Commissie onbevoegd: consument moet bewijs leveren dat er een overeenkomst is (colportage)

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-2878

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de volgens de consument onrechtmatige switch voor de levering van gas en elektriciteit.

De consument heeft de klacht op 25 november 2005 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 25 november 2005 werden de overeenkomsten met betrekking tot de levering van elektriciteit en gas plotseling beëindigd omdat de consument een nieuwe leverancier voor beide producten zou hebben gekozen. De consument heeft contact opgenomen met zijn oude leveranciers en deze hebben ontdekt dat op verzoek van de ondernemer een switch heeft plaatsgevonden. De consument heeft de ondernemer nooit een opdracht tot het uitvoeren van de switch gegeven. Op 11 januari 2006 heeft de ondernemer de switch ongedaan gemaakt, maar op 11 maart 2006 is wederom een switch uitgevoerd zonder dat de consument hiertoe opdracht had verstrekt. Ondanks toezeggingen van de oude leverancier van gas werd de switch niet teruggedraaid. De consument kreeg ook geen rekeningen of voorschotnota’s toegezonden. Pas op 18 oktober 2006 heeft de oude leverancier van gas de consument bericht dat de switch was uitgevoerd door de ondernemer. De consument heeft de ondernemer bij aangetekende brief op 6 november 2006 aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en verzocht de switch ongedaan te maken en de consument voor de levering van zowel gas als elektriciteit aan te melden bij de oude leverancier van gas. De ondernemer heeft hierop niet gereageerd en de verlangde switch niet uitgevoerd.

De consument verlangt dat de ondernemer per direct bewerkstelligt dat de consument voor de levering van zowel gas als elektriciteit wordt aangemeld bij de oude leverancier van gas, dat de ondernemer de consument de schade die deze mogelijk heeft geleden (bijvoorbeeld in de vorm van navorderingen) vergoedt en dat de ondernemer tot een schadevergoeding wordt veroordeeld indien hij nogmaals een onrechtmatige switch uitvoert.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is geen klant van de ondernemer en is ook geen klant van de ondernemer geweest. De ondernemer kan derhalve niet meewerken aan de terugswitch of een verzoek hiertoe indienen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Nu de ondernemer betwist dat tussen hem en de consument een overeenkomst is gesloten, dient de commissie vast te stellen of zij bevoegd is het geschil te behandelen. De commissie stelt vast dat de consument wel aanvoert dat de ondernemer een overeenkomst met hem heeft gesloten, maar deze stelling slechts onderbouwt met een verklaring van zijn oude leverancier, die niet in dit geschil betrokken is. De commissie is van oordeel dat deze verklaring onvoldoende is om als bewijs van de stelling van de consument te kunnen dienen, zodat moet worden aangenomen dat tussen partijen geen overeenkomst is gesloten. Derhalve staat vast dat op de overeenkomst de algemene voorwaarden van de ondernemer niet van toepassing zijn en dat de commissie niet uit dien hoofde bevoegd is om kennis te nemen van het geschil. Nu de ondernemer geen ander verweer heeft gevoerd dan dat hij geen overeenkomst heeft gesloten met de consument, kan de commissie de stellingen van de ondernemer ook niet aldus opvatten dat hij de bevoegdheid van de commissie op andere grond heeft erkend. De commissie moet dan ook concluderen dat zij niet bevoegd is om te oordelen over het geschil.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie is niet bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 19 januari 2007.