Commissie onbevoegd; algemene voorwaarden bepalen dat rechter bevoegd is en gedaagde partij heeft niet gereageerd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat Zakelijk    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 76344

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Op 7 augustus 2013 heeft te Den Haag de behandeling van het geschil plaatsgevonden door arbiters, bijgestaan door [naam secretaris] fungerend als secretaris. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen op deze zitting te verschijnen teneinde mondeling te worden gehoord. Beide partijen hebben hier geen gebruik van gemaakt.   De beoordeling van de bevoegdheid arbiters   De bevoegdheid tot arbitrale beslechting van geschillen als deze dient te berusten op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.     De commissie stelt vast dat met betrekking tot de opdracht tot het verrichten van een aantal notariële werkzaamheden door de notaris is verwezen naar de door het kantoor gehanteerde algemene voorwaarden. De cliënt heeft deze voorwaarden geaccepteerd. In deze algemene voorwaarden is vastgelegd dat in alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, deze zullen worden beslecht door de rechtbank Almelo. Dit betekent dat de commissie in deze uitsluitend bevoegd is indien partijen er – via een te ondertekenen schriftelijke verklaring conform het bepaalde in artikelen 1020 jo. 1021 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – alsnog gezamenlijk voor kiezen om een geschil bij arbitrage aan haar voor te leggen. De cliënt heeft ervoor gekozen deze verklaring niet te tekenen en ook overigens geen verweer gevoerd waaruit zou kunnen blijken dat hij met de arbitrage door de commissie instemt. Het vorenstaande betekent dat het geschil door arbiters niet  kan worden behandeld en dat dan ook tot onbevoegdheid van de commissie dient te worden beslist.   Beslissing   Arbiters zijnniet bevoegd om kennis te nemen van het door de notaris voorgelegde geschil.   Dit arbitraal vonnis is gewezen te Den Haag op 29 augustus 2013 door de arbiters van de Geschillencommissie Notariaat.