Consument beroept zich op zijn herroepingsrecht, maar algemene voorwaarden overheersen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 16167/21024

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over de bij de ondernemer bestelde verf. Op de dag van de bestelling heeft de consument aangegeven dat de levering op een later tijdstip moest plaatsvinden. Vervolgens wilde de consument de overeenkomst toch herroepen. Herroeping bleek alleen niet mogelijk, omdat de verf al gemengd was. De consument wist niet dat er sprake was een mengkleur, daarom zou herroeping van de overeenkomst volgens hem mogelijk moeten zijn. De consument wil terugbetaling van de koopprijs. De ondernemer geeft aan dat bij de bestelling niet vermeld was dat de levering op een later tijdstip moest plaatsvinden. Daarom is de bestelling de volgende ochtend verwerkt en klaar gemaakt. De witte verf kan wel herroepen worden, maar niet voor wat betreft de voor de consument op kleur gemengde verf. In de door de ondernemer gebruikte algemene voorwaarden en bij de productspecificatie is dat ook vermeld. De commissie oordeelt dat bij de specificaties staat aangegeven dat als gekozen wordt voor een standaardkleur sprake is van dertig dagen bedenktijd, maar dat als voor een mengkleur gekozen wordt geen sprake is van een bedenktijd. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 19 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 100 liter verf in de kleur grijsbeige en 50 liter witte verf tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 2.368,76.

De levering heeft niet plaatsgevonden.

Het geschil betreft de vraag of de consument gebruik kon maken van het herroepingsrecht.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 19 november 2019 verf besteld bij de ondernemer.

De consument heeft nog dezelfde dag telefonisch contact gehad met de ondernemer, in verband met de levering. Die zou op een later tijdstip, op 24 december 2019, moeten plaatsvinden.

De consument wilde nog dezelfde dag de overeenkomst herroepen.

Herroeping bleek echter niet mogelijk te zijn, omdat de verf al gemengd was. Dat zou dan betekenen dat de consument verf van één maand oud geleverd zou krijgen.

De consument wist niet dat sprake was van een mengkleur, er was immers gewoon een keuze uit een paar kleuren mogelijk. Daarom zou herroeping van de overeenkomst mogelijk moeten zijn.

De consument verlangt alsnog terugbetaling van de koopprijs.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 19 november 2019 om 02.05 uur verf besteld. Daarbij was niet vermeld dat levering op een later tijdstip zou moeten plaatsvinden. Daarom is de bestelling de volgende ochtend verwerkt en klaar gemaakt.

In verband met de levering van de bestelling is er in de loop van 19 november 2019 contact gezocht met de consument. Toen bleek dat levering eerst op 24 december zou moeten plaatsvinden. Dat is vervolgens aldus afgesproken.

De consument heeft op 25 november 2019 te kennen gegeven de overeenkomst te willen herroepen. De ondernemer wil daar toe overgaan voor wat betreft de witte verf, maar niet voor wat betreft de voor de consument op kleur gemengde verf. In de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden is dat uitdrukkelijk vermeld, terwijl daarvan ook nog melding is gemaakt bij de productspecificaties van de betreffende verf.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument klaagt er over dat zij geen gebruik heeft kunnen maken van het herroepingsrecht.
De ondernemer geeft aan dat de consument gebruik heeft kunnen maken van het herroepingsrecht, maar niet voor wat betreft de door de consument bestelde Sikkens Alphatex Satin SF.

In de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden is in artikel 10 lid 7 bepaald:
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Deze bepaling sluit aan bij hetgeen geregeld is in artikel 6:230p onder f 1e van het Burgerlijk Wetboek:
De consument heeft geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

De betreffende verf, Sikkens Alphatex Satin SF, staat op de website van de ondernemer aangeprezen als “mengverf”. Bij de specificaties staat aangegeven dat als gekozen wordt voor een standaardkleur sprake is van dertig dagen bedenktijd, maar dat als voor een mengkleur gekozen wordt geen sprake is van een bedenktijd.

De consument heeft voor wat betreft 100 liter uitdrukkelijk gekozen voor een mengkleur, Flexa Expert – FE 602 – Grijsbeige.
Naar het oordeel van de commissie is ten aanzien van de voor de consument gemengde verf sprake van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die worden vervaardigd op basis van de individuele keuze van de consument en die duidelijk voor de consument bestemd zijn.

Daarom mocht de ondernemer zich beroepen op de beperking van het herroepingsrecht.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De ondernemer heeft aangegeven dat de overeenkomst voor wat betreft al hetgeen verder door de consument besteld is herroepen kon en mocht worden. De commissie gaat er van uit dat de gevolgen van de herroeping, met name de terugbetaling van het betreffende gedeelte van de totale prijs, te weten € 572,87, inmiddels geeffectueerd is of met onmiddellijke ingang geeffectueerd zal worden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs en mr. P. Rijpstra, leden, op 5 mei 2020.