Bij aankoopkeuring voldoende gewaarschuwd voor osmose

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 63845/79356

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument vindt de uitgevoerde aankoopkeuring door de ondernemer gebrekkig, omdat geen melding wordt gemaakt van osmose. De consument heeft de kosten van de osmosebehandeling daarom niet in de onderhandelingen mee kunnen nemen. Hij vraagt een vergoeding van € 3.000,–. De commissie is het met de ondernemer eens dat er wel voldoende is gewaarschuwd voor osmose. Zowel in het eerste (concept)rapport als in het tweede (definitieve) rapport, dat 7 uur later werd opgestuurd, is daar voldoende op gewezen. Omdat de uiteindelijke aankoop twee weken na de toezending van de rapporten heeft plaatsgevonden, had de consument deze kennis bij de onderhandelingen over de aankoop van het schip mee kunnen nemen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een door de ondernemer verrichte aankoopkeuring van een zeiljacht, Dufour 40 Performance. De overeenkomst van opdracht is gesloten op 18 oktober 2020 en de aankoopkeuring heeft plaatsgevonden op 20 oktober 2020 voor een bedrag van € 1.250,–. Na de aankoop heeft de consument moeten constateren dat sprake is van osmose, die niet uit het rapport van de ondernemer naar voren is gekomen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De uitgevoerde expertise door de ondernemer is gebrekkig geweest nu in het eerste keuringsrapport geen melding wordt gemaakt van osmose. Op basis van dat rapport is de consument met de verkoper in onderhandeling gegaan. In het tweede rapport is bij de vraag of osmose is aangetroffen “nee” in “een voorbehoud” veranderd.

De kosten van een osmosebehandeling liggen tussen € 15.000,– en € 18.000,– voor een 40ft schip. De onafhankelijke (Hiswa) contra aankoopkeuring, de werf, de polyesterexpert en de consument zelf konden zeer gemakkelijk en duidelijk 10 tot 20 blaren in de scheepshuid zien. Bij het doorprikken van de blaren was de azijnlucht zeer sterk en kwam er vocht uit de blaren.

Indien de consument de osmose-behandeling in de onderhandelingen had kunnen meenemen, had hem dat € 9.000,– bespaard op de koopsom.

De ondernemer heeft geen excuses aangeboden en is niet op het voorstel van de consument ingegaan om het schip te bekijken en te zien hoe de ondernemer zich zo heeft kunnen vergissen.

De consument verlangt een schadevergoeding van € 3.000,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft 7 uur na toezending van het concept-rapport het definitieve rapport aan de consument toegezonden. De ondernemer heeft heel expliciet een voorbehoud gemaakt voor wat betreft het aanwezig zijn van osmose en ook expliciet melding gemaakt van de aanwezigheid van blazen. De consument is volledig en juist geïnformeerd over de staat van de romp en het feit dat er blazen aanwezig waren. Ook is hij geïnformeerd over het laboratoriumonderzoek en de behandeling die zou moeten plaatsvinden.

Tussen het uitbrengen van het rapport en de uiteindelijk aankoop zit een periode van twee weken. In deze periode had de consument zich kunnen beraden wat hij wel of niet wilde doen met de kennis omtrent de blazen. Naar aanleiding van het rapport heeft de consument ervoor gekozen om zonder verdere voorwaarden een afkoopsom van € 10.000,– overeen te komen. De door de consument gestelde besparing is uitermate speculatief.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Kern van het geschil is of de ondernemer een deugdelijke aankoopkeuring heeft gedaan.

Volgens de consument heeft de ondernemer in zijn rapport niet gewaarschuwd voor osmose en heeft de consument als gevolg daarvan schade geleden bij de onderhandelingen over de aankoop van het schip.

Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer wel degelijk in voldoende mate gewaarschuwd voor aangetroffen osmose. De consument verwijst in de toelichting op zijn klacht op het eerste rapport. De ondernemer heeft 7 uur na verzending van het eerste rapport (door de ondernemer aangeduid als het conceptrapport) een tweede rapport (door de ondernemer aangeduid als het definitieve rapport) aan de consument verzonden.

Op pagina 7 van het eerste rapport (conceptrapport) is opgenomen:
“Blaarvorming door osmose nee
Er waren echter wel blazen van verschillende vorm en diameter voornamelijk in het achterste deel van het onderwaterschip aanwezig. De enige gegarandeerde oplossing van dit probleem is een behandeling bijna gelijk aan een osmosebehandeling. Plaatselijk behandelen geeft geen garantie dat er over een bepaalde tijd niet meer blazen zullen optreden. Deze blazen beïnvloeden de verkoopbaarheid.”

In het tweede rapport (definitieve rapport) wordt de aanwezigheid van osmose bevestigd. Op pagina 7 van het tweede rapport (definitieve rapport) is opgenomen:
“Blaarvorming door osmose vb [voorbehoud]
Nader onderzoeken d.m.v. van een laminaatonderzoek in een laboratorium. Er zijn namelijk blazen van verschillende vorm en diameter voornamelijk in het achterste deel van het onderwaterschip aanwezig, ‘hier kwam geen zuur vocht uit. De enige gegarandeerde oplossing van dit probleem is een behandeling bijna gelijk aan een osmosebehandeling. Plaatselijk behandelen geeft geen garantie dat er over een bepaalde tijd niet meer blazen zullen optreden. Deze blazen beïnvloeden de verkoopbaarheid.”

Aan het einde van het rapport is bij de conclusie het volgende opgenomen:
“De volgende punten worden als wezenlijk gebrek aangemerkt:
De optredende blazen van verschillende vorm en diameter voornamelijk in het achterste deel van het onderwaterschip. De enige gegarandeerde oplossing van dit probleem is een behandeling bijna gelijk aan een osmosebehandeling. Plaatselijk behandelen geeft geen garantie dat er over een bepaalde tijd niet meer blazen zullen optreden. Deze blazen beïnvloeden de verkoopbaarheid. Het laminaat nader laten onderzoek in een laboratorium op hydrolyse/osmose.”

In feite is sprake van 1 rapportering waarbij een conceptversie 7 uren voor de definitieve versie bij wijze van klantvriendelijkheid al is toegezonden aan de opdrachtgever.

Uit beide versies blijkt naar het oordeel van de commissie dat de ondernemer de consument voldoende adequaat heeft geïnformeerd over de aanwezigheid van osmose en de consument ook heeft uitgelegd welk onderzoek moet volgen en welke behandeling van het schip nodig is. Niet is (dus) komen vast te staan dat de consument reeds door eerste versie hierover op het verkeerde been is gezet.

De consument heeft deze kennis bij de onderhandelingen over de aankoop van het schip mee kunnen nemen. De uiteindelijke aankoop heeft immers twee weken na de toezending van de rapporten plaatsgevonden. Ook daarom kan van schade door toedoen van de ondernemer geen sprake zijn.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. De door de consument verlangde schadevergoeding moet worden afgewezen.

Dit brengt mee dat als volgt dient te worden beslist.

Beslissing
De commissie:

– Verklaart de klacht ongegrond;
– Wijst af het door de consument verlangde.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer R.N. Zegers, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 15 juli 2021.