Chauffeur, tevens reisleider, niet op zijn taak berekend

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Begeleiding/hulppersonen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-1245

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 juni 2008 via het internet met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een pakketreis voor twee personen naar Noorwegen, Zweden en Finland met verblijf in hotels op basis van halfpension , voor de periode van 30 juni 2008 t/m 18 juli 2008 voor de som van € 3.877,50.   Klager heeft op 1 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De reis heeft ons niet gebracht van wat wij er redelijkerwijs van mochten verwachten. Het ging om een busreis onder leiding van een chauffeur/reisleider die volstrekt niet voor zijn taak berekend bleek. Het ging om een invaller, die totaal niet op deze reis voorbereid bleek te zijn. Hij wist de weg niet en kon geen kaart lezen. Daardoor traden er bij herhaling zodanige vertragingen op dat wij bezienswaardigheden hebben gemist, die wezenlijk voor onze reis waren. Hij kon voorts geen informatie verstrekken en sprak geen Engels. Hierdoor was hij aangewezen op ondersteuning via Nederland hetgeen omslachtig werkte. Door de tekortkomingen hebben wij in aanzienlijke mate reisgenot gederfd waarvoor de reisorganisator verwijt treft. Er is een vergoeding aangeboden van € 100,– per persoon doch wij willen een totaalbedrag van € 3.000,–.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij volharden bij de klacht. De chauffeur zei zelf dat alles nieuw voor hem was. Er was wel navigatieapparatuur aan boord maar hij wist die kennelijk niet goed te gebruiken.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Onze reizen worden uitgevoerd door ter plaatse ervaren chauffeurs. Ook bij een niet ervaren chauffeur wordt er meer dan voldoende informatie ter beschikking gesteld onder meer via een uitgebreid handboek. Wij betreuren de teleurstelling bij klager en hebben dan ook een vergoeding aangeboden van € 100,– per persoon.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij handhaven ons eerder standpunt. De gewone chauffeur was ziek. De vervanger was wel enkele malen in Scandinavië geweest. Er waren meer klachten. De groep bestond uit veertig personen en achttien personen zijn akkoord gegaan met een vergoeding van € 100,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Na kennisneming van de inhoud van de gedingstukken en na het horen van partijen ter zitting is het oordeel gerechtvaardigd dat de reisorganisator jegens klager toerekenbaar is tekortgeschoten. Dat de bedoelde chauffeur niet voor zijn taak berekend was is aannemelijk geworden ook al omdat de reisorganisator de tekortkoming heeft erkend dan wel niet of niet voldoende weersproken. Het is evident dat klager bij deze reis reisgenot heeft gederfd ook al, omdat bij een omvangrijke busrondreis als de onderhavige een goede reisleiding van eminente betekenis is. Gelet op alle omstandigheden van het geval oordeelt de commissie een vergoeding van € 700,– redelijk en billijk. Het gedane aanbod was ontoereikend.   De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 700,–, de aangeboden vergoeding daarin begrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Hetgeen door klager meer is verlangd wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 4 maart 2009.