Bestrating tuin verzakt. Het gebruik van gronddoek in een veengebied als waarin de tuin is gelegen, vormt een risico

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 124430

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De laatste rij tegels tegen de roostergoot ligt niet stabiel. Deze rij zakt na iets meer dan een jaar volledig weg. Volgens de ondernemer is er sprake van een sinkhole. De commissie vindt dat de exacte oorzaak van de verzakkingen onduidelijk blijft. Het gebruik van gronddoek in een veengebied als waarin de tuin is gelegen, vormt een risico. De ondernemer had het risico op verzakking op z’n minst kunnen verkleinen door gebruik te maken van opsluitplanken. De verzakkingen moeten door de ondernemer worden opgelost.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 15 juni 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanleggen van bestrating in een tuin alsmede andere werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.100,-. Dit bedrag is voldaan. Het werk is opgeleverd in september 2016.

De consument heeft in oktober 2017 de ondernemer verzocht om verzakkingen van de gelegde tegels te verhelpen.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In oktober 2017 heeft de consument de ondernemer schriftelijk verzocht om verzakkingen van de gelegde tegels te verhelpen. De laatste rij tegels tegen de roostergoot ligt niet stabiel. Deze rij zakt na iets meer dan een jaar volledig weg. De kunststofgoot is geen goede kantafsluiting. In oktober 2017 heeft de ondernemer het verzoek van de consument afgewezen met het argument dat sprake zou zijn van een sinkhole.
In oktober 2018 zijn de verzakkingen dusdanig verergerd dat de consument de ondernemer nogmaals aanspreekt op diens verantwoordelijkheid. De ondernemer is toen komen kijken en gaf aan dat hij meende dat sprake was van een sinkhole onder de schuur. De consument heeft aangegeven dat dit niet waar is. De reden voor de verzakkingen is het niet goed opsluiten van de tegels. De situatie kan worden hersteld op kosten van de consument.
De medewerkers van de ondernemer hebben ook geen maatregelen genomen tegen het wegspoelen van grond bij regen. Dit speelt met name bij de trap en de goot.
Tijdens het bezoek van de ondernemer in oktober 2017 gaf hij ook aan bereid te zijn om zijn mening bij te stellen als het verder wegzakken niet door een vermeend sinkhole zou zijn ontstaan, maar door het niet juist leggen. Dat laatste is nu het geval. De ondernemer heeft in oktober 2018 de klacht van de consument wederom afgewezen.
De consument wenst dat de ondernemer een en ander herstelt.

De consument heeft op 7 oktober 2019 – in hoofdzaak – als volgt gereageerd op het deskundigenrapport. In het deskundigenrapport wordt het aanbrengen van gronddoek weliswaar als ‘vaktechnisch goed’ bestempeld, echter alleen gronddoek is niet afdoende. Het gronddoek loopt niet ver genoeg door onder de acodrain en is ook niet afdoende om wegspoelen te voorkomen. Bij het verwijderen van de tegels zijn geen gangen, nesten en/of uitwerpselen van ongedierte aangetroffen. De door de deskundige aanbevolen herstelwerkzaamheden zijn juist. Als dit bij de aanleg was gebeurd hadden de tegels er nog keurig in gelegen.
Alleen de buitenste rij opnieuw leggen is echter te optimistisch. Er zullen meer tegels moeten worden uitgenomen, ook omdat de voegen van aangrenzende tegels zijn gebroken. De stelpost voor zand en voegmateriaal is wellicht wat te laag ingeschat.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De in het deskundigenrapport aanbevolen herstelwerkzaamheden zijn afdoende. De herstelkosten zijn echter te laag begroot. Deze zijn naar verwachting 25 tot 50% hoger. Het gaat om het opnemen van de eerste rij tegels langs zowel de berging als aan de rechterzijde langs de schutting. Er stonden twee muizenvallen.

