Boeking door 17-jarige. Vernietigbaar

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-1286

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 maart met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een busreis voor drie personen naar Lloret de Mar in Spanje met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 18 augustus 2008 t/m 27 augustus 2008 voor de som van € 705,50.   Klager heeft op 14 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven aan de reisorganisator.   Mijn minderjarige zoon heeft een reis geboekt zonder ouderlijke toestemming. Hierop is de overeenkomst door ons vernietigd, maar er is slechts een gedeelte van de reissom gerestitueerd.   Klager verlangt een vergoeding van € 220,93 zijnde de ingehouden annuleringskosten.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.   Bij annulering zijn kosten verschuldigd en die zijn ingehouden op het terugbetaalde bedrag. Verder geldt dat de reden van annulering er in is gelegen dat de studie van klagers zoon al op 15 augustus 2008 aanving.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Volgens het Burgerlijk Wetboek is een zeventienjarige minderjarig en handelingsonbekwaam. Het laatste betekent dat geen onaantastbare rechtshandelingen kunnen worden verricht, tenzij het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van die leeftijd deze zelfstandig verrichten. Naar het oordeel van de commissie is het in het maatschappelijk verkeer niet gebruikelijk dat minderjarigen van zeventien jaar een jongerenvakantiereis boeken gelet op de daaraan verbonden kosten die in verband met hun inkomenspositie vaak aanzienlijk zijn. De ouders van de minderjarige hebben de betreffende rechtshandeling bij brief van 14 juli 2008 vernietigd en aangegeven dat zij geen toestemming voor de te maken reis hadden gegeven. Op grond daarvan dienen alle reeds betaalde kosten te worden gerestitueerd en kunnen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Voor de vernietiging is niet van belang op welk moment de studie van klagers zoon aanving, omdat onweersproken is dat de ouders hun toestemming aan de reis hebben onthouden.   De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 220,93. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 maart 2009.