consument dient kosten waardevermindering te betalen, nu hij deze heeft verzoorzaakt door onzorgvuldig de doos te openen

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116036

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 november 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee brievenbussen Allux 500 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 145,95 met € 34,50 aan verzendkosten.

De levering vond plaats op of omstreeks eind november 2017.

De consument heeft een bedrag van € 180,45 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 21 december 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer wil het retourneren van de gekochte artikelen niet verwerken omdat sprake is van schade. Volgens de consument is de schade echter niet door de consument veroorzaakt.
Daarnaast dient de ondernemer de retourzending volgens de eigen voorwaarden in behandeling te nemen.

Als blijkt dat de schade is ontstaan bij het openen is de fabrikant daarvoor aansprakelijk. Een consument mag immers verwachten dat een product zodanig verpakt is dat bij opening geen schade kan ontstaan.

De consument verlangt dat de retourzending alsnog in behandeling wordt genomen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De schade aan de brievenbus is direct zichtbaar als de doos geopend wordt. Het is dan ook niet mogelijk dat de consument de kras niet gezien heeft. De doos is door de consument zichtbaar geopend met een scherp voorwerp, waardoor ook in de plastic verpakking van de brievenbussen is gesneden. De snee loopt precies tussen de twee kleppen van de verpakkingsdoos. Omdat de doos in geopende toestand retour is gekomen kan de kras niet door het openen bij de ondernemer ontstaan zijn.

In de huidige toestand is de brievenbus niet opnieuw te gebruiken of te verkopen, de restwaarde is dan ook nihil.

Aan de consument is gevraagd of zij in dat verband de brievenbus alsnog terug wilde, maar zij wil de brievenbus niet retour.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De gevolgen van een ontbinding binnen de wettelijke herroepingstermijn zijn geregeld in artikel 6:230s lid 3 BW, dat onder meer bepaalt:
De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

De Memorie van Toelichting bij de totstandkoming van deze wettelijke regeling zegt daarover:
De consument is voortaan aansprakelijk voor een handelen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de zaak vast te stellen.(…)
Als uitgangspunt geldt dat de consument, om de aard, de kenmerken en de werking van de zaken te controleren, deze slechts op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als hij dat in een winkel zou mogen doen.

Deze wettelijke regeling is overgenomen in artikel 7 van de ten deze toepasselijke algemene voorwaarden van de ondernemer:
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

De wettelijke systematiek – en daarmee de systematiek van de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden- bij koop op afstand is derhalve dat een consument altijd mag retourneren binnen de daarvoor geldende termijn, maar dat als de consument verder blijkt te zijn gegaan dan een inspectie zoals die in een fysieke winkel gedaan zou zijn hij in principe aansprakelijk is voor de daardoor opgetreden waardevermindering.

Voor de beantwoording van de vraag of de ondernemer aanspraak kan maken op waardevermindering dient de commissie daarom eerst vast te stellen of de wijze waarop de consument met het geleverde is omgegaan in strijd is met het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de toepasselijke voorwaarden.

De ondernemer heeft na terugzending door de consument geconstateerd dat op de brievenbus een forse kras aanwezig is. De consument heeft bij het retourneren geen melding gemaakt van een kras. Wel heeft de consument aangegeven dat de ondernemer zich voor wat betreft de schade zou dienen te wenden tot de fabrikant, die volgens de consument het product zodanig verpakt had dat verwacht kon worden dat bij openen schade zou kunnen ontstaan.

De ondernemer heeft onweersproken gesteld dat de kras op het product exact overeen komt met een snede in de plastic binnenverpakking. Ook lopen de kras op het product en de snede in de binnenverpakking precies daar, waar tape de kleppen van de kartonnen verpakking bijeen houdt.

De onweersproken stelling van de ondernemer, gelezen in samenhang met de opmerking van de consument dat de ondernemer de fabrikant aansprakelijk diende te stellen vanwege de te strakke verpakking maakt dat het tenminste aannemelijk is dat de kras ontstaan is bij openen van de verpakking door de consument, door met een scherp voorwerp de tape die de kleppen van de verpakking bijeen houdt door te snijden. Daarbij is niet alleen de tape doorgesneden, maar ook de plastic binnenverpakking, terwijl ook de brievenbus geraakt is.
Van de consument had verwacht mogen worden dat zij zodanig voorzichtig de verpakking zou openen dat daarbij geen schade zou ontstaan aan het product.
Naar het oordeel van de commissie is de consument dan ook niet zo zorