Cliënt klaagt over gang van zaken bij beslaglegging en achterhouden van informatie door notaris

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Kwaliteit dienstverlening / Zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 10041/24853

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt klaagt over de dienstverlening van de notaris. De notaris heeft bedragen en/of besluiten en overeenkomsten achtergehouden of gemanipuleerd. De cliënt vindt dat de notaris de aantasting van haar notaris eed en het daardoor ernstig geschonden vertrouwen moet herstellen. De notaris geeft aan dat de verwijten niet kloppen en verzoekt de klacht ongegrond te verklaren. Als de cliënt het niet eens was met het beslag of de vordering waar deze voor gelegd was, had hij in verzet tegen het beslag moeten gaan. De commissie oordeelt dat in de stukken geen gronden voor de verwijten van de cliënt zijn. De notaris heeft voldoende aangetoond dat rond de beslaglegging geen fouten zijn gemaakt en dat zij heeft gehandeld zoals gebruikelijk is en van haar verwacht wordt. De conclusie kan niet getrokken worden dat de notaris niet heeft gehandeld zoals mag worden verwacht van een redelijk bekwame en een redelijk handelende notaris. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De cliënt heeft de klacht voorgelegd aan de notaris.

Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de notaris. De betreffende notaris is per 1 januari 2021 niet langer aan het notaris kantoor verbonden. De klacht wordt behandeld door de opvolgend notaris.

Standpunt van de cliënt
Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De cliënt is van mening dat de notaris niet juist gehandeld heeft bij het verrichten van werkzaamheden rond de verkoop en levering van het chalet van de cliënt. De notaris heeft bedragen en/of besluiten en overeenkomsten achtergehouden of gemanipuleerd. Ook is sprake geweest van belangenverstrengeling en/of malversatie. De cliënt meent dat de notaris de aantasting van haar notariseed en het daardoor ernstig geschonden vertrouwen dient te herstellen. Bovendien is zij aansprakelijk voor forse persoonsschade.

Ter zitting merkt de cliënt nog op dat het stuk dat aan het kadaster is gestuurd, niet is getekend door hem. Hij heeft daarvan ook geen afschrift ontvangen. De notaris wilde dat niet geven. De cliënt heeft zich ook niet laten machtigen, dat wilde hij niet. Dat er genoemd wordt dat partijen zijn gemachtigd, klopt dus niet.
Ook is de cliënt van mening dat de deurwaarder die naar het kantoor van de notaris is gekomen tijdens het tekenen van de koopovereenkomst op de hoogte moest zijn geweest van deze transactie.

Standpunt van de notaris
Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De klacht luidt: “Achterhouden of manipuleren van bedragen en/of besluiten/overeenkomsten, verdoezelen en/of deelnemen aan belangenverstrengeling en/of malversatie. De notaris kan zich hier niet in vinden.
De cliënt heeft zelf ingestemd met zijn nota van afrekening. Dat er beslag gelegd werd door derden, is de notaris niet te verwijten. De notaris heeft de hele kwestie met de meeste zorgvuldigheid en zo correct mogelijk afgehandeld. Indien de cliënt het niet eens was met het beslag of de vordering waar deze voor gelegd was, had hij in verzet tegen het beslag moeten gaan. Er is geen enkele sprake van het verdoezelen van besluiten of overeenkomsten, noch van belangenverstrengeling dan wel malversatie. De notaris heeft de aan haar gegeven opdracht tot het klaarmaken van de akte van levering uitgevoerd conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. De geldstromen zijn via de derdengeldenrekening gelopen.
Door het gelegde derdenbeslag was de notaris niet langer bevoegd het aan de cliënt toekomende bedrag uit te keren. De notaris heeft het gelegde derdenbeslag correct afgehandeld. Dit alles is verricht, zonder de cliënt ook maar iets in rekening te brengen. Het komt de notaris voor dat er een hoop frustratie speelt bij de cliënt door de moeizame echtscheiding, waardoor hij mogelijk niet alles meer in het juiste perspectief ziet. Het is echter voor het notariskantoor ook uiterst vervelend, dat hij hierdoor nu zijn pijlen, geheel onterecht, op de notaris richt. De cliënt heeft onnodig en onterecht veel beslag gelegd op de tijd en energie van de notaris. Er is geen enkele reden voor de notaris om mee te werken aan het verduisteren van gelden. De notaris heeft er geen enkel belang bij om bij de deurwaarder de transactie te melden. Beschuldigingen van de cliënt zijn onterecht. De notaris heeft slechts de wettelijke regels gevolgd rond beslaglegging. De notaris verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De notaris tegen wie de klacht is gericht, is niet langer aan het notariskantoor verbonden. Een notaris die een protocol overneemt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten van zijn voorganger. Nu door de opvolgend notaris geen beroep is gedaan op niet-ontvankelijkheid van de klacht en de notaris bovendien ter zitting heeft bevestigd zich verantwoordelijk te voelen voor het dossier en hierin verweer wenst te voeren, zal de commissie aan een eventuele niet-ontvankelijkheid voorbijgaan en de klacht inhoudelijk behandelen.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De commissie leest in de stukken die door de cliënt zijn ingebracht vele beschuldigingen gericht tegen de notaris. Deze beschuldigingen betreffen met name de gang van zaken rond de beslaglegging en het achterhouden van informatie door de notaris. Voor de door de cliënt geformuleerde en door de notaris gemotiveerd weersproken verwijten treft de commissie in de overgelegde stukken geen gronden of aanwijzingen aan. De verwijten van de cliënt vinden daarin geen steun.
De notaris heeft voldoende aangetoond dat rond de beslaglegging door de deurwaarder door haar geen fouten zijn gemaakt en zij heeft gehandeld zoals te doen gebruikelijk is en van haar verwacht mocht worden.
Evenmin zijn feiten aangetroffen in de overgelegde stukken dan wel door de cliënt aangevoerd of onderbouwd die wijzen op belangenverstrengeling of het achterhouden dan wel manipuleren van bedragen, stukken of informatie.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de commissie van oordeel dat niet de conclusie kan worden getrokken dat de notaris niet heeft gehandeld zoals mag worden verwacht van een redelijk bekwame en een redelijk handelende notaris. De klacht van de cliënt is dan ook ongegrond.

Nu de klacht van de cliënt ongegrond wordt verklaard, is het naar het oordeel van de commissie gerechtvaardigd dat het klachtengeld voor rekening van de cliënt komt. De cliënt heeft het klachtengeld reeds aan de commissie voldaan, zodat daarover niet meer behoeft te worden beslist.

Hetgeen partijen ieder voor zich verder nog naar voren hebben gebracht, behoeft geen verdere bespreking, nu dat niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

– verklaart de klacht van de cliënt ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. R.J. Holtman, mevrouw mr. J.M. Schuller, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 8 februari 2021.