Constructiefout; nokbalken kapschuur te licht voor grotere overspanning dan in oorspronkelijk ontwerp

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120088

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 mei 2018 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de tuin van de consument, voor een totaalbedrag van € 11.250,–, waaronder het leveren en plaatsen van een kapschuur voor € 5.600,–

Een nog openstaand bedrag van € 5.000,– is door de consument in depot gestort.

Standpunt van de consument
De consument heeft de navolgende klachten over de kapschuur aan de consument gemeld:

• de draagbalken in de kapschuur vormen geen deugdelijke ondersteuning van het dak waardoor het dak doorbuigt. Ook zijn de draagbalken niet doorgetrokken en hebben de balken openingen, kieren en lelijke metalen verbindingen;
• de constructie van de kapschuur is niet waterpas;
• de fundering van de kapschuur is niet deugdelijk;
• de ondernemer stelt twee steunpalen voor ter ondersteuning van de dakconstructie die conform offerte niet in een [merknaam] kapschuur zouden moeten staan;
• De stenen met beton en schroeven moeten nog worden vervangen;
• de ondernemer heeft hout van het oude tuinhuis gebruikt voor de kapschuur zonder overleg met de consument. Dit hout is lelijk en heeft veel gaten;
• bestrating is verzakt en is nog niet met beker zank ingetrild/gevoegd;
• er is sprake van te veel en scheef geboorde gaten in de kapschuur;
• elektrische bedrading is ondeugdelijk;
• er is schade door schroeven die de ondernemer met powertools heeft gemonteerd waardoor het hout is gaan splijten.

Daarnaast is de aansluiting van de zwembadpomp ondeskundig gebeurd.

De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer. De consument wenst herstel van de gebreken door een ander dan de ondernemer dan wel een passende schadevergoeding.
De consument stelt dat de herstelwerkzaamheden – anders dan de deskundige heeft begroot – komen op een bedrag van € 12.061,76.

Ter zitting geeft de consument aan dat zij geen kosten vordert terzake de warmtepomp, de elektriciteitsinstallatie en loodgieterswerk. De offertes daarvoor zijn uitsluitend ter informatie ingebracht in de procedure.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer is van mening dat hij niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. De consument heeft na bespreking en uitleg gekozen voor de kapschuur [merknaam] met een lengte die ruim twee meter groter is dan het standaard model. Vanwege de grotere lengte heeft de ondernemer advies gevraagd aan de leverancier met betrekking tot de fundering en constructie. De plaatsing van de kapschuur en de positie van de wanden aangepast aan de vorm van de tuin. De consument wilde de achterwand van de schuur tegen de haag met de buren. Ook wilde de consument dat de korte zijde van het open gedeelte van de schuur parallel aan de buitentrap zou lopen. Nadat de ondernemer het grootste deel van de schuur had geplaatst is er onenigheid ontstaan. Hierdoor heeft de ondernemer het werk niet meer mogen afmaken. Tijdens het opbouwen is het dak gestut met behulp van twee bouwstempels. Vanwege de verjaardag van de consument heeft de ondernemer die op haar verzoek weggehaald. Na het weekend zouden de stempels worden teruggeplaatst. Dit is niet gebeurd omdat de consument daar geen toestemming voor gaf. Inmiddels is het dak een beetje doorgezakt. Graag zou de ondernemer in de gelegenheid worden gesteld om de stempels alsnog opnieuw te plaatsen om verder doorzakken te voorkomen.

Ten aanzien van de door de deskundige geconstateerde gebreken merkt de ondernemer samengevat op dat die gebreken alsnog kunnen worden hersteld. Het werk is nog niet af. De omvang van de klacht is volgens de ondernemer gering.

De werkzaamheden aan de klinkerverharding, schilderwerk, aansluiten warmtepomp zijn niet opgenomen in de offerte [nummer] en vallen dus buiten dit geschil. De ondernemer betwist dat het aansluiten van de filterinstallatie voor het zwembad niet vakkundig is gebeurd. Er was met de consument afgesproken dat de filterinstallatie op dezelfde manier als in de oude situatie zou worden teruggeplaatst. Dit is in de offerte beschreven. De consument wilde echter vervolgens een warmtepomp in plaats van de eerdere zonnecollectoren. Aangezien de ondernemer daardoor voor de verjaardag van de consument onvoldoende tijd meer had, is er een tijdelijke aansluiting van de filterinstallatie gemaakt. Dit moet dus ook nog worden afgemaakt.
De nokbalken zijn niet te licht. Wel dient extra ondersteuning te worden geplaatst. Dit is besproken met de consument en akkoord bevonden.

