Beroep of bedrijf (1).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI99-0902

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 maart 1999 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor drie personen zonder en 1 met korting naar Lesbos in Griekenland met verblijf in een appartement op basis van logies voor de periode van 9 t/m 23 juli 1999 voor de som van ƒ 5.556,- in totaal.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak.

Klager heeft op 22 maart 1999 een reis geboekt naar Lesbos en heeft laten controleren of het driekamer appartement werkelijk een driekamer appartement was (gezien de verschillen in beide gidsen). Dit werd telefonisch bevestigd, maar op 6 mei 1999 werd klager via het boekingskantoor meegedeeld, dat het geen driekamer appartement was. Gezien het tijdstip en het feit dat klager zijn collega’s op Lesbos op 24 maart 1999 gezegd heeft, dat klagers in Nederland geboekt hadden, was een ander appartement zoeken niet  meer mogelijk. Er is ook door de reisorganisator geen alternatief (een ander driekamer appartement) aangeboden, hetgeen ook het boekingskantoor bevestigde. Klager heeft toen gekozen voor een hotel. Dat heeft echter meerkosten.
De tabel van autohuur in de gids geeft  duidelijk aan, dat de linkerkolom voor de periode is, waarin klager reisde. Echter ook hier bleek een fout in de gids. Aangezien klager de volgende dag daarvan op de hoogte is gesteld (en niet binnen 8 uur, zoals de ANVR reisvoorwaarden stellen) heeft klager in zijn tweede brief voorgesteld deze meerkosten voor zijn rekening te nemen. Daar is niet op gereageerd. De tabel kinderkorting geeft duidelijk aan dat meereizende kinderen ook in hotels korting krijgen. Hierover werd klager bij de boeking al meegedeeld dat dan het kind bij de ouder op de kamer moest slapen (dat kan, klager heeft twee kamers gehuurd), maar dat klager er niet voor in aanmerking kwam volgens de regels van de reisorganisator. Klager heeft gezegd daartegen te protesteren. Door deze extra kosten is ook de annuleringsverzekering extra gestegen.

Klager verlangt een vergoeding van ƒ 1.643,45.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak.

De klacht is gebaseerd op ontevredenheid over de gang van zaken rond de boeking voor appartement Garden Villa op Lesbos, waarbij na boeking bekend was dat het geboekte driekamer appartement niet geleverd kon worden. Dit facet is bekend geworden en zo spoedig mogelijk aan de cliënt doorgegeven waarbij er op gewezen is dat er ook wat verwarring is omdat in de prijsbijlage wel een driekamer appartement wordt genoemd, maar in de beschrijving van de accommodatie in de gids niet. Toen een en ander bekend was heeft de reisorganisator naar een alternatieve mogelijkheid gezocht en gevonden in Trachilos, maar cliënt wilde hiervan geen gebruik maken en op zijn verzoek is de boeking gewijzigd naar het hotel Malemi.
Voor wat betreft de opmerking over de autohuur verwijst de reisorganisator naar de prijstabel waaruit blijkt dat de zogenaamde hoogseizoenperiode gedrukt staat voor dagentabellen van de laagseizoenperiode. Als cliënt dan stelt dat dit verwarrend is, dan is dat in zoverre waar dat de data verkeerd gedrukt staan, maar bij het bestuderen van de tabellen, zal men tot de conclusie komen dat er twee keer wordt gesproken over een tabel verdeeld om een periode van 3 tot en met 7 dagen, terwijl de datum van het hoogseizoen periode foutief gedrukt staat bij de tabellen van respectievelijk 5 en 6 dagen van de laagseizoenperiode. Voor wat betreft de opmerking over de kinderkorting, is deze uitsluitend van toepassing wanneer het kind op de kamer wordt ondergebracht bij twee vol betalende cliënten, zoals dat ook aangegeven staat op pagina 5 van de prijstabel.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken behandeld op de zitting is de commissie van oordeel dat weliswaar te betreuren valt dat door onduidelijkheden in de brochure het oorspronkelijke tussen beide partijen gesloten reisovereenkomst niet uitvoerbaar bleek, maar naar het oordeel van de commissie heeft de reisorganisator in alle redelijkheid geprobeerd daarvoor een oplossing te vinden, welke klager evenwel om hem moverende redenen heeft afgewezen en vervolgens de reisovereenkomst heeft geannuleerd. Naar het oordeel van de commissie kan de reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het alternatief dat klager zelf heeft uitgezocht. Al met al acht de commissie onvoldoende grond aanwezig aan klager  een vergoeding toe te kennen.

Op grond van het voorgaande acht de commissie het niet onaannemelijk dat klager niet geheel heeft ontvangen, wat hij mocht verwachten en daardoor enig ongerief heeft ondervonden, doch meent dat de klachten niet van dien aard zijn dat een vergoeding in geld op zijn plaats is.
De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 29 maart 2000.