Bij vaststelling van het bedrag van de ontbinding houdt de commissie al rekening met afschrijving in verband met gebruik. Fiets kan na anderhalf jaar niet meer in nieuwstaat worden afgeleverd.

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 55605VBA

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 maart 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe e-bike tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.915,– inclusief bijkomende kosten. De levering vond plaats op of omstreeks 7 mei 2010. De consument heeft op 1 juni 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De geleverde fiets voldoet niet aan de overeenkomst. De fiets is vier maanden in reparatie geweest en functioneert nog niet goed. De motor ondersteunt te weinig bij het trappen, of juist te veel, of valt helemaal weg. De ondernemer heeft vaak en lang genoeg de kans gekregen om het gebrek te herstellen, maar is daar kennelijk niet toe in staat. Nu reageert hij niet meer op klachten.   Na herstelpogingen bleek in oktober 2011 dat de ondersteuning in de standen 2 en 3 nagenoeg gelijk is en in beide gevallen te weinig. In stand 4 geeft de fiets te veel ondersteuning, of valt zelfs helemaal weg.   Nadat een nieuwe motor was geplaatst, is de accu veel te snel leeg. Om te voorkomen dat de accu ging rammelen is deze met tape vastgezet. Hij kan bovendien niet meer op de fiets geladen worden, omdat er nu draden voor de aansluiting lopen.   Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument nog opgemerkt dat in elk geval de kwestie van de accu niet is opgelost, omdat zij deze nog steeds van de fiets moet verwijderen om hem op te kunnen laden. Door de aanpassingen die nodig waren om de accu vast te zetten past de hondenmand niet meer achter op de fiets.   De consument heeft nu een oude fiets met de digitale ondersteuning van een nieuwer type. Juist stand 3, waarin zij vroeger veel fietste, wijkt aanzienlijk af van de stand 3 op haar oude fiets. Daardoor moet zij nu meer gebruik maken van stand 4 en daardoor loopt de accu juist weer sneller leeg.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij hebben bij de ondernemer een fiets met trapondersteuning gekocht die de eerste drie maanden prima functioneerde. Ik kon daarmee goed fietsen, totdat op een gegeven moment de trapondersteuning ineens uitviel. Vervolgens zijn er verschillende reparatiepogingen ondernomen. Uiteindelijk bleek dat het hele analoge systeem vervangen moest worden door een ander, digitaal systeem. Dat heeft de ondernemer ook gedaan, maar na die vervanging had de fiets ineens hele andere eigenschappen dan bij de aflevering, vóór die reparatie. De verhoudingen tussen de verschillende standen van trapondersteuning waren anders geworden.   Wij hebben maandenlang geprobeerd om een prettige combinatie te vinden van het niveau van trapondersteuning en versnelling, maar dat wil ons niet lukken. Dat de fiets technisch in orde is zal best zo zijn, maar met het analoge systeem had ik een hele fijne afstelling, waarbij snelheid, trapondersteuning en de mate van weerstand bij het meefietsen precies aansloten bij wat ik aankan. Gelet op wat ik fysiek aankan, luistert dat vrij nauw. Met de fiets zoals die nu is, kan ik een dergelijke afstemming niet vinden, althans niet bij een trapondersteuning in stand 3. Zet ik hem in stand drie, dan moet ik veel te hard meetrappen, voordat ik enige trapweerstand ondervind. In stand 4 kan ik dat beter regelen, maar dan gaat de fiets een stuk sneller en is de accu sneller leeg. Ik hoor u opmerken dat u onder repareren verstaat “terugbrengen in de situatie zoals die bij verkoop en aflevering was”. Aldus beschouwd is de fiets niet goed gerepareerd, want de trapeigenschappen zijn gewijzigd en voor mij niet meer geschikt. Los daarvan staan de klachten over de accu. Door de wijziging van het systeem zijn er kabeltjes langs de accu getrokken, precies voorde plek waar de aansluiting zit om hem op te laden. Daarom moet de accu nu van de fiets verwijderd worden om hem op te kunnen laden. Voor mij is dat nogal bezwaarlijk, omdat de accu vrij zwaar is.   De consument verlangt vervanging van de fiets door een deugdelijk exemplaar.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het gebrek in de ondersteuning, dat er wellicht is geweest, is inmiddels verholpen. Na 14 oktober 2010 heeft de ondernemer ook niets meer vernomen met betrekking tot klachten over de trapondersteuning.