Bij een onlogische kilometerstand is onderzoekplicht ondernemer zwaarder dan onderzoekplicht consument. Consument doet terecht beroep op dwaling

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE 08-0446

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 september 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.450,-. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 19 september 2007.   De consument heeft in het najaar van 2007 zijn klachten voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 5 september 2007 heb ik een [merk en type] bij de ondernemer gekocht. De auto komt uit het jaar 2002. De auto heeft sedert de aankoop zeer veel mankementen vertoond. Daarnaast blijkt uit het zogenaamde autofiche afwijkende kilometerstanden. Hieruit kan worden afgeleid dat de auto naar schatting 94.000 km meer heeft gereden dan opgegeven. De Stichting Nationale Autopas meldt dat de kilometerstand ongeldig is. Hierdoor wordt de auto onverkoopbaar. De verkoper heeft tijdens het verkoopgesprek noch in de koopovereenkomst melding gemaakt van onlogische kilometerstanden. Ook is uit de autofiche gebleken dat de als schadevrij aangeprezen auto toch enkele, vermoedelijk grote schades heeft gehad. Vanaf september 2007 heb ik met de ondernemer gecorrespondeerd, maar nog steeds zijn er problemen en mankementen die niet of onvoldoende zijn verholpen. Door de onjuiste kilometerstand heb ik een onjuiste voorstelling van zaken gemaakt. De ondernemer had mij moeten voorlichten over de juiste kilometerstand. Bij een juiste voorstelling van zaken zou ik de auto niet gekocht hebben. Op grond van dwaling vernietig ik de koopovereenkomst. Secundair vorder ik ontbinding op grond van wanprestatie. Ik wens volledige terugbetaling van de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente over het te veel betaalde in verband met de onjuiste kilometerstand; afgaande op de koerslijsten van de ANWB is de koopsom ongeveer € 7.500,- te hoog geweest. Voorts wens ik schadevergoeding voor uitzonderlijk veel ergernis en tijdverlies, beperkte gebruiksmogelijkheden en een veel te hoog brandstofverbruik.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de consument een op dat moment ruim vijf jaar oude prima [merk en type] verkocht met bijbehorende Bovag garantie en binnen deze Bovagrichtlijnen ook de opmerkingen en klachten behandeld zoals dit bij het bouwjaar en type auto hoort. De door de consument gemaakte opmerking omtrent de onlogische kilometerstand is juist. Dit is ontstaan door onjuiste invoer en onzorgvuldigheid van onze werkplaatsreceptie. Dit hebben wij echter bij het NAP laten corrigeren en is ook door de NAP geaccepteerd, dus correct. Dat dit na onze correctie wederom niet klopt is dan ook niet onze verantwoordelijkheid. De consument is ook niet meer in een van onze werkplaatsen geweest. Wij hebben altijd openheid van zaken gegeven, dit kunt u afleiden uit het feit dat wij na aflevering op verzoek van de consument het “interne autofiche” hebben overhandigd. Wij zien de uitspraak van de commissie dan ook met vertrouwen tegemoet.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Korte omschrijving van de klacht(en): auto heeft een schadeverleden, althans volgens consument. Afwijkende kilometerstanden. Diverse technische klachten; nader te bespreken.   Vaktechnisch oordeel Auto heeft een schadeverleden; althans volgens consument: in Nederland bestaat er een systeem dat schades registreert. Alleen die schades staan er in, die – bijvoorbeeld – door een expertisebureau zijn verricht tot vaststellen van een schade. Er staan dus geen schades en/of beschadigingen in, die hersteld zijn voor eigen rekening. Ook ruitschades (mits zij onder bepaalde condities hersteld zijn) staan er niet in. De uitdraai geeft aan dat er geen schadeverleden is. Om die reden is het raadzaam het voertuig op een aantal zaken te controleren. Controle wees uit, dat het voertuig op een beperkt aantal plaatsen is hersteld. Dit kunt u ook lezen op de autofiche welke zich in het dossier bevind. Werkzaamheden zijn medio september 2006 uitgevoerd. Diverse metingen door mij en controles op de opgebrachte lak, brachten niet naar voren dat een en ander onacceptabel zou zijn. Het geheel – zoals ik ook al onder punt 2 heb opgemerkt – ziet er keurig uit.   