Buitenschilderwerk is ondeugdelijk door ondernemer verricht, consument beroept zich op garantierecht

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 14435/20616

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over het buitenschilderwerk dat door de ondernemer is verricht. De verf is gescheurd en op meerdere plekken is sprake van rotte plek. De consument heeft nog recht op garantie. De deskundige in deze zaak heeft geconstateerd dat de gebreken voornamelijk voorkomen bij de kozijnen en in een enkel geval bij twee draairamen. De commissie oordeelt dat gezien het feit dat de ondernemer geen verweer heeft ingebracht, zij ervan uitgaat dat hetgeen de consument gesteld heeft juist is. Daarnaast blijkt uit het rapport van de deskundige dat de reparaties en een enkel deel van het schilderwerk ondeugdelijk zijn uitgevoerd. De ondernemer is hiervoor verantwoordelijk en hierin tekortgeschoten. De klacht is ten dele gegrond en de ondernemer moet de gebreken herstellen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 14 februari 2017 tussen de ondernemer en de rechtsvoorganger van de consument totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – buitenschilderwerk -.

De overeenkomst is, naar de commissie aanneemt, uitgevoerd in 2017.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Per 3 juni 2019 ben ik de eigenaar van de woning die in 2017 in opdracht van de vorige eigenaar is geschilderd. Garantiebepalingen zijn middels de koopovereenkomst op mij overgedragen. Het schilderwerk is een discussiepunt bij de verkoop geweest. Het oordeel van de bouwtechnische keuring was: ‘het schilderwerk is matig van kwaliteit. Ons advies is om dit schilderwerk binnen 2 à 3 jaar geheel en goed uit te voeren. Laat u voorlichten door een verfleverancier’. Vanwege de garantiebepalingen die ik had nagevraagd heb ik besloten geen financiële compensatie in de verkoopprijs te vragen. De schilder die voor mij de muren binnen heeft gedaan heb ik er ook naar laten kijken. Hij constateerde diverse problemen, met name bij de hoekdelen van de kozijnen aan de onderzijde en dat er in het verleden reparaties hebben plaatsgevonden. De verf is gescheurd en op meerdere plekken is sprake van rotte plek.

Ik heb contact opgenomen met de ondernemer en een afspraak gemaakt om te komen kijken. Deze kwam echter niet opdagen en reageerde vervolgens niet op mijn telefoontjes en e-mail. Ik kwam erachter dat hij mijn telefoonnummer direct naar de voicemail stuurde. Toen ik later anoniem belde ging de telefoon wel over en ik heb hem wederom gesproken. Hij vroeg om foto’s te sturen. Dat heb ik gedaan en zijn reactie was: ‘als ik de foto’s bekijk is het gewoon het werken en scheuren van het hout ja en de verf scheurt dan mee daar kan ik niks aan doen’. Na het inwinnen van advies bij de Vereniging Eigen Huis heb ik hem wederom verzocht om zijn garantieverplichtingen na te komen en aangegeven dat ik naar de Geschillencommissie ga als hij niet reageerde voor vrijdag 15 oktober. Ik heb geen reactie ontvangen. Ik heb de klacht ook bij Onderhoud NL kenbaar gemaakt, maar zij adviseerden direct de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen gezien de technische aard van mijn klachten.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft buitenschilderwerk aan een vrijstaande woning (bouwjaar 1988) met loofhouten kozijnen, ramen en deuren. Houten rabat delen op de verdieping en geschilderde volkern kunststof (Trespa) daklijstbeplating. Er zijn twee kleuren toegepast; gebroken wit en donker grijs. Kleurnummers zijn niet bekend.

De gebreken die zich in het buitenschilderwerk voordoen komen voornamelijk voor bij de kozijnen en in een enkel geval bij twee draairamen. Bij de eerder uitgevoerde houtreparaties en plamuurplekken komen zichtbare gebreken voor in de vorm van barsten, scheuren en beginnende houtaantasting. Diverse stijlen en dorpels meten een verhoogd houtvochtgehalte dat varieert van 26- tot 40%. De oorzaak van deze gebreken is een gevolg van onvoldoende vakkundige uitvoering van de reparaties. Naar oordeel van de deskundige zijn de aanwezige gebreken tijdens de uitvoering in 2017, zoals beginnende houtrot, openstaande verbindingen e.d. niet op de juiste wijze aangepakt. Mogelijk was het hout ook te vochtig bij het uitvoeren van de reparaties. De aangetroffen gebreken, in met name de kozijnen, zijn daar een gevolg van. De reparaties zijn met het product Woodfill uitgevoerd. Woodfill is een twee componenten houtrenovatiecompound op basis van Polyester. Het mag volgens de informatie van de fabrikant binnen en buiten toegepast worden. Omdat het materiaal hard en weinig elastisch is kan het de werking van het hout niet of onvoldoende volgen. Wanneer het product als “plamuur” gebruikt wordt zal, door de mindere laagdikte, nog sneller barst- en scheurvorming kunnen ontstaan. Naar oordeel van de deskundige is Woodfill minder geschikt voor een duurzaam houtrot herstel. Een elastische epoxyreparatiemassa, met goede elastische en duurzame eigenschappen, was een betere keuze geweest.

Het verfsysteem zelf vertoont, buiten de eerder genoemde schade, geen verdere zichtbare gebreken. De verflagen hebben een hoge glansgraad en zijn voldoende dekkend en egaal aangebracht. Incidenteel is er iets minder strak schilderwerk aangetroffen. Wat wel een tekortkoming in de uitvoering is betreft het niet of onvolledig behandelen van de onderzijden van de kozijndorpels en de omkanten van de ramen en deuren. Dat geldt ook voor de onderzijde van de weldorpel van de voordeur.

De omvang van de klacht(en): – Opvallend – Gering

Herstel * Het aangetaste hout verwijderen tot op het gezonde hout. * Het verfsysteem ruim rond het aangetaste hout verwijderen tot op het kale hout. Het houtvochtgehalte reduceren tot maximaal 18%. * Openstaande verbindingen uitfrezen tot minimaal 5 mm* Scheuren uitkrabben en waar nodig uitfrezen. * Houtreparaties tot 75 cm3 repareren met een elastisch epoxy-reparatiemassa, schade groter dan 75 cm3 lamineren. Eén en ander conform de voorschriften van de fabrikant. * Open verbindingen en scheuren dichten met een elastisch epoxy-reparatiemassa één en ander volgens voorschrift van de fabrikant. * Gerepareerde plaatsen gronden en 2x afschilderen in afgeronde delen met Sigma Allure S2U gloss in de bestaande kleuren. * Onderzijde van kozijnendorpels en omkanten ramen en deuren, die niet of onvoldoende behandeld zijn, gronden en aflakken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige. Gelet daarop en de inhoud van het dossier overweegt de commissie als volgt.

De ondernemer heeft geen verweer gevoerd, ook niet voor wat betreft de gestelde overgang van (garantie) rechten van op de consument. De commissie gaat derhalve, op dit punt, van de juistheid van het door de consument gestelde uit.

Uit het rapport van de deskundige volgt dat de (hout) reparaties en een enkel deel van het schilderwerk ondeugdelijk zijn uitgevoerd en dat de ondernemer daarvoor verantwoordelijk is nu hij op die punten is tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst. Gelet daarop dient hij dit te herstellen als hierboven en in het deskundigenrapport aangegeven.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht deels gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

Herstel als hierboven aangegeven

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie na matiging een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-Behangers-en Glaszetbedrijf, bestaande uit mr. J. van der Groen, voorzitter, mr. B.W. Weilers en J. Hania, leden, op 1 mei 2020.