Bevriezingsrisico is een onjuistheid waarop de ondernemer de consument had moeten wijzen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS03-0024

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in december 2000 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een zonneboiler met toebehoren en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden, te weten het bedrijfsklaar installeren van die boiler tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.559,– (ƒ 7.843,–).   De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 16 december 2000.   De consument heeft op 29 december 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De boiler is voorzien van een afvoerleiding voor condenswater, die door een gat onder het dak naar buiten toe is doorgevoerd en daar uitkomt in de dakgoot. Tijdens de winter vriest de afvoeropening dicht, waardoor problemen ontstaan met de afvoer van condenswater.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Consument heeft de ondernemer een schikkingsaanbod gedaan om de kosten van de door ondernemer aangegeven herstelwerkzaamheden te delen. Ondernemer is daarmee niet akkoord gegaan. Het deskundigenrapport wordt niet door consument betwist.   De consument verlangt nakoming van de overeenkomst door kosteloos herstel van voormeld gebrek.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht wordt op zich niet bestreden, maar de afvoer is destijds op genoemde manier uitgevoerd in overleg met en met instemming van de consument, zodat de gebreken nu voor zijn risico zijn.   De ondernemer heeft d.d. 20 december 2002 aangeboden om de klachten op te lossen door de afvoer aan te passen, gedeeltelijk te voorzien van een warmtelint van circa 2 meter lengte (mits een elektrisch aansluitpunt aanwezig is) en gedeeltelijk te isoleren, dit voor een bedrag van € 245,– inclusief BTW.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Normaliter wordt een condensleiding, waarop het condenswater uit een HR-ketel wordt geloosd, aangesloten op een inpandig geleden (bestaande) afvoerleiding. De ketel staat op zolder; condensafvoerleiding aansluiten op een van de afvoerleidingen op de begane grond (bungalow) is niet goed mogelijk. Ondernemer heeft dit, tijdens de opname voordat de offerte werd uitgebracht, ongetwijfeld goed kunnen waarnemen. Consument mocht, op het moment dat hij aan ondernemer opdracht verstrekte om de geoffreerde werkzaamheden uit te voeren, aannemen dat de installatie volledig bedrijfsvaardig zou worden opgeleverd dat wil zeggen dat de installatie goed zou functioneren ook bij buitentemperaturen van 0°C en lager. Toen de monteurs tijdens de montage met het probleem van de condensafvoerleiding werd(en) geconfronteerd is een gat in de bouwkundige constructie onder het dak gemaakt, de condensleiding is door dit gat naar buiten gebracht waar hij onder de dakpannen door loopt en uitmondt boven de dakgoot. In een vorstperiode vriest de uitlaatopening van de afvoerbuis langzaam dicht met de bovenvermelde gevolgen. Aansluiten van de condenswaterleiding op de standleiding van de nabijgelegen hemelwaterafvoer van de dakgoot biedt een afdoende oplossing, vooropgesteld dat:   de condensleiding vlak boven (beter onder) het maaiveld op de standleiding wordt aangesloten, de condensleiding wordt voorzien van een zelfregulerend verwarmingslint (2°C is hoog genoeg, verwarmingslint dat de temperatuur van de leiding op 40°C houdt kost onnodig veel energie), de leiding inclusief verwarmingslint goed dampdicht wordt geïsoleerd met een UV-bestendig isolatiemateriaal.   De ondernemer geeft voor de aanpassing een bedrag op van € 245,–. De opgegeven lengte van 2 meter verwarmingslint is ontoereikend; evenmin is duidelijk of een goede dampdichte isolatie in de opgave is begrepen. Een voorzichtige raming van de additionele kosten zijn € 150,– excl. BTW.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De juistheid van de klacht is in grote lijnen erkend.   Ter discussie staat nog welke betekenis toegekend moet worden aan de stelling van de ondernemer dat met de consument over de nu gerealiseerde afvoer is overlegd en dat hij daarmee heeft ingestemd.   Gezien het verder niet door partijen betwiste rapport van de deskundige houdt de commissie het ervoor dat de indeling van het huis geen andere oplossing voor condenswaterafvoer toeliet dan via de buitenzijde van de gevel op de dakgoot of een regenpijp en dat de ondernemer dat bij het voorbereiden van zijn offerte ook had kunnen en moeten opmerken.   Verder staat vast dat de ondernemer dit probleem bij plaatsing van de boiler heeft opgemerkt en vervolgens met medeweten van de consument voor de in geding zijnde constructie heeft gekozen, zonder de consument ervoor te waarschuwen dat die constructie risico op bevriezing inhield. Indien het ervoor gehouden moet worden dat deze constructie door de consument verlangd werd of opgedragen was, hetgeen de consument overigens betwist, is het bevriezingsrisico een onjuistheid waarop de ondernemer de consument gezien artikel 5 lid 3 van [de branche] algemene voorwaarden voor consumentenwerk had moeten wijzen.   Nu hij zich jegens de consument heeft verplicht tot levering en aanleg van een volledig werkende zonneboiler tegen een tevoren bepaalde prijs en niet aan voornoemde waarschuwingsplicht heeft voldaan komt voor zijn rekening en risico dat die verplichting uiteindelijk alleen gerealiseerd blijkt te kunnen worden door middel van een condenswaterafvoer die vanwege de vereiste vorstwerendheid duurder uitvalt dan bij de offerte was voorzien.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat de ondernemer gehouden is de gebreken aan de condenswaterafvoer gratis te herstellen op de door de deskundige aangegeven wijze.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit, overeenkomstig het rapport van de deskundige:   Condensafvoer aanpassen en onder de onderste dakpan door het dakbeschot heen monteren. Dit aansluiten op de bestaande hemelwaterafvoer. Hierop een warmtelint monteren van voldoende lengte, dat de afvoer vorstvrij houdt op een temperatuur van tenminste 2˚C. Het nieuw te leggen stuk afvoer isoleren met een goede dampdichte isolatie.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 2 maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, betaalt de ondernemer aan de consument in plaats daarvan een vergoeding van € 500,–, binnen vier weken na afloop van de gestelde termijn.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 70,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, op 4 juli 2003.