Afwijkende kilometerstanden: dit is toch een lastig verhaal, veel factoren spelen hierin een rol. Van wezenlijk belang is na te gaan hoe de Autofiche (historie onderhoud bij de dealer) er uit ziet. Van groot belang is ook te achterhalen wanneer de auto door de vorige eigenaar is “ingeruild”. Daarom is het essentieel de verkoopfactuur in te zien. Immers, hier staat (als het goed is) een kilometerstand op vermeld. De Nationale Autopas registreert alleen die standen die een autobedrijf invoert, ook staan er standen in, die betrekking hebben op schades; zie bij SchadeCheck. Sommige merken “koppelen” automatisch bij elke mutatie (lees reparatie) hun gegevens naar NAP. [Dit merk] kent dit niet. Ik zal een analyse doen op de NAP. Wij beginnen bovenaan: 17-09-2008 – 56.923 kilometer = APK. Niet geaccepteerd door NAP. 04-07-2008 – 57.500. Dit is een zo geheten “fake” kilometerstand. Er is door een autobedrijf verkeerd gebruikt gemaakt van het Auto Taxatie Systeem. Abusievelijk heeft men het verkeerde veld ingevuld, zonder de afgelezen kilometerstand in te voeren. NAP mag nooit gevoed worden bij taxatie; of men moet de exacte kilometerstand invoeren. Zeer slordig en wekt verwarring. Zo ook nu. 22-04-2008 – Geen opmerkingen. 04-04-2008 – Geen opmerkingen. 15-10-2007 – Geen Opmerkingen. 17-09-2007 – 54.119 kilometer = Aanschaf auto door consument + APK uitgevoerd = afgelezen kilometerstand. 13-06-2006 – 50.563 kilometer = APK (zie omschrijving in deze). 03-02-2006 – 50.055 kilometer. Invoeren na en/of direct na inname. 05-01-2006 – 48.237 kilometer. Geen inzicht, maar valt wel binnen het totale beeld van kilometerstanden. 03-10-2005 – 46.793 kilometer. Zie hiervoor. 12-05-2005 – 43.187 kilometer = APK niet te verklaren met de standen hierna. Verkeerd ingevoerd? Niet geaccepteerd door NAP. 20-09-2004 – 47.821 kilometer. Als deze stand verkeerd is ingevoerd, zal automatisch de volgende stand (indien ingevoerd) door NAP niet geaccepteerd worden. 18-06-02 – 0 stand ingevoerd door de importeur.   Enkele relevante gegevens zijn: de auto is ingeruild. De transactie wordt altijd vastgelegd op een factuur. Dit is geschied op 6 februari 2006 met een kilometerstand van 48.428. In het kader van de wet op bescherming persoonsgegevens heb ik die gegevens (die betrekking daarop hebben) afgeplakt. Zij zijn mij – uiteraard – bekend. Ter plekke heb ik dit doorgenomen met partijen. Een ander facet is het onderhoud. Het onderhoud dient elke 30.000 kilometer te gebeuren. 60.000 kilometer is een grote beurt. Indien de kilometerstanden niet binnen het tijdsbestek van de cyclus van 30.000 kilometer per twee jaar bereikt worden, dient men elk jaar het voertuig een onderhoudsbeurt te geven. Vaak adviseert men – op basis van het rijgedrag van de consument – elke 15.000 een “beurt” te geven. De beurten zijn – tot nu toe en volgens het boekje – correct uitgevoerd.   In de tussenliggende periode zijn er een aantal afwijkende kilometerstanden in de Autofiche (historie) auto terecht gekomen. In zoverre ik dit kan bepalen zal ik ook een uitleg daarbij geven: 13-05-2003 – 60.888 kilometer. Claimen en andere zaken. Gezien de vorige en de kilometerstand hierna moet dit een “slordigheids” fout zijn geweest. Immers een zo’n groot verschil is een utopie. 16.088 kilometer zou verklaarbaar zijn. 13-09-2004 – 47.821 kilometer. Ook hier dienen wij ons af te vragen dit kan. 27.821 kilometer zou kunnen. 15-11-2005 – 77.822 kilometer. Zie hiervoor. Een kilometerstand van 47.822 zou beter passen. 13-02-2007 – 55.000 kilometer. Zo maar iets ingevuld.   Resumé: door een aantal fouten is deze warboel ontstaan tot de invoering van kilometers op de datum 13 juni 2006. Hierna heeft de auto (volgens autofiche en andere gegevens geruime tijd stilgestaan en/of zeer weinig gereden tot het tijdstip van verkoop aan de huidige eigenaar. Het voertuig heeft – in zoverre ik dit kan bezien niet meer kilometers gereden zoals ik heb afgelezen. Ik bepaal dit op een aantal factoren, ondermeer aan de hand van de pedaalrubbers, scharnieren, slijtage van draagarmen, portierscharnieren, status van het motor compartiment, et cetera.   Diverse technische klachten; nader te bespreken: ik volg hierbij de opmerkingen van de consument welke in een bijlage bij de aanvraag zijn gevoegd en beperk mij tot die zaken – die in de ogen van de consument – niet afdoende zijn verholpen.   Op voorhand heb ik de storingen uitgelezen die aanwezig en/of opgeslagen zijn in de boordcomputer. Bij de desbetreffende storingen zal ik de “uitslag” vermelden.   De klachten: Schade aan dashboard niet verholpen; zeer slordig en irritant. Bevindt zich in het bliksveld. Er zijn bedrijven die dit beslist kunnen verbeteren. 100% onzichtbaar repareren: “Niet mogelijk, maar zonder meer acceptabel te maken”. Relevante informatie over bedrijven die dit uitvoeren, heb ik doorgegeven aan het autobedrijf. Voor de aard van de beschadiging. Hellingshoek rechterstoel niet verstelbaar en/of functioneert niet; de consument bedoelt een zogeheten “knieholte verstelling”. Deze is wel aanwezig op de linkerstoel (aanpassen aan de bestuurder), maar niet op de rechterstoel. Voor de zuiverheid heb ik een tweetal [auto’s] vergeleken op de aanwezigheid. Ook op de duurste uitvoering is de genoemde verstelling niet aanwezig. Wat “storend” werkt, dat de schakelaar identiek is aan de rechter. Inherent de uitvoering dus. Trillingen in de auto, zowel rijdend als bij stationair draaien, motor? Geen trillingen geconstateerd die zouden kunnen wijzen op een gebrek. Zeer belangrijk is te weten of de emissieregeling goed functioneert. Dit kan men herleiden uit een analyse van de uitlaatgassen. Deze gegevens zijn uitstekend. In het OBD systeem was wel een (overigens) tijdelijke storing in een smoorklep opgeslagen. Na wissen (wat nu niet is gebeurd) nader controleren. Nogmaals ik heb geen extreme – lees ontoelaatbare – trillingen geconstateerd. Geen enkel voertuig is trillingvrij; immers de motor “draait”. Advies: “Het is aan te raden een brandstof te tanken met een betere kwaliteit. V-Power van Shell en/of een met een gehalte van 98 RON in plaats van 95 RON”. Slechte koppeling; geen afwijking geconstateerd. Deze vrij zware auto vereist wel een bediening van het koppelingspedaal afgestemd naar de gevraagde omstandigheden. Aangepast aan het toerental. Onvoldoende wegklappen van de achterbanken; de consument verwachtte dat bij het wegklappen een “gladde” laadvloer ontstaat. Dit is een utopie. De rugleuningen “stuiten” bij een bepaalde stand op zaken die zich op de bodemplaat bevinden. 30% helling is dan (zeker aan de rechterzijde het geval) De armsteun is de grootste boosdoener. Niet te wijzigen. Inherent de uitvoering. Wegligging, met name bij 30 kilometerzones en drempels bij andere situaties; bij mijn proefrit (4 volwassenen in de auto) heb ik niets kunnen constateren wat zou kunnen wijzen op een technisch gebrek. Wel hoorde ik aan de rechterachterzijde een bijgeluid. Nadere inspectie wees uit dat het binnenscherm was losgeraakt en gescheurd, tegen de band komt en klappert. Dit aspect is ter plekke in orde gemaakt. Vreemde motorkarakteristiek; niet waargenomen. Zie bij punt 5. (tijdelijke storing smoorklep). Gaspedaal niet lineair; het gaspedaal is niet een in de uitvoering met een