Chauffeur is ook reisleider. Een reisleider is echter geen reisgids

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Begeleiding/hulppersonen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-1349

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 maart 2005 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst.   De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een busreis twee personen naar Italië met verblijf in hotels op basis van halfpension, voor de periode van 20 mei 2005 tot en met 28 mei 2005 voor de som van € 770,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De chauffeur kon niet gidsen want hij was nog nooit in de streek van bestemming geweest en wist geen weg daar. Hij had pas twee dagen voor vertrek vernomen dat hij deze reis moest doen en geen tijd gehad zich voor te bereiden. Hij heeft ons alleen zo dicht mogelijk bij het centrum van te bezoeken plaatsen gebracht en ons uit de bus gelaten. We hebben veel tijd verloren door alles zelf uit te zoeken, bezoek aan plaatselijke VVV en dergelijke. De gids in Venetië kwam pas een uur voor de terugreis. Liet ons alleen een paar bekende plaatsen zien, die we overigens al bezocht hadden. In hotel Albano Terme was het zwembad pas op de laatste dag van ons verblijf geopend. De lounge was voorzien van zeer ongemakkelijke banken en de bar was steeds gesloten. Veel overlast in hotel van busladingen Japanners die dagelijks het hotel aandeden voor een overnachting. De laatste dag werd hotel aangepast in verband met een conferentie. Het overnachtinghotel in Bazel was ook twijfelachtig, oud en onverzorgd en de kamers klein en smoezelig. Veel herrie en druk verkeer in omgeving. Geen airco.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De reis wordt uitgevoerd door een chauffeur die tevens als reisleider fungeert. De chauffeur wordt voorzien van een verzorgingsstaat waar alle gegevens van de reis op worden vermeld en tevens ontvangt hij een draaiboek. De chauffeur van deze reis was een ervaren chauffeur die ook veelvuldig op Italië heeft gereden. Het verwachtingspatroon van de chauffeur/reisleider strookt wellicht niet. Een reisleider begeleidt de reis, zorgt voor goed verloop van het inchecken bij het hotel, informeert of alles naar wens is en bij te bezoeken bezienswaardigheden verstekt hij enige informatie. Een reisleider is geen gids. Hij moet de bus op een veilige en toegestane plaats parkeren waardoor hij de groep niet altijd kan begeleiden. In Venetië mag niet met eigen reisleiding bezienswaardigheden worden bezocht. Een lokale gids is nodig. Het kan gebeuren dat gids pas in de middag beschikbaar is. Zwembaden die van verwarming van de zon afhankelijk zijn worden pas opengesteld bij voldoende zonuren. In de praktijk pas tweede helft mei, juni. Over het overnachtinghotel in Bazel hebben ons niet eerder dergelijke klachten bereikt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Aannemelijk is dat de chauffeur minder goed voorbereid de reis is begonnen dan wenselijk was, zoals ook door de reisorganisator ter zitting aangegeven. Daarmee staat dan ook vast dat minder informatie is gegeven dan gebruikelijk. De klacht is niet gegrond voorzover klager ervan uitging dat de chauffeur tevens reisgids was. Terecht brengt de reisorganisator verschil aan tussen reisleiding en reisgids. Zonder enig voorbehoud wordt in het reisaanbod vermeld dat een buitenzwembad aanwezig is. Vermelding dat het geen verwarmd buitenbad is, had voor de hand gelegen. Ook de in het reisaanbod vermelde bar was niet beschikbaar. De overlast van grote groepen Japanners had voor de hotelleiding reden moeten zijn tot ingrijpen. Kennelijk is dat achterwege gebleven, welke omstandigheid voor rekening en risico van de reisorganisator komt. De omstandigheid dat de gids in Venetië nauwelijks beschikbaar was, had bij zorgvuldige planning door de reisorganisator kunnen worden voorkomen. In ieder geval heeft daardoor het bezoek aan Venetië aan kwaliteit ingeboet. De omstandigheid dat de lounge niet is voorzien van comfortabele banken komt niet voor rekening en risico van de reisorganisator. Evenmin is gegrond de klacht dat het hotel een conferentie heeft georganiseerd. Niet is gebleken dat klager door die conferentie in het hotel in meer dan gering overlast heeft ondervonden. Ook acht de commissie de klachten over het hotel in Bazel niet aannemelijk. Van algemene bekendheid is dat dergelijke hotels, vrijwel altijd gelegen aan snelwegen, van een andere kwaliteit zijn dan hotels waar langer wordt verbleven. Nu ook geen gelijksoortige klachten bij de reisorganisator bekend zijn, acht de commissie de klacht ongegrond.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 150,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 19 december 2005.