Commissie kan niet op de stoel van de contractpartijen gaan zitten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 128003/132348

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een stacaravan op het terrein van de ondernemer. De consument wil de stacaravan verkopen, maar de ondernemer verbiedt de verkoop wegens de volgens de ondernemer aan de stacaravan klevende gebreken. De consument schrijft dat de ondernemer toestemming heeft verleend, maar deze toestemming ook weer heeft ingetrokken. De consument wil graag weten wat er aan de caravan moet gebeuren om weer toestemming tot verkoop te verkrijgen. De ondernemer erkent dat hij toestemming heeft gegeven en diezelfde toestemming later heeft ingetrokken, omdat de caravan op dat moment in verval was geraakt. De ondernemer beroept zich daarbij op Recron-voorwaarden.

De commissie legt uit dat de commissie niet kan beslissen welke werkzaamheden nodig zijn en door wie deze uitgevoerd moeten worden. De commissie kan slechts ingrijpen wanneer de ondernemer zijn toestemming weigert op gronden die daar redelijkerwijs niet toe kunnen dienen. Daar is in dit geval geen sprake van. Ook mocht de ondernemer op grond van de Recron-voorwaarden zijn toestemming intrekken. De commissie verklaart de klacht daarom ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument wil de stacaravan op de van de ondernemer gehuurde standplaats verkopen De ondernemer verbiedt de verkoop met behoud van standplaats omdat de stacaravan gebrekkig is. De consument wil weten wat hij nu aan de caravan moet laten doen en wie dat moet doen.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de stacaravan van een derde gekocht in 2002, met het recht om de huurovereenkomst die de verkoper had met de ondernemer voort te zetten. Hij wil nu hetzelfde doen: verkopen met behoud van standplaats. Om gezondheidsredenen kan hij de caravan namelijk niet meer gebruiken. Hij heeft de stacaravan vanaf oktober 2018 te koop gezet, met toestemming van de ondernemer met behoud van de standplaats. De ondernemer heeft deze toestemming echter ingetrokken. De consument weet niet welke reparaties hij nu moet laten verrichten om de toestemming weer te krijgen en verkoop weer mogelijk te maken, en vraagt de commissie om een uitspraak hierover.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer erkent dat hij aanvankelijk toestemming voor de verkoop heeft gegeven. Bij brief van 29 juli 2021 heeft hij deze toestemming ingetrokken. De caravan was op dat moment zodanig in verval geraakt dat hij hem niet op het park wil handhaven, dus geen toestemming meer wil geven tot verkoop met behoud van standplaats. De ondernemer beroept zich op de Recron-voorwaarden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is niet bevoegd en in staat om de beslissing te nemen die de consument verlangt. De consument verlangt dat de commissie bepaalt welke reparaties of vernieuwingen aan de stacaravan verricht moeten worden opdat deze weer met behoud van standplaats verkocht kan worden, en wie dat zou moeten doen. Dit is echter een onderwerp waarover slechts partijen het eens kunnen worden en waarover de commissie zich niet kan uitspreken. Uiteindelijk bepaalt immers de ondernemer/verhuurder – binnen de hierna te noemen grenzen – wanneer de caravan goed genoeg is om toestemming tot verkoop met behoud van standplaats te geven, en bepaalt de consument/huurder welke reparaties hij voor zijn rekening wil nemen en wie hij deze laat uitvoeren.

De commissie kan hierin slechts ingrijpen wanneer de ondernemer zijn toestemming weigert op gronden die daar redelijkerwijs niet toe kunnen dienen. Het is niet gebleken dat de ondernemer zijn toestemming op zulke onredelijke gronden weigert. De ondernemer heeft, bijvoorbeeld, aannemelijk gemaakt dat de dakreparatie die de consument heeft laten uitvoeren slechts een lapmiddel is geweest dat (het risico van) lekkages niet heeft weggenomen. Het feit dat de stacaravan sinds 2002 eigendom van de consument is en ouder is dan 20 jaar (de consument heeft hem immers van een derde gekocht) heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de huidige staat. Behalve de verwijzing naar de dakreparatie heeft de consument niet gewezen op door hem uitgevoerd onderhoud en vernieuwing die de achteruitgang van de stacaravan zouden hebben voorkomen.

De ondernemer staat in zijn recht met het alsnog weigeren van toestemming voor de verkoop. Artikel 9 lid 1 van de Recron-voorwaarden bepaalt dat de verkoop van het kampeermiddel met behoud van plaats slechts is toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer. Een eenmaal gegeven toestemming kan worden ingetrokken. De ondernemer heeft van dit recht gebruik gemaakt toen was gebleken dat de staat van de stacaravan zo slecht was geworden dat van de ondernemer niet meer verlangd kon worden om hem op het park te handhaven.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht wordt ongegrond verklaard

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. E.P. van Unen, voorzitter, mevrouw mr. M. de Rooij – Slager, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 16 december 2021.