kabel, maar een potentiometer, die via elektronische weg signalen doorgeeft; voelt dus anders aan. Tijdens mijn proefrit en testen in de werkplaats heb ik geen afwijking geconstateerd. Sprekend dashboard; volgens consument zijn er een aantal functies die niet functioneren; met name als men het portier opent dient men gewaarschuwd te worden. Het systeem “werkt” pas bij een snelheid van rond de 20 kilometer. Alzo gedaan en de spraak werd gehoord. Het door de fabrikant geprogrammeerde is – in zoverre mij bekend – niet te wijzigen. Voetrem overgevoelig; niet kunnen constateren. Belevingsaspect. Irriterende fluittoon bij snelheden rond de 110-120 kilometer; ondanks een behoorlijke proefrit (ook snelweg) hebben alle aanwezigen het geluid niet waargenomen. Brandstofverbruik; brandstofverbruik is subjectief. Van belang is te weten of de emissieregeling “intact” is. Overigens zijn er “boekdelen” over dit onderwerp volgeschreven. Een opgave van brandstofverbruik in folders en andere uitingen: “Volgens EEG is er een die theoretisch is”. Het gaat mij – op dit moment – te ver om dit uitputtend uit te gaan leggen. Handrem; de handrem is een “automatische elektrische” absoluut niet te vergelijke in bediening met een conventionele handrem. Het kan soms storend overkomen dat hij – gevoelsmatig – wat blijft kleven. Iets meer gas geven en het werkt perfect. Van belang is dat de handrem er niet zo maar “opschiet”, dit kwam/komt wel eens voor (vooral bij een ander merk). Afwijkingen in deze: “Niet geconstateerd”. Slecht functionerende sleutelkaart: de sleutelkaarten zijn gevoelig voor doorbuiging en daarop volgend slechte contacten inwendig. Op voorhand stel ik dat de consument dat niet doet, maar vooral in je kontzak steken werkt een disfunctioneren in de hand. De klacht niet geconstateerd. Hoe een en ander is gecommuniceerd tussen partijen kunt u in het dossier lezen. Schakelen steeds stroever; geen afwijking geconstateerd, schakelt goed. Zeker voor een type met bowden kabel bediening. Alarm; buiten het standaard door fabriekswege geïnstalleerde startblokkering is er door een bedrijf (niet de dealer) een alarm ingebouwd. Er zijn geen certificaten en of andere bescheiden aanwezig. Wellicht dat via Google en/of andere “zoekmachines” nadere informatie valt te verkrijgen. Hoe een en ander is besproken tussen partijen, kan ik niet beoordelen. Het lampje van de airbag heeft gebrand: bij het uitlezen bleek dat er een tijdelijke storing is geweest. Waarschijnlijk een kleine overspanning in de multiplex bekabeling. Het is niet meer voorgekomen. Er is geen permanente storing aanwezig. Deze laatste storing staat weliswaar niet in de “klachtenstaat” van de consument te lezen, maar ik heb hem voor de zuiverheid toch meegenomen. Ruitenwisser; storing in het mechaniek. Een tijdelijke storing geweest. Zie eerdere opmerkingen.   Resumé; schade en kilometerstanden: “de desbetreffende hoofdstukken spreken voor zich zelf”. De technische klachten: Veel van de klachten vallen te scharen onder de noemer van: “de eerste merkt het niet; de tweede merkt het op en zal het na uitleg accepteren; de derde accepteert het niet”. Per item vermeld.   Herstel is technisch mogelijk. Dashboard; make-up. Kosten + € 50,–. Resetten OBD systemen, t.z.t. opnieuw uitlezen op storingen; kosten P.M.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar de commissie begrijpt, verlangt de consument primair vernietiging van de koopovereenkomst op grond van dwaling, omdat de bij de Stichting Nationale Autopas geregistreerde geschiedenis van de kilometerstanden van de auto van de consument op het moment van aankoop van de auto een onlogisch oplopende reeks vormden en de verkoper tijdens het verkoopgesprek noch in de koopovereenkomst daarvan melding heeft gemaakt. De consument is van mening dat de ondernemer hem hieromtrent op het moment van aankoop van de auto had moeten voorlichten, omdat – zo begrijpt de commissie – hij de auto bij een juiste voorstelling van zaken niet gekocht zou hebben.   Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten, aldus artikel 6:228 lid 1 onder b BW.   Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding vast dat de bij de Stichting Nationale Autopas geregistreerde geschiedenis van de kilometerstanden van de auto van de consument op het moment van aankoop van de auto een onlogisch oplopende reeks vormde en dat de consument op dat moment daarvan niet op de hoogte was.   De commissie acht het aannemelijk dat de consument, indien hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was geweest van het feit dat de auto op dat moment bij de Stichting Nationale Autopas geregistreerd stond als een auto met een onlogische kilometerhistorie, de overeenkomst niet – althans niet onder dezelfde voorwaarden – zou zijn aangegaan. Immers, het is de commissie uit eigen wetenschap bekend dat de registratie van een onlogische kilometerhistorie bij het NAP een aanzienlijk negatief effect kan hebben op de (inruil)waarde van een auto.   De vraag is echter of de ondernemer wist of behoorde te weten dat de auto van de consument op het moment van aankoop van de auto door de consument bij de Stichting Nationale Autopas geregistreerd stond als een auto met een onlogische kilometerhistorie en er rekening mee diende te houden dat deze omstandigheid voor de consument van doorslaggevend belang zou (kunnen) zijn bij de beantwoording van de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden hij de overeenkomst zou aangaan. Is het antwoord op deze vraag positief, dan is de overeenkomst vernietigbaar.   Uit art. 15 lid 3 van de tussen partijen overeengekomen Algemene Bovagvoorwaarden volgt dat de ondernemer behoorde te weten dat de auto van de consument op het moment van aankoop van de auto door de consument bij de Stichting Nationale Autopas geregistreerd stond als een auto met een onlogische kilometerhistorie en volgt naar het oordeel van de commissie voorts dat hij er rekening mee diende te houden dat deze omstandigheid voor de consument van doorslaggevend belang zou (kunnen) zijn bij de beantwoording van de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden hij de overeenkomst zou aangaan. In casu prevaleert dan ook expliciete informatieplicht van de ondernemer boven de onderzoeksplicht van de consument.   De commissie acht het beroep van de consument op dwaling dan ook gegrond, hetgeen betekent dat partijen in beginsel gehouden zijn de overeenkomst ongedaan te maken. Volledige ongedaanmaking van de overeenkomst levert naar het oordeel van de commissie echter een onbillijk voordeel voor de consument. De consument heeft immers meer dan een jaar gebruik kunnen maken van de auto.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie aanvaardt de vernietiging van de tussen partijen op 5 september 2007 gesloten overeenkomst. Dit betekent dat de consument de auto met alle daartoe behorende papieren en accessoires dient terug te leveren aan de ondernemer, waarna deze de consument voor de auto vrijwaart. De ondernemer betaalt bij de ontvangst van de auto een bedrag van € 12.500,- aan de consument.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 112,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Een en ander dient te geschieden binnen 1 maand na de datum van de verzending van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, vervallen de ongedaanmakingsverbintenissen en betaalt de ondernemer, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, in plaats daarvan een vergoeding van € 5.000,– aan de consument. De consument blijft dan eigenaar van de auto en zal vrij zijn over de auto te beschikken op een wijze die hem goeddunkt.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 11 februari 2009.