Brief inzake bevestiging voorreservering is geen definitieve bevestiging van de boeking.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC06-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of er tussen partijen een huurovereenkomst tot stand is gekomen.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Binnen onze familie kwam rond juli 2005 het idee op om begin januari (2006) naar het vakantiepark “naam park” te gaan. Ik wilde vooraf een prijsopgaaf. Daarna heb ik niets meer vernomen.
Half augustus zijn we met vakantie gegaan en zijn begin september terug en vinden dan een factuur van de ondernemer in onze brievenbus. We hebben toen de ondernemer gebeld met de vraag waar de prijsopgaaf was. Het antwoord was, dat dat deze factuur was, maar dit was geen offerte dan wel prijsopgaaf maar een factuur. Ik ontken ten stelligste dat er sprake is van een overeenkomst.
De consument verlangt betaling van € 180,–, namelijk € 150,– als vergoeding voor irritatie en bestede tijd en € 30,– voor de kosten van aangetekende briefwisselingen en telefoontjes.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer is van mening dat er tussen partijen een huurovereenkomst van een vakantiebungalow voor het weekeinde van 16 januari 2006 tot stand is gekomen. De ondernemer baseert een en ander op de combinatie van de brief bevestiging voorreservering en de toezending van de factuur, die de mogelijkheid biedt binnen 14 dagen na factuurdatum de boeking te annuleren. Gebeurt dit laatste niet dan is de boeking bindend en gelden de algemene annuleringsvoorwaarden. Men is dan minimaal € 150,– verschuldigd bij annulering.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft het standpunt toegelicht en gehandhaafd.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar het oordeel van de commissie levert de door de ondernemer geschetste gang van zaken geen overeenkomst op. Immers de brief betreffende de voorreservering spreekt uitdrukkelijk van: “Deze brief bevestigt de ontvangst van uw voorreservering, het is echter geen definitieve bevestiging van de boeking. Het toezenden van een factuur levert geen boeking/overeenkomst op, hooguit een uitnodiging van de ondernemer aan de consument in te stemmen met een boeking. Deze instemming mag niet afgeleid worden uit het niet reageren van de consument op de ontvangst van de factuur.
Het vorenstaande brengt mee, dat de ondernemer de consument onnodig kosten heeft laten maken door zich op het standpunt te stellen dat er sprake was van een overeenkomst tussen partijen. De ondernemer is dan ook schadeplichtig jegens de consument. Voor een vergoeding van een bedrag vanwege irritatie is geen steun te vinden in het recht. Nu de consument heeft nagelaten overige schadeposten te onderbouwen maar wel vaststaat dat de consument porti – en telefoonkosten heeft moeten maken zal de commissie die schattenderwijs bepalen op € 15,–.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 15,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 29 mei 2006.