De consument wenst dat de ondernemer een en ander herstelt.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de klacht op 15 oktober 2017 voor het eerst bij de ondernemer gemeld. De ondernemer is ter plaatse gaan kijken op 21 oktober 2017 en heeft aangegeven zich niet aansprakelijk te achten. De ondernemer heeft op die dag aangeboden om tegen betaling de verzakte tegels opnieuw te leggen. Daarbij is medegedeeld dat als bij de uitvoering van het herstel zou blijken dat de tegels niet zijn verzakt door een sinkhole, de ondernemer alsnog de herstelkosten voor zijn rekening zou nemen. In zijn brief van 11 september 2018 heeft de ondernemer herhaald dat hij de oorzaak van de verzakkingen ter discussie stelt. Het is niet juist dat de verzakkingen van de tegels het gevolg zijn van een constructiefout. Anders dan de consument stelt, fungeert de aangebrachte kunststof goot niet als kantopsluiting. Deze goot is uitsluitend bedoeld om water af te voeren. De tegels worden op de bewuste plek namelijk door de schuur zelf opgesloten. Dit is een gangbare en afdoende constructie. De verzakkingen zijn het resultaat van een sinkhole onder de aanwezige schuur, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Op het moment van beoordelen van de klacht was sprake van plaagdierbestrijding door middel van ongediertevallen. Het is dan ook zeer aannemelijk dat de aanwezige plaagdieren deze sinkhole hebben veroorzaakt.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De deskundige constateert weliswaar dat er zand verdwenen is, maar heeft geen nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. Ten tijde van de werkzaamheden stonden ongediertevallen in de tuin. De tuin is gelegen in veengebied. Het zich voordoen van verzakkingen is inherent aan deze ligging. Mogelijk is de tuin bij de buren verzakt. Er zijn geen aanwijzingen dat het werken met planken zoals door de deskundige aanbevolen afdoende is. Er is niet overwogen een contra-expertise te laten uitvoeren.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De eerste rij keramische tegels langs de voorzijde van de berging en langs de schutting is verzakt. De verzakkingen zijn ontstaan, omdat achter het gronddoek zand is verdwenen. Hoe doek is verzakt en het cunet zand verdwijnt nu onder de acodrain, betonplaat, richting onderzijde vloer berging/onderzijde trap. Aan de rechterzijde verdwijnt het cunet zand naar de buitenzijde van de schutting.

Het aanbrengen van gronddoek langs de acodrain en langs de schutting is vaktechnisch goed. Het verdwijnen van zand kan veroorzaakt worden door i) dieren die ondergrondse gangen maken, ii) verzakkingen van de ondergrond of iii) verlaging van de grondslag aan andere zijde van de schutting.

Herstel is technisch mogelijk door de rij verzakte tegels op te nemen en aan de voorzijde van de acodrain en aan de binnenzijde van de schutting een kantopstelling te maken. Daarna dienen de opgenomen tegels terug gelegd te worden en dient nieuw voegmateriaal aangebracht te worden. De hieraan verbonden kosten worden begroot op € 1.105,- inclusief btw.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie moet constateren dat de exacte oorzaak van de verzakkingen onduidelijk blijft. Het gebruik van gronddoek in een veengebied als waarin de tuin is gelegen, vormt een risico. Dat risico heeft zich mogelijk geopenbaard. Naar het oordeel van de commissie had het risico op verzakking op zijn minst verkleind kunnen worden door gebruik te maken van opsluitplanken zoals ook door de deskundige aanbevolen. Dat de oorzaak van de verzakking voor rekening en risico van de consument dient te komen, wat in het geval van sinkhole ’s het geval zou kunnen zijn, is niet (voldoende) gebleken.

De verzakkingen moeten naar het oordeel van de commissie dan ook aangemerkt worden als een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient de in het deskundigenrapport omschreven herstelwerkzaamheden kosteloos uit te voeren binnen de hierna omschreven termijn.

Wat partijen voor het overige nog hebben aangevoerd, leidt niet tot een andere beslissing.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer verricht de in het deskundigenrapport omschreven herstelwerkzaamheden nodig zijn om de klacht(en) van de consument te verhelpen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 7 november 2019.