Boeking op internet. Overeenkomst tot stand gekomen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-1478

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 juni 2008 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Izmir in Turkije met verblijf in een hotel voor de periode van 3 juli tot en met 14 juli voor de som van € 1.059,30.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb samen met mijn vriendin op 12 juni 2007 de website van de reisorganisator bezocht. Hierbij heb ik meerdere vakantie bestemmingen aangeklikt om te bekijken wat de prijzen ongeveer zouden zijn voor een vakantie via de reisorganisator. Op 21 juni 2007 heb ik een vakantie geboekt bij [een derde]. Op 26 juni 2007 heb ik een betalingsherinnering van de reisorganisator ontvangen. Ik ontken dat ik een reisovereenkomst met de reisorganisator heb gesloten. Ik heb alleen naar verschillende data en prijzen van verschillende bestemmingen gekeken. Ik heb pas op 26 juni 2007 een eerste brief van reisorganisator ontvangen. Dat is 14 dagen na het boeken van de reis. Indien de reisorganisator eerder een bevestigingsbrief zou hebben verstuurd, dan zou ik nooit een reisovereenkomst met een andere reisorganisator hebben gesloten en geen schade hebben geleden.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de knoppen “Boeken” aangeklikt omdat ik de totale prijs wilde zien inclusief reis– en annuleringsverzekering. Die gegevens krijg je pas als je alles hebt ingevuld. Ik ontken dat de reisorganisator schade heeft geleden. Ik ben me niet bewust geweest van de boeking. Ik heb alle stappen ingevuld omdat ik zeker wilde zijn van de prijs. Het is mij niet duidelijk wat de reisorganisator van mij vordert. Er worden 3 bedragen genoemd; € 735,50, € 910,– en € 888,– . Ik heb als e-mail adres een adres voor spam-mail opgegeven.   Klager verlangt kwijtschelding van € 735,50.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is op de site mogelijk zich te oriënteren en naar diverse prijzen en aanbiedingen te kijken, zonder dat er een boeking wordt gemaakt. Om die informatie te krijgen zijn gegeven als naam, adres e.d. niet nodig. Men komt vervolgens in het scherm “boeking” waar gevraagd wordt om de persoonlijke gegevens. De boeking dient dan uiteindelijk bevestigd te worden door het vakje waarin men akkoord gaat met de voorwaarden en de boeking, aan te klikken. Men kan niet per ongeluk het vakje aanvinken en boeken als men niet alle relevante gegevens die nodig zijn voor een boeking heeft ingevuld. Een potentiële boeker dient duidelijk en expliciet een handeling te doen, waarin men akkoord gaat met een boeking. Nadat alle gegevens goed zijn ingevuld, wordt er direct een e-mail naar het opgegeven adres verstuurd.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik overhandig u een print van onze site. Daaruit kunt u opmaken dat het mogelijk is te zoeken op datum en prijs. Indien de klant met de prijs akkoord gaat dient hij naar punt 5 te gaan met de titel: ‘Boek reis’. Klager heeft die stappen uitgevoerd, vervolgens zijn gegevens ingevuld en aangeklikt dat hij akkoord ging met onze voorwaarden en de boeking. Vervolgens wordt automatisch een boekingsbevestiging gestuurd. Dat is ook in dit geval gebeurd. Wij mochten ervan uitgaan dat hij de reis had geboekt. Voor de annuleringskosten wijs ik u op onze factuur van 12 juni 2008.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Aan de orde is de vraag of klager al of niet een reisovereenkomst met de reisorganisator heeft gesloten. Onder meer is aangevoerd dat hij zijn wil daartoe niet heeft geuit. De reisorganisator heeft aan de hand van haar brief van 15 mei 2008 en haar presentatie ter zitting uitgelegd hoe de site werkt en hoe een boeking tot stand komt. Daaruit blijkt dat een klant om daadwerkelijk te kunnen boeken tot twee maal toe een daartoe bestemde knop/button moet indrukken. Nadat de klant voor de eerste maal de knop boeken heeft ingedrukt dient hij alle voor de reis relevante persoonlijk gegevens in te voeren. Indien dat is gebeurd wordt verzocht de knop “bevestigen” aan te vinken om aan te geven dat de boeking definitief is en de klant akkoord gaat met de voorwaarden. Klager heeft ter zitting aangegeven dat hij al die stappen heeft doorgelopen om te weten wat de totaalprijs zou zijn inclusief verzekeringen. De commissie is van oordeel dat de reisorganisator op grond van de door klager gevolgde handelwijze erop mocht vertrouwen dat hij daadwerkelijk de betreffende reis wilde boeken. Voor een oriëntatie op de prijs waren de door hem verrichte handelingen niet noodzakelijk.   De commissie acht het aannemelijk dat de automatische boekingsbevestiging naar klager is verstuurd. Na de zitting heeft de reisorganisator daarvan een kopie bijgevoegd. Gelet op het feit dat klager daarvoor zijn spam email adres heeft opgegeven, is die bevestiging mogelijk aan de aandacht van klager ontsprongen. Klager heeft vervolgens te kennen gegeven niet van de reis gebruik te willen maken, op grond waarvan de reisorganisator de ANVR annuleringenvoorwaarden heeft toegepast. De commissie kan klager daarom niet in zijn klacht volgen.   De klacht is dan ook ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   De commissie gaat ervan uit dat reisorganisator zich ten opzichte van klager zal beperken tot de redelijkerwijs door hem in verband met de boeking gemaakte kosten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 25 augustus 2008.