Beroep of bedrijf (2).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI03-2142

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de commissie bevoegd is het geschil te behandelen.   De Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.   De behandeling heeft plaatsgevonden op 27 februari 2004 te Utrecht.   Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of klager als consument de op 23 juni 2003via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst met de reisorganisator heeft gesloten. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Capo Vaticano in Italië met verblijf in een appartement op basis van logies, van 9 augustus t/m 23 augustus 2003 voor de som van € 2598,–.   Beoordeling van de bevoegdheid   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft de reis geboekt onder de naam Pane Italiano, zoals blijkt uit de boekingsbevestiging/factuur, die op die naam is gesteld. Pane Italiano is, zoals klager bij brief d.d. 20 december 2003 heeft uiteengezet, de naam van de eenmanszaak van klager. Klager voert aan dat sprake is van een vergissing, hierin bestaande dat het reisbureau de naam van klager met die van zijn eenmanszaak heeft verward mogelijk omdat woonadres en ondernemingsadres hetzelfde zijn. Voorts voert klager aan dat de reis geen zakelijk karakter heeft gehad en verwijst klager naar verklaring van het reisbureau d.d. 16 januari 2004. De commissie stelt vast dat volgens laatstgenoemde verklaring klager als eenmansbedrijf  de vakantiereis heeft geboekt. Het standpunt dat klager in privé heeft gehandeld vindt derhalve geen steun in genoemde verklaring van het boekingskantoor. In overeenstemming daarmee voert de reisorganisator bij brief d.d. 23 januari 2004 aan dat – volgens informatie van het reisbureau aan de reisorganisator – de nota van door klager geboekte vakantiereizen steeds op verzoek van klager ten name van Pane Italiano wordt gesteld. Klager heeft aldus niet aannemelijk kunnen maken dat hij als consument in de zin van artikel 1 van het Reglement van de Geschillencommissie Reizen de reisovereenkomst is aangegaan. De commissie is daarom niet bevoegd om de klacht te behandelen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 27 februari 2004.