Commissie acht zich niet bevoegd om te beslissen over een verzekeringsovereenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: Niet bevoegd   Referentiecode: 182235/187485

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als  verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. De commissie is van oordeel dat bovengenoemde fietsverzekering niet is aan te merken als een accessoire behorend bij de gekochte e-bike. Daarvan kan bij een verzekering uiteraard geen sprake zijn. Bovendien betreft de verzekeringsovereenkomst een overeenkomst tussen de verzekerde en de verzekeraar, waarbij de ondernemer in beginsel dus geen partij is, immers hoogstens tussenpersoon en degene die mogelijk een reparatie moet uitvoeren in opdracht van de verzekeraar. De commissie is daarom niet bevoegd om met bindend advies te beslissen in een geschil als dit waarbij wordt opgekomen tegen een trage/onvolledige uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, waarbij allereerst de verzekeraar de aan te spreken contractpartij lijkt te zijn. De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil houdt verband met uit een op 17 juli 2021 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst, waarbij ook een fietsverzekering is afgesloten.

De consument heeft op 6 mei 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 5 mei 2022 is de accu gestolen van de fiets van mijn vrouw die we hebben gekocht en verzekerd in juli 2021 bij [ondernemer] te [stad]. Op 6 mei 2022 hebben we alle gevraagde stukken (aangifte, aanschafnota, polis, foto van schade verstuurd). Volgens de verzekeraar dient dit te verlopen via de fietsenwinkel waar de fiets is gekocht en verzekerd. Afspraken worden niet

nagekomen en afgezegd door fietsenwinkel. Uiteindelijk was de verzekeraar [verzekeraar] ook verbaasd en heeft de kwestie naar zich toe getrokken. De doorlooptijd bij [verzekeraar] was uiteindelijk minder dan twee weken. Bij [ondernemer] zou ik op 5 augustus 2022 wederom weer langs mogen komen voor een schaderapport, dit is drie maanden na dato diefstal. Daardoor heeft mijn vrouw grofweg drie maanden niet kunnen fietsen. Ik heb de ondernemer in gebreke gesteld en een finaal kwijtingsvoorstel aangeboden aan [ondernemer]. Ze gaan nergens op in. Als ik niet had ingegrepen had ik nu nog geen werkende fiets gehad voor mijn vrouw.

Diefstal van accu met schade heeft plaatsgevonden op 05-05-’22 waarvoor we verzekerd zijn via

[verzekeraar]. Deze verzekeraar geeft duidelijk aan dat alles met de fietsenmaker ([ondernemer]) moet worden geregeld. Alle gevraagde stukken zijn verstrekt op 06 mei 2022 aan [ondernemer].  Door [ondernemer] moet een schaderapport opgemaakt worden. Daar komt het niet van door het ontbreken van een fietsenmaker, afzeggen van afspraken etc. We zijn nu uitgenodigd voor een schaderapport opmaken op 5 augustus 2022 (drie maanden na diefstalmoment). Eind juli heb ik rechtstreeks met [verzekeraar] contact gezocht, deze waren zeer verbaasd over de traagheid van [ondernemer]. De schade is door een plaatselijke fietsenmaker (niet [ondernemer]) gecalculeerd op € 876,50. Binnen twee weken is de schade hersteld door de plaatselijke fietsenmaker en is er een nieuwe accu besteld. De ondernemer heeft het drie maanden laten duren en heeft tot op heden nog niet bereikt, immers het schaderapport zou nog moeten worden opgemaakt op 5 augustus 2022. Het is niet normaal dat dit bij [ondernemer] drie maanden moet duren, het gaat om het vervangen van standaardproducten (ringslot, accuslot en fietsaccu) bij een bedrijf [ondernemer] die daar specialist in is. De plaatselijke fietsenmaker lost het binnen twee weken op, fietsenwinkel doet er drie maanden over en heeft nog niet bereikt. Ik eis een schadevergoeding van € 500,– omdat ik drie maanden heb moeten wachten op een reparatie die aantoonbaar in twee weken had kunnen gebeuren. Ik koop een fiets bij [ondernemer] om te fietsen, niet om drie maanden te wachten, continue te bellen, afspraken die worden afgezegd om vervolgens geen beweging te krijgen. Voor de slechte doorlooptijd en uren die ik erin heb moeten steken, bellen, mijn vrouw fietst naar haar werk, maar kan dat niet, is € 500,– een heel redelijk bedrag.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Wij hebben twee e-bikes gekocht bij de ondernemer voor ruim € 5.000,– in totaal. Mocht u niet bevoegd zijn dit om in dit geschil te beslissen, dan hoor ik graag bij welke commissie ik dan wel moet zijn.