De ondernemer is van mening dat hij voldoende deskundig is om het werk goed uit te voeren. Dus ook het herstel.
De ondernemer stelt dat de schade te hoog is begroot. Drie maandagen van acht uur voor timmerwerk is afdoende. De begrote loodgieterswerkzaamheden hebben betrekking op meerwerk. Dit valt buiten dit geschil. Het totaalbedrag voor herstelwerkzaamheden komt volgens de ondernemer op € 1.960,–.
Het afgesproken bedrag voor het onderdeel kapschuur is € 5.466,– als rekening wordt gehouden met een bedrag van € 134,– minderwerk. Hiervan moet nog € 1.116,– worden gefactureerd. De ondernemer wenst eerst betaling daarvan voordat hij de werkzaamheden wil hervatten.
De ondernemer betwist dat oplevering van de kapschuur heeft plaatsgevonden.
Een betonnen fundering is niet nodig.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“De kapschuur met een totaal lengte van 9.10m (verdeeld in een open gedeelte van 6.70m en een gesloten gedeelte van 2.40m) is onvakkundig in elkaar gezet.
De kapschuur van de fabrikant [fabrikantnaam] type [merknaam] is als bouwpakket aangeleverd en geplaatst door de ondernemer.

De geconstateerde gebreken zijn:
– De wanden staan niet haaks op elkaar en staan op plaatsen naast de verharding. (…) Op
een afstand van 1 meter staat de zijwand ten opzichte van de achterwand 2cm uit het lood.
– De kapschuur staat niet waterpas, zowel horizontaal als verticaal, daardoor sluiten de bovenzijden
van de zijwanden en de planken van het dak niet op elkaar aan. (…)
– De houtverbindingen in en van de nokbalken liggen niet strak tegen elkaar. (…) De nokbalken
zijn te licht, (zie toelichting) en zijn ter plaatse van de houtverbinding doorgezakt.
– In de linkerhoek van het open gedeelte is de bovenste plank van de achterwand niet goed
aangebracht, (…)
– Er zijn zaagsneden in nokbalken en planken, die niet nodig zijn. (…)
– De houtenfunderingsbalken ontbreken op diversen plaatsen (…)
– De aangebrachte balken en spanten (deze komen uit de oude schuur) onder en tussen de nokbalken
zijn niet standaard bij dit type kapschuur en zijn (zeer slecht qua maatvoering), met stukken in
elkaar gezet. Deze constructie is  aangebracht door de ondernemer, om doorzakken van de nokbalken te voorkomen. (…)
– De gebruikte schroeven ter bevestiging van funderingsbalken en afwerklijsten zijn niet voorgeboord
daardoor splijt het hout op diversen plaatsen en zijn ze niet diep genoeg verzinkt in het hout.
Hierdoor is afplamuren ten behoeve van het schilderwerk niet mogelijk (…).
– Een gedeelte van de te herleggen klinkerverharding is verzakt.
– Schilderwerk op de achterwanden ontbreekt op diversen plaatsen (…).
– Het opnieuw aansluiten van de filterinstallatie voor het zwembad is niet vaktechnisch in elkaar gezet.
– De bouten, waarmee de beugels voor de warmte pomp zijn opgehangen, zijn niet op gelijke hoogte
aangebracht, (…).

De consument geeft in zijn klacht aan dat er discussie is omtrent de betalingen. Op verzoek van de consument wordt dit nu niet behandeld omdat een totaaloverzicht  van meer- en minderwerk nog niet is aangeboden door de ondernemer aan de consument.
Over de diverse extra werken die als meerwerk zijn opgedragen kan geen oordeel gegeven worden
omdat dit mondelinge afspraken zijn en er nu verschil van mening is omtrent de noodzaak hiervan bijvoorbeeld over de grondkabels van de elektriciteit.

Over het aangelegde kunstgras en beplanting is de consument zeer tevreden.

5. Omvang van de klacht

De omvang van de geconstateerde gebreken is ernstig.

(…)

6. Herstel

Herstel is technisch mogelijk.

Welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk:
De herstelwerken aan de kapschuur moeten uitgevoerd worden door vakbekwame timmermensen.
– De wanden van de kapschuur waterpas stellen en tevens haaks op elkaar laten aansluiten.
– De funderingsbalken moeten rondom op de verharding worden geplaatst. Vooraf worden de
dakbedekking en de dakplanken tijdelijk in depot geplaatst.
– De aanwezige nokbalken (zowel in het open gedeelte als in het gesloten gedeelte verwijderen)
inclusief de niet standaard zijnde balken.
– Het leveren en plaatsen van zwaardere nokbalken, volgens rapport van de constructeur, inclusief
het pas maken van de balken in de wanden.
– Planken en balken met zaagsneden verwijderen en nieuwe aanbrengen.
– De houten funderingsbalken die ontbreken bijleveren en aanbrengen.
– De planken en latten die gespleten zijn tijdens het bevestigen van de schroeven vervangen en of
netjes bijwerken middels houtvulling schuren en glad afwerken.
– De in het zicht komende schroeven verzinken in het hout, zodat plamuren etc. mogelijk is.
– De bovenste plank in de achterwand pas maken.
– Het verzakte straatwerk opnieuw herleggen.
– Het ontbrekend schilderwerk in onderling overleg uitvoeren tijdens de herstelwerken.
– De gehele aansluiting van de filterinstallatie moet op een professionele manier door een loodgieter
en of vakman bekeken worden en daar waar nodig de herstelwerken uitvoeren.
– De bouten van de beugels op gelijke hoogte aanbrengen.
– Foutieve gaten in de wand uitvullen en glad afwerken.

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn:
32 uren timmerman a € 60         € 1920,00
Materialen voor de kapschuur        €   500,00
Constructeur t.b.v. berekening  afm. nokbalken    €   160,00
5 uren loodgieter  a  € 60          €   300,00
Materialen voor de loodgieter        €     80,00
Totaal inclusief BTW         € 2960,00
Ruimte voor een eventuele toelichting op het deskundigenrapport:

De reden dat de nok balken te licht zijn heeft de volgende oorzaak.
Er is aangeboden een blokhut /kapschuur type [merknaam] 700x350cm die verlengd is met ongeveer 2.10m te plaatsen. Besloten is om het gesloten gedeelte 240cm breed te maken en het open gedeelte 670cm.
De standaard kapschuur [merknaam] van 700x350cm heeft een open gedeelte van 450cm en een gesloten gedeelte van 250 cm. Deze nokbalken hebben dus een ondersteuning c.q. een vrije overspanning van 450cm. Zie de door de fabrikant ter beschikking gestelde detail tekeningen, plattegrond /aanzicht van de standaard kapschuur en maatvoering materialen.
Bij de geplaatste en verlengde kapschuur is de vrije overspanning van de nokbalken 670cm.
De standaard gebruikte nokbalken 14,4 x4.4 cm (hxb) kunnen wel een vrije overspanning van 450 cm aan. Echter als men de wand verplaatst waardoor een vrije overspanning ontstaat van 670 cm zijn de nokbalken te licht en had men een nokbalk met een grotere (hxb) afmeting moeten gebruiken om doorzakken etc. te voorkomen. Dit is niet gebeurd. Het voorstel van de ondernemer om staanders/spanten te plaatsen onder de nokbalken is geen juiste oplossing gezien het karakter van de open ruimte. Om de vrije overspanning van 670 cm te overbruggen is een onderzoek /rapport nodig van een constructeur die aangeeft welke maten/constructie van de nokbalken nodig zijn om doorzakking op termijn te voorkomen. Er van uitgaande dat het open karakter van de kapschuur behouden blijft.

De consument zorgde zelf voor het schilderwerk. Echter, door miscommunicatie /planning tussen de werknemers van de ondernemer en de consument is een gedeelte van de achterwanden nog niet geschilderd.

