“Bingo”-formule niet geschikt als reiziger specifieke eisen heeft.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-0268

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 3 juli 2004 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een hotel voor twee personen te Izmir in Turkije op basis van halfpension, voor de periode van 17 juli 2004 tot en met 1 augustus 2004 voor de som van € 862,–.
 
Klager heeft op 3 augustus 2004 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt. 

In verband met de handicap van de zoon is verzocht om een kindvriendelijk hotel. Het toegewezen hotel beschikte echter slechts over een zwembad van twee meter diep, waar je constant langs moest lopen, hetgeen voor het kind erg gevaarlijk was. Telefonisch contact met de organisatie ter plekke noch contact met Nederland heeft enig resultaat opgeleverd. Het hotel zelf heeft ten slotte geregeld, dat de zoon gebruik kon maken van het kinderbad in een naburige accommodatie. De reisorganisator is dus in ernstige mate in gebreke gebleven en heeft niet voldaan aan het verzoek om een kindvriendelijk hotel.
 
Klager verlangt de volledige reissom terug.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Op zichzelf wordt betreurd, dat de vakantie voor klager niet is verlopen zoals gewenst. Er wordt echter op gewezen, dat klager een roulette hotel heeft geboekt. Deze formule houdt in, dat ter plekke wordt bepaald in welk hotel men komt. Voorts blijkt uit de beschikbare informatie niet, dat om een kindvriendelijk hotel is gevraagd. Ook is de handicap van de zoon niet bekend. Blijkbaar is klager niet dan wel onvoldoende bekend met de roulette formule. Er is daarom geen reden om tot restitutie over te gaan, nu de gesloten overeenkomst naar behoren is nagekomen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting heeft de commissie vastgesteld, dat klager heeft geboekt op grond van het zogeheten roulette systeem. Dit houdt in, dat ter plekke wordt bepaald in welk hotel men verblijft. Dit betekent voor een reiziger, die op dergelijke voorwaarden boekt een zeker risico met betrekking tot de faciliteiten en ligging van het toegewezen hotel. Daar staat tegenover, dat de accommodaties tegen een prijs worden aangeboden, welke onder het normaal te betalen prijsniveau ligt. Naar het oordeel had klager in haar situatie beter niet voor het roulette systeem kunnen kiezen, nu zij blijkbaar bepaalde eisen moest stellen met betrekking tot de accommodatie, welke nu juist in het roulette systeem slechts bij toeval te verwezenlijken zijn.
In dit verband voegt de commissie nog toe, dat zij op het boekingsformulier geen melding heeft aangetroffen omtrent de kindvriendelijkheid van het hotel noch over de handicap van haar zoon.
Op grond van het voorgaande acht de commissie het niet onaannemelijk dat klager niet geheel heeft ontvangen, hetgeen zij meende te mogen verwachten en daardoor enig ongerief heeft ondervonden, doch meent dat de klachten niet van dien aard zijn dat een vergoeding in geld op zijn plaats is. Dit temeer, daar de ondernemer ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst geen onvoldoende prestatie kan worden verweten.
 
De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 29 juli 2005.