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het probleem is een gevoelsprobleem. De fiets is op dit moment technisch 100% in orde. Het is zoals de deskundige opmerkt: het blijft een fiets met trapondersteuning en het is geen snorfiets.   Het is juist dat het systeem is vervangen. De gekochte fiets was voorzien van een V-5 systeem van trapondersteuning. Dat is een analoog systeem, maar dat wordt niet meer geleverd. Het is vervangen door een V-7 systeem. Wij kunnen de fiets daarom niet meer terug ombouwen naar een fiets met een analoog trapondersteuningsysteem.   Het klopt dat de afstemming van trapondersteuning en versnelling nogal nauw luistert bij de consument vanwege de beperkte belastbaarheid van haar benen. Maar ik ben er van overtuigd dat een goede combinatie van de mate van trapondersteuning, versnelling en ondervonden trapweerstand gevonden moet kunnen worden. Bij de reparaties is overigens aan het versnellingssysteem niets gewijzigd. Dat is een gewoon standaard 7-versnellingen systeem.   Het probleem met de accu kan zo worden opgelost door de kabeltjes die er voorlangs lopen te verleggen. Dat hoeft geen probleem te zijn.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De e-bike verkeert in goede staat van onderhoud. Het onderzoek uitgevoerd op 22 juli 2011 bij [naam fietshandelaar] te [plaatsnaam] in aanwezigheid van de consumenten, en de ondernemer. Naar aanleiding van de klachten van de consument zijn door de ondernemer de motor, het stuurapparaat (controller), de trapasmagneten en de trapas-sensor vervangen. Het feit dat dit vrij lang heeft geduurd, heeft te maken met het feit dat eerst delen afzonderlijk zijn vervangen, zonder het beoogde resultaat.   Het blijkt dat de fabrikant van het analoge systeem over is gegaan op het digitale systeem. Dat betekent dat zowel het stuurapparaat, de trapas-sensor en de magnetendrager tegelijkertijd vervangen dienen te worden, want analoog en digitaal gaat niet samen. De magnetendrager bevindt zich bij de trapas en geeft, naar aanleiding van het trapritme, impulsen af via de trapas-sensor aan zowel de motor als aan de display.   Om de werking te kunnen beoordelen, is de deskundige gaan fietsen. De fiets heeft naast de ondersteuning ook nog de beschikking over zeven mechanische versnellingen. De display op het stuur geeft de beladingstoestand van de accu aan en tevens de mate van trapondersteuning. Die is instelbaar in vijf trappen.   De deskundige heeft tijdens het fietsen in alle zeven mechanische versnellingen alle vijf trappen van ondersteuning uitgeprobeerd. daarbij heeft hij geen enkele afwijking waargenomen. Hoe hoger de trap die werd ingeschakeld, hoe sterker de trap-ondersteuning werkte. Wel moet gezegd worden dat de mate van versterking tussen de 5 stappen niet geheel lineair oploopt. Dat is echter een producteigenschap van het systeem.   Hoe hoger de trap die is ingeschakeld, hoe sterker de ondersteuning wordt. Daarbij geldt echter ook dat naar mate de gekozen ondersteuningstrap hoger is, de actieradius met een volle accu sterk vermindert. Uiteindelijk gaat het hier ook om een fiets met trap-ondersteuning en niet om een snorfiets.   Volgens de consument was de mate van ondersteuning op het moment van aankoop, dus met het analoge systeem, geheel naar haar wens. Pas na vervanging van dit systeem naar het digitale systeem kwamen voor haar de problemen. Het oude analoge systeem is echter niet meer verkrijgbaar voor deze fiets. De fiets voldoet dus niet meer aan de eigenschappen zoals de consument heeft ervaren direct na de aankoop. Bij de komst van de deskundige bleek de fiets reeds in de vierde trap van ondersteuning te staan en in de vierde versnelling. Dit fietst wel erg gemakkelijk en snel maar de accu zal snel leeg zijn.   Deze fiets wordt gefabriceerd bij de firma [naam producent] te [ plaatsnaam] onder de merknaam van de ondernemer. Helaas wordt er geen instructieboekje en garantiebewijs bij geleverd.   Resumerend merkt de deskundige dan ook op dat de fiets technisch in orde is. De consument zal, hoe moeilijk dan ook, proefondervindelijk moeten vaststellen welke combinatie van versnelling en trapondersteuning voor haar optimaal werkt. Omdat er zich geen problemen voordoen, is herstel niet aan de orde.