Commissie onbevoegd: geen sprake van natuurlijk persoon

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU07-0137

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 april 2007 tussen het bedrijf van de consument en de ondernemer totstandgekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een portable navigatiesysteem] tegen een daarvoor door het bedrijf van de ondernemer te betalen prijs van in totaal € 189,–. Levering heeft plaatsgevonden op 3 april 2007.   De consument heeft op 10 september 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Zowel de consument als zijn schoonmoeder hebben bij de ondernemer ieder [een portable navigatiesysteem] besteld voor een prijs van € 189,–, hetgeen op 3 april 2007 aan ieder van hen is geleverd. Beide navigatiesystemen functioneren niet goed. Terzake het door de consument bestelde navigatiesysteem is de accu niet goed; het systeem is ter reparatie aangeboden bij [de fabrikant], maar die geeft aan dat het systeem wel goed werkt (maar volgens de consument kan het niet zo zijn dat het navigatiesysteem permanent moet worden opgeladen).   Terzake het navigatiesysteem van de schoonmoeder van consument heeft te gelden dat het binnen twee maanden defect is geraakt door een waas in het scherm; ook dat systeem is ter reparatie aangeboden bij [de fabrikant] en die geeft aan dat het ontstane gebrek te wijten is aan een eigen fout (vochtschade) door de gebruiker en dat het systeem gerepareerd kan worden voor een bedrag van veel meer dan de oorspronkelijke aanschafprijs.   De consument verlangt hetzij dat er nieuwe navigatiesystemen worden gestuurd aan hem en de schoonmoeder van consument dan wel dat de aanschafbedragen inclusief verzendkosten (2x € 193,95 per systeem) zullen worden geretourneerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de beide klanten/consumenten los van elkaar een klacht terzake het navigatiesysteem hebben ingediend en dat er ten aanzien van die klachten geen overeenkomst bestaat. Het betreft derhalve twee verschillende klanten met twee verschillende klachten en navigatiesystemen. De ondernemer verzoekt dan ook om de beide kwesties afzonderlijk van elkaar in behandeling te nemen omdat haar standpunt in beide kwesties verschillend zal zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie dient allereerst ambtshalve te onderzoeken of zij bevoegd is van deze zaak kennis te nemen. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om de vraag of de consument ten tijde van de overeenkomst een natuurlijk persoon is geweest die niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Uit de door de consument overgelegde factuur/afleveringsbon blijkt immers dat die op naam is gesteld van zijn bedrijf. Derhalve heeft de commissie de consument verzocht om duidelijk te maken dat de aankoop door hem in privé is geschied. In zijn reactie aan de commissie heeft de consument geantwoord dat de rekening/factuur inderdaad op naam is gezet van zijn bedrijf, doch dat dat om een eenmanszaak gaat die op naam is gesteld van hemzelf en dat vervolgens terzake het navigatiesysteem sprake is geweest van een schenking van het bedrijf aan hemzelf.   Uit het toepasselijke reglement Geschillencommissie Thuiswinkel, alsmede de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel volgt dat onder een consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De commissie voorziet in een geschillenbeslechting die is bedoeld voor consumenten en dat zijn zoals ook volgt uit de wettelijke bepalingen terzake consumentenkoop natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.   In deze zaak staat vast dat het bedrijf tot aanschaf/koop is overgegaan van het navigatiesysteem bij de ondernemer. Dat wordt ook door de consument zelf erkend waarbij hij tracht het naar “privé” te trekken door te melden dat sprake zou zijn geweest van een schenking van het bedrijf aan hemzelf. Dat laatste kan en mag dan wel zo zijn, maar dat betekent niet dat de overeenkomst waarover in deze zaak een klacht is ingediend ook door hem in privé met de ondernemer is aangegaan. Dit betekent dat contractspartij, het bedrijf, niet als consument kan worden aangemerkt en de commissie derhalve niet bevoegd is om het geschil te behandelen.   Ten overvloede zij er nog op gewezen dat de schoonmoeder van consument als consument wel een klacht tegen de ondernemer zou kunnen indienen, maar daarvoor dient zij wel zelf een klacht bij de commissie in te dienen, hetgeen zij – voor zover bekend – niet heeft gedaan. De suggestie die de consument doet om het geschil tussen het bedrijf en de ondernemer tevens te beschouwen als het geschil van de schoonmoeder van consument tegen de ondernemer gaat niet op. Zoals gezegd dient de schoonmoeder van consument daartoe zelf haar klacht bij de commissie in te dienen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 27 juni 2008.