De consument verlangt de ondernemer te verplichten tot betaling van een schadevergoeding van € 500,–.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Wel blijkt het standpunt van de ondernemer uit de e-mail van de ondernemer aan de consument d.d. 23 juli 2022:

”(….) Bedankt voor uw bericht. Wij vinden het heel spijtig dat het zo verlopen is. Naar onze ervaring gaat dit wel een heel stuk sneller bij ons. In uw geval heeft het uitzonderlijk lang geduurd, wij bieden daar onze excuses voor. We zijn blij te vernemen dat u niet heeft gewacht en het voor uzelf heeft opgelost, wat natuurlijk geen reclame is voor ons. Wij kunnen nu niet meteen zeggen waar het is misgegaan, dit zal dan verder onderzocht moeten worden. Deze case zullen we wel opnemen als iets wat zich in de toekomst niet mag herhalen en zullen we zeker de nodige maatregelen voor treffen. In ieder geval wensen wij u en uw vrouw veel fietsplezier en hopend dat het vertrouwen in [ondernemer] weer terugkomt.(….)

Beoordeling van de bevoegdheid van de commissie
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit door de consument met de [verzekeraar] gesloten E-Bike verzekering voor de fiets van diens echtgenote. Deze overeenkomst is ten tijde van de aanschaf van die e-bike tot stand gekomen door tussenkomst van de ondernemer, die daarbij optrad als verzekeringsagent/assurantietussenpersoon.

De voor de bevoegdheid van deze commissie relevante Algemene Consumentenvoorwaarden

BOVAG Tweewielerbedrijven bevat onder het hoofd Definities de volgende definitie:

  • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler, onderdelen of accessoires;

Artikel 22 van die voorwaarden luidt voor zover hier relevant, aldus:

“Artikel 22 – Geschillenregeling

  1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de ondernemer het voorleggen aan de Geschillencommissie Tweewielers. Adres: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.
  2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG Fietsbedrijven/Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven. Zij geldt ook alleen bij:
  3. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler, onderdeel of accessoire afgegeven garantie;
  4. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij de consument niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie. De koopprijs van de gebruikte motorfiets mag hierbij niet minder zijn dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde en moet minimaal €3000,- zijn. De koopprijs van de gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder zijn dan de helft van de catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan €250,-;
  5. de overeenkomst waarop de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde

BOVAG-reparatie-en onderhoudsgarantie van toepassing is.

(……)

  1. De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG lid.

(…..)”.

De commissie is van oordeel dat bovengenoemde fietsverzekering niet is aan te merken als een accessoire behorend bij de gekochte e-bike. Dit volgt ook de tekst van artikel 22 waarin wordt gesproken over voor een accessoire afgegeven garantie. Daarvan kan bij een verzekering uiteraard geen sprake van zijn.

Bovendien betreft de verzekeringsovereenkomst een overeenkomst tussen de verzekerde en de verzekeraar, waarbij de ondernemer in beginsel dus geen partij is, immers hoogstens tussenpersoon en degene die mogelijk een reparatie-/herstelopdracht moet uitvoeren in opdracht van de verzekeraar.

De commissie is daarom niet bevoegd om met bindend advies te beslissen in een geschil als dit waarbij wordt opgekomen tegen een trage/onvolledige uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, waarbij allereerst [verzekeraar] de aan te spreken contractpartij lijkt te zijn.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Draagt het secretariaat van de commissie op om te bekijken of mogelijk een andere geschillencommissie bevoegd zou kunnen zijn om in dit geschil te beslissen met bindend advies, en

om partijen daarvan uitsluitsel te geven.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer A.M. Velberg en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 5 december 2022