Tussen ondernemer en consument is de afspraak gemaakt dat de ondernemer de aansluiting van de leidingen van de filterinstallatie van het zwembad los koppelt tijdens de sloop van de oude berging en dat na plaatsing van de nieuwe kapschuur de aansluitingen herstelt. Vaktechnisch is het ook mogelijk om de leidingen aan de binnenzijde van de kapschuur uit de grond omhoog te laten komen en ze dan aan te sluiten aan de filterinstallatie. Deze werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden door een loodgieter/specialist. Omtrent de juiste plaats waar de leidingen door gevoerd moeten worden (aan de voorzijde en of om de hoek van de achterzijwand) verschillen beide partijen van mening. De gedichte doorvoer in de wand (waar een doorvoer van de dakgoot was gemaakt die niet is aangelegd) is daar ook een onderdeel van.

De deskundige heeft vervolgens nog een aparte schriftelijke toelichting gegeven naar aanleiding van op- en aanmerkingen van de consument op zijn rapportage. Verkort weergegeven rapporteert de deskundige als volgt.
Onder de wanden van de kapschuur behoeft technisch gezien geen fundering aangebracht te worden.
Een fundering is meerwerk. De door derden aangeboden offerte van € 12.061,76 is hierop volledig gebaseerd.
Nu de consument de pomp op en andere plaats wil plaatsen is dit meerwerk. In de aanbieding door derden is hiervoor een bedrag van € 450,– opgenomen.
De offerte van derden groot € 2.982,65 voor de warmtepomp staat geheel los van de opdracht aan de ondernemer.
De offerte door derden terzake elektriciteitswerkzaamheden groot € 1.465,– staat ook geheel buiten de opdracht aan de ondernemer.”

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie sluit zich volledig aan bij de bevindingen van de deskundige, waar de commissie kortheidshalve naar verwijst. Hieruit vloeit voort dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst.
De consument heeft op goede gronden de ondernemer niet meer toegelaten tot herstelwerkzaamheden. Verdere aanpassingen door de ondernemer zouden naar het oordeel van de commissie niet tot een beter resultaat hebben geleid.
De ondernemer heeft de consument ter wille willen zijn, maar heeft naar het oordeel van de commissie onvoldoende overzien welke gevolgen de aanpassingen van het standaard ontwerp voor de kapschuur zouden hebben.

De consument heeft geen vertrouwen meer in de aanpak van de ondernemer terzake de kapschuur, terwijl de ondernemer er zelf van is overtuigd dat hij naar beste kunnen het werk heeft uitgevoerd en alsnog verder wil gaan met het werk. De commissie acht het om die reden niet werkbaar om de ondernemer toe te laten tot herstel van het werk.

De commissie is van oordeel dat dit er toe dient te leiden dat de ondernemer herstelkosten aan de consument zal moeten vergoeden. De commissie neemt bij de begroting van die herstelkosten het rapport van de deskundige tot uitgangspunt, met dien verstande dat de commissie van oordeel is dat terzake loodgieterswerk een bedrag van € 120,– (2 manuren a € 60,–) passend en geboden is. De door de consument ingediende schadebegroting is – zoals de deskundige terecht aangeeft – gebaseerd op een kapschuur met fundering en dus niet overeenkomstig de tussen partijen gesloten overeenkomst. De commissie is met de deskundige van oordeel dat een fundering voor deze kapschuur als meerwerk is te beschouwen en niet strikt noodzakelijk. De commissie verwerpt overigens ook het betoog van de ondernemer dat er minder manuren aan timmerwerk in het herstel van het werk zitten dan door de deskundige is begroot.
Dit betekent dat de ondernemer gehouden is om een bedrag van € 2.700,– inclusief btw aan de consument te voldoen als schadevergoeding.

De commissie zal daartoe het bedrag dat de consument in depot heeft gestort met dit bedrag van
€ 2.700,– verrekenen, hetgeen betekent dat de ondernemer nog een bedrag van € 5.000,– -/-
€ 2.700 = € 2.300,– uit dit depot ontvangt. Het restant van € 2.700,– zal aan de consument worden terugbetaald.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht grotendeels gegrond is.

De commissie merkt nog op dat er kennelijk tussen partijen nog verschil van mening is op andere punten, waaronder over betalingen. Nu die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van dit geschil, kan de commissie daarover geen oordeel geven.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het depotbedrag van € 5.000,– zal door de commissie aan de consument worden terugbetaald tot een bedrag van € 2.700,–. Het restant van € 2.300,– zal uit dit depot aan de ondernemer worden uitbetaald.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit
mr. T.J. van Gessel, voorzitter, mr. B.W. Weilers en de heer R. Ruijs, leden, op 8 februari 2019.