“Bingo”-formule (1).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI03-1595

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 1 juni 2003via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor zes personen naar de Turkse Rivièra met verblijf in een hotel op basis van alles inclusief, voor de periode van 7 tot en met 21 juli 2003, voor de som van € 2.456,00.
 
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Het hotel was nog niet klaar, de lift werkte nog niet (inclusief het souterrain telde het hotel vier verdiepingen), er waren geen gekoelde dranken verkrijgbaar, er waren geen kluisjes aanwezig, de snackbar bij het zwembad was nog in aanbouw.
De kamers lagen op een zolderetage en waren te klein om drie bedden in te plaatsen. De schuifdeuren naar het balkon waren dan niet meer te openen en er was geen loopruimte meer over. Volgens de hotelier waren ook zijn andere kamers niet berekend op bijplaatsing van een derde bed.
Het balkon, indien bereikbaar, was slechts geschikt voor één persoon.
Na 22.00 uur was er niets meer te drinken te krijgen (ook niet te koop).
De buffetten waren zeer teleurstellend voor wat betreft de presentatie en keuzemogelijkheden.
Extra faciliteiten als gemeld in de advertentie, zoals onder andere entertainment, waren ook niet aanwezig.
De hotelier en de hostess van de reisorganisator hadden wel begrip, maar de hostess had slechts één oplossing, want de situatie was mede ontstaan door overboeking. Na twee dagen zijn we tegen bijbetaling van € 745,00 verhuisd naar Hotel Serapsu.
 
Klager verlangt een vergoeding van € 745,00.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Geen enkele klacht zoals vermeld op het ingevulde klachtenformulier is te herleiden tot iets dat afwijkt van ons reisaanbod. Met ter plekke de toewijzing van Rose Resort **** hebben wij aan onze verplichtingen voortvloeiend uit de reisovereenkomst voldaan.
Op grond van artikel 7 en in overeenstemming met artikel 3 lid 3 van de ANVR Reisvoorwaarden zijn wij gerechtigd de gewijzigde reissom van de reiziger te ontvangen indien op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger een wijziging in het geboekte arrangement plaatsvindt.
Meer in het algemeen kan nog worden opgemerkt dat artikel 7:507 BW als criterium stelt dat de reis verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Dit betekent dat de reiziger mag verwachten dat hetgeen wordt aangeboden, tenminste aanwezig is in een vorm die aan minimumeisen voldoet. Een essentieel onderdeel van een overeenkomst is de prijs. Dit betekent dat de prijs die men betaalt de verwachtingen die men mag hebben boven het minimumniveau, in belangrijke mate bepaalt. Mede in het licht van de omstandigheid dat een voordelige vakantie is geboekt, is de conclusie op grond van het voorgaande dat er onvoldoende aanleiding is om over te gaan tot de toekenning van enigerlei vergoeding.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Artikel 12 van de ANVR Reisvoorwaarden bepaalt (conform artikel 7:507 BW) dat de reisorganisator verplicht is de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van deze overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig deze verwachtingen, is de reisorganisator verplicht eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen. Van belang is derhalve wat klager mocht verwachten.
 
De commissie stelt vast dat klager een reis heeft geboekt conform de door de reisorganisator gehanteerde “Bingo”-formule. Dit houdt in dat men niet vooraf weet in welk hotel men terecht zal komen, echter de accommodatie dient minimaal te voldoen aan de door de reisorganisator bekendgemaakte beschrijving. De commissie wijst erop dat een reiziger met een dergelijke voordelige verrassingsreis een zeker risico loopt, zeker als de beschrijving van de accommodatie erg summier is.
In dat kader stelt de commissie vast dat de beschrijving geen melding maakt van een lift, kluisjes en een snackbar bij het zwembad. Wel suggereert een viersterren classificatie een zekere mate van comfort. De lage prijs doet daaraan in principe niets af. En ook mocht klager verwachten dat het hotel gereed was om gasten te ontvangen. En tenslotte mag bij verhuur van een tweepersoonskamer aan drie personen worden verwacht dat de betreffende kamer daarvoor voldoende ruimte biedt.
 
De commissie acht het aannemelijk dat het toegewezen hotel ten tijde van klagers verblijf (nog) niet geheel gereed was gasten te ontvangen en daardoor de viersterrenclassificatie (nog) niet geheel kon waarmaken. Daarnaast heeft klager aannemelijk gemaakt dat de kamers aan de krappe kant waren voor een verblijf van drie personen.
 
Gelet op het voorgaande kan de commissie begrip opbrengen voor klagers wens om te verhuizen naar een ander hotel. En gelet op het feit dat de reisorganisator niet geheel heeft geleverd wat klager op grond van de reisovereenkomst mocht verwachten is de commissie van oordeel dat de reisorganisator een bijdrage dient te leveren aan de meerkosten van het alternatieve hotel. Gelet echter op de mate waarin het toegewezen hotel tekortschoot en tevens gelet op het feit dat het alternatieve hotel aanzienlijk luxer en duurder was beperkt de commissie de bijdrage van de reisorganisator aan de meerkosten van het alternatieve hotel tot circa eenderde van de door klager betaalde meerkosten.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 250,00. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
  
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 17 november 2003