Brandschade; risico consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-1680

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft door beide partijen geleden schade als gevolg van een brand in de meterkast in de woning van de consument.
 
De consument heeft een bedrag van € 475,75 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.
 
De consument heeft op 24 april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Op 3 maart 2006 is brand uitgebroken in mijn meterkast. Ik heb hierdoor grote schade geleden. Ik heb de ondernemer laten weten dat ik van mening ben dat hij aansprakelijk is voor de schade, maar de ondernemer heeft die aansprakelijkheid afgewezen en mij belast met de kosten van de vervanging van de energiemeters in mijn woning ten bedrage van € 475,75. De ondernemer zegt dat de brand is ontstaan in het gedeelte van de energieinstallatie dat onder mijn verantwoordelijkheid valt. Ik huur de woning echter en heb nooit enige wijziging in de installatie aangebracht. De ondernemer heeft nooit bewijs geleverd van zijn stelling dat ik verantwoordelijk ben voor de gevolgen van de brand. Volgens de ondernemer zou het ook aan een waterkoker kunnen liggen, maar ook daarvoor ontbreekt het bewijs. Aangezien de brand is ontstaan in de meterkast, is de ondernemer naar mijn mening aansprakelijk.
 
De consument verlangt een uitspraak van de commissie waarbij hij wordt ontslagen van zijn aansprakelijkheid jegens de ondernemer en de ondernemer wordt verplicht de schade van de consument ten bedrage van € 6.133,80 te vergoeden, van welk bedrag de consument een uitvoerige specificatie heeft overgelegd.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Uit de ons ter beschikking staande gegevens leiden wij af dat de brand is ontstaan in een gedeelte van de installatie van de consument waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, namelijk na de meter. Onze verantwoordelijkheid gaat niet verder dan de meter, alles wat zich daarachter bevindt is voor rekening en risico van de afnemer. Wij hebben alleen de meters geplaatst, dus niet het gedeelte van de installatie waar de brand is ontstaan. Ook indirect is er dus geen sprake van aansprakelijkheid onzerzijds. De consument is daarentegen aansprakelijk voor de beschadigde meters die ons eigendom zijn en die wij hebben moeten vervangen. Wellicht kan de consument de verhuurder van zijn woning aansprakelijk stellen voor de schade.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Uit de stukken van het geschil leidt de commissie af dat de brand is ontstaan in een gedeelte van de meterkast van de consument dat achter de energiemeters ligt. De brandweer van de gemeente Tiel verklaart dat de brand moet zijn ontstaan in of nabij de groepenkast, terwijl het technisch bureau van ### op verzoek van de consument een onderzoek heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat de brand naar alle waarschijnlijkheid is ontstaan in de groepenkast door een slecht contact. De groepenkast is een gedeelte waarvoor de ondernemer geen aansprakelijkheid kan dragen, omdat de zorg van de ondernemer niet verder gaat dan tot en met de door hem in de woning geplaatste meters. Derhalve draagt de consument jegens de ondernemer een risicoaansprakelijkheid voor de door de ondernemer geleden schade en kan hij de ondernemer niet verantwoordelijk stellen voor zijn eigen schade. Wellicht is het mogelijk om de woningeigenaar aansprakelijk te stellen. Dat hangt echter van verschillende factoren af, zoals de bepalingen van het huurcontract en de feitelijke omstandigheden. Nu de ondernemer niet aansprakelijk is voor de schade van de consument, behoeft de commissie niet in te gaan op de hoogte van het door de consument gevorderde bedrag.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 12 april 2007.