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de consument een fiets met een analoog trapondersteuningsysteem heeft gekocht en geleverd heeft gekregen. De eigenschappen daarvan sloten goed aan op de bijzondere behoefte die de consument – gelet op haar fysieke gesteldheid – daaraan had. Voorts staat vast dat dit trapondersteuningsysteem defect is geraakt.   De ondernemer heeft vervolgens (uiteindelijk) ter reparatie van de fiets het complete analoge systeem vervangen door een digitaal systeem. Ook staat vast dat daardoor de eigenschappen van de fiets in die zin zijn gewijzigd, dat de mate van ondersteuning bij het digitale systeem (de verhoudingen tussen de verschillende trappen van ondersteuning) afwijkt van de mate van ondersteuning bij het analoge systeem. In elk geval is niet weersproken dat de door de consument als bijzonder prettig ervaren trapeigenschappen van de fiets met analoog systeem (in een combinatie van versnelling en ondersteuningstand 3) bij de fiets met het digitale systeem in dezelfde combinatie met ondersteuningstand 3 niet worden geëvenaard en door de consument – na een aantal maanden van proefondervindelijk zoeken naar een geschikte combinatie – ook niet is gevonden.   Dit voert de commissie tot het oordeel dat afdoende is gebleken dat de fiets door de reparatie nu dan wellicht inderdaad 100% technisch in orde mag zijn, maar tevens is afdoende gebleken dat de reparatie ertoe heeft geleid dat de gebruikseigenschappen van de fiets zijn veranderd en niet meer overeenkomen met de eigenschappen die de fiets ten tijde van de aankoop had. Uit hetgeen door de ondernemer is verklaard volgt dat de fiets deze eigenschappen ook niet meer terug kan krijgen, omdat het systeem waarmee de fiets bij verkoop was uitgerust niet meer wordt geleverd.   De slotsom is dan dat de fiets na reparatie niet is hersteld tot een fiets die de eigenschappen bezit die de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en ook niet meer in die toestand teruggebracht kan worden. Verdere herstelpogingen zullen daarin dan ook geen wijziging kunnen brengen. Gegeven de fysieke situatie van de consument en gegeven de omstandigheid dat zij niet in staat is gebleken om een voor haar prettige en bij haar fysieke toestand passende, bruikbare combinatie van trapondersteuning, versnelling en trapweerstand te vinden, rest de commissie nog slechts de conclusie dat de consument terecht aanspraak maakt op de levering van een andere fiets die wel over de door haar verlangde eigenschappen beschikt. Of de ondernemer die kan leveren, is de vraag.   De commissie zal daarom de tussen partijen gesloten koopovereenkomst ontbinden. Dat betekent dat de ondernemer de fiets terug moet nemen en dat de consument de koopsom terug dient te krijgen. De commissie acht daarbij wel redenen aanwezig om in enige mate rekening te houden met het gebruik dat de consument toch van de fiets heeft gemaakt en heeft kunnen maken gedurende de 1,5 jaar dat de fiets in haar bezit is geweest. Het terug te betalen deel van de koopsom zal daarom worden vastgesteld op € 1.500,–. Met dat bedrag zal de consument dan in staat zijn om, hetzij bij de ondernemer, hetzij elders, naar eigen keuze een vervangende fiets aan te schaffen.   Het bedrag van € 190,– dat is bijbetaald ziet kennelijk (deels) op een verzekering en aangenomen mag dan worden dat voor dat bedrag in elk geval tot op heden het verzekerde risico ook gedekt is geweest. Redenen om de consument daar dan ook nog in tegemoet te komen, acht de commissie niet aanwezig.   Het voorgaande voert dan tot de navolgende beslissing.   Gelet op de omvang van het belang en gelet op de omstandigheid dat de ondernemer zich in elk geval wel bijzonder heeft ingespannen om de klachten van de consument zo goed mogelijk te verhelpen, zal de commissie de door de ondernemer op grond van het Reglement Geschillencommissie Tweewielers te betalen bijdrage in de behandelingskosten beperken tot 50% van het gebruikelijke bedrag.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 6 maart 2010 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de geleverde fiets dient terug te geven aan de ondernemer, die bij teruggave van de fiets aan de consument een deel van de koopsom dient terug te betalen, na aftrek van een redelijk bedrag aan afschrijving door de commissie vastgesteld op € 1.500,–.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 222,50.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, op 4 oktober 2011.