Beschadigde/gemanipuleerde gasmeter; op grond van algemene voorwaarden is de consument gehouden schade aan de meter te voorkomen en is consument aansprakelijk voor schade aan de meter.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105613

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de vordering van de ondernemer op de consument ad € 2.567,71 wegens een beschadigde/gemanipuleerde gasmeter.

De consument stelt dat de klacht op 29 augustus 2016 is ontstaan en dat zij de klacht op 5 september 2016 schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.

De consument heeft een bedrag ad € 2.567,71 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 19 augustus 2013 werd de gasmeter in de woning van de consument vervangen, omdat er in de gang een gaslucht hing. De monteur constateerde een lek in of bij de gasmeter. Omdat het volgens de monteur te lang duurde om een nieuwe meter aan te vragen, plaatste de monteur een oude meter, die hij bij zich had. De meter was kapot bij het ruitje, maar dat gaf volgens de monteur niet. De monteur heeft de meter op nul gezet. Te zijner tijd zou de consument wel weer een nieuwe meter krijgen. Daar is de consument in goed vertrouwen mee akkoord gegaan. 

Ter zitting is door de consument – in hoofdzaak – het navolgende aangevoerd.

Het klopt dat de consument er eerst vanuit ging dat de meter in 2011 werd verwisseld vanwege de gaslucht, maar daarin heeft zij zich vergist. 

Haar verbruik was in het bewuste periode over 2015 juist 2.045 m3, dus hoger dan in de jaren daarvoor. 

De consument weet zeker dat de geplaatste meter al wel kapot was, ook al heeft de monteur anders verklaard. Zij zou toch ook nooit zelf om de plaatsing van een slimme meter hebben verzocht als ze iets met de meter zou hebben gedaan.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 19 augustus 2013 werd de in de woning van de consument geplaatste gasmeter vervangen.
Op 30 juni 2016 werd de meter vervangen door een slimme meter.

Aan de op 19 augustus 2013 geplaatste meter werden bij afname onregelmatigheden aangetroffen.
Van deze meter was de behuizing van het ruitje beschadigd. Aan de sporen te zien is dit ruitje verwijderd geweest, zodat er toegang was tot het telwerk en dit handmatig teruggedraaid kon worden.
 
Een beschadigde/gemanipuleerde meter wordt niet door de ondernemer geplaatst.
De meter stond op nul bij plaatsing in 2013. De stand kan niet door de monteur worden aangepast. Als er al een oude meter zou zijn geplaatst, dan zou deze niet op nul hebben gestaan, maar zou de bestaande meterstand zijn aangehouden.

De laatst betrouwbare meterstand is opgenomen op 13 februari 2015.
Over de periode vanaf 13 februari 2015 tot 30 juni 2016 dat de betwiste meter heeft gehangen is een herberekening gemaakt van het verbruik op basis van het verbruik op de nieuwe meter.

Conform de  Algemene Voorwaarden rust op de consument een risico aansprakelijkheid.

De ondernemer heeft de herberekening gebaseerd op de nieuwe slimme meter. Het verbruik van de nieuwe meter blijkt aanmerkelijk hoger dan op basis van de  standen van de oude meter.

De ondernemer is op zich bereid om de herberekening nogmaals uit te voeren aan de hand van het verbruik op de nieuwe meter over een langere periode. De ondernemer verwacht daarvan geen andere uitkomst.
 
Ter zitting is namens de ondernemer – in hoofdzaak – het navolgende aangevoerd.

Het klopt dat uit het storingsrapport blijkt dat de oude meter op 28 augustus 2013 en niet op 19 augustus 2013 werd vervangen.

De ondernemer heeft contact gehad met de betreffende monteur, die nog steeds bij de ondernemer in dienst is. De monteur heeft geen herinneringen aan dit specifieke geval. Daarvoor plaatst hij teveel meters. Hij heeft verklaard dat hij in de 17 jaar dat hij als monteur bij de ondernemer werkzaam is nog nooit een gebruikte of beschadigde meter heeft geplaatst. Hij kan het telwerk ook niet terugdraaien om het op nul te zetten, omdat het telwerk dan niet goed meer zou functioneren.
De verklaring van de monteur is ter zitting overgelegd en een afschrift is aan de consument overhandigd.

Beoordeling van het geschil

De commissie overweegt het volgende.

Door de ondernemer is een storingsrapport aan het dossier toegevoegd, waaruit blijkt – kort gezegd – dat de oude meter op 28 augustus 2013 (en niet 19 augustus 2013) door een door de ondernemer ingeschakelde monteur werd verwijderd, omdat die meter langs het telwerk gas lekte.
Als oorzaak van de lekkage en gaslucht wordt vermeld dat er sprake was van achterstallig onderhoud aan deze meter uit 1971.

De consument heeft gesteld dat de in augustus 2013 door de monteur geplaatste meter, die al beschadigd was, er precies zo uit zag, zoals deze ook weer op 30 juni 2016 werd meegenomen.
Bovendien had de monteur tegen haar gezegd dat de meter door hem op nul was gezet.

Uit de brief d.d. 30 november 2016 van de ondernemer blijkt dat de monteur heeft verklaard dat hij geen beschadigde meters plaatst en dat hij in de 17 jaar dat hij als monteur werkt nog nooit gebruikte meters heeft geplaatst. Hij zou ook niet weten hoe hij een meter op nul zou kunnen draaien zonder alle tanden van het telwerk te slopen.

De commissie acht het niet aannemelijk dat de monteur op 28 augustus 2013 de toen aanwezige oude meter heeft vervangen door een meter, die door hem op nul was gezet en waarvan het ruitje gebroken was en waarbij ook aan de zijkant van het metergedeelte gaten zaten, zoals op de zich in het dossier bevindende foto`s is te zien.

De ondernemer spreekt van braaksporen aan de meter. Het is niet aan de commissie om te beoordelen of in de onderhavige zaak al dan niet sprake geweest zou zijn van fraude door middel van het manipuleren van het telwerk van de meter.

Op grond van de ten deze toepasselijke Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (AV) is de consument dan ook – kort weergegeven – gehouden schade aan de meter te voorkomen en is zij aansprakelijk voor schade aan de meter.
Van belang is immers dat de meter zich in de macht van de consument bevindt, zodat het redelijk is dat zij het risico draagt als aan de meter onregelmatigheden of beschadigingen worden geconstateerd.  

Op grond van artikel 4.7 AV is de ondernemer gerechtigd om in een dergelijk geval de kosten van de geschatte feitelijke levering bij de consument in rekening te brengen.
De commissie acht de door de ondernemer gemaakte schadeberekening, zoals bij het verweerschrift  gespecificeerd, van in totaal een bedrag ad  € 2.567,71 redelijk. De commissie neemt daarbij in aanmerking dat de ondernemer niet ook de schade aan de meter zelf op de consument heeft willen verhalen.   

Uit het vorenstaande vloeit voort dat de klacht ongegrond is.

De commissie zal daarom bepalen dat het depotbedrag ad € 2.567,71 aan de ondernemer wordt betaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Het depotbedrag ad € 2.567,71 dient aan de ondernemer te worden betaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 1 december 2016.