indien de student de overeenkomst wenst op te zeggen met ingang van het volgende studiejaar, dan dient hij dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar (van 12 maanden) aan te geven. Dit biedt ons de mogelijkheid onze planning hierop aan te passen. Indien de opzegging korter dan twee maanden voor aanvang van een komend studiejaar aan ons is verzonden, dan wordt dat studiejaar als lopend studiejaar aangemerkt. De consument heeft op 27 juli 2014 zijn wens tot opzegging per mail bij ons bekend gemaakt. 4 augustus 2014 heeft hij
aangegeven tussentijds op te willen zeggen, ook al was hij het niet eens met de inschrijfvoorwaarden. Ten onrechte hebben wij hem de ongebruikte geretourneerde boeken in rekening gebracht. Op de eindfactuur is € 400,– in mindering gebracht. Wij erkennen dat de behandeling van de klachten en het bezwaar niet adequaat is geweest.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de ondernemer inderdaad tekort is geschoten in een adequate behandeling van de klachten en bezwaren van de consument. Naar het oordeel van de commissie geeft dit evenwel geen aanleiding voor vermindering van hetgeen hij aan de ondernemer verschuldigd is. Naar de kern gaat het er immers om dat de consument de algemene voorwaarden ter discussie stelt. Anders dan de consument meent, kunnen de bepalingen met betrekking tot het opzeggen van een opleiding niet als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Dat de consument niet tijdig heeft opgezegd, kan hij bezwaarlijk aan de ondernemer tegenwerpen. De klacht treft dan ook geen doel. Wel zal aan de consument het genoemde bedrag van € 400,– uit het depot kunnen worden gerestitueerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Aan de consument wordt een bedrag van € 400,– gerestitueerd.
Aan de ondernemer wordt overgemaakt een bedrag van € 1.431,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen op 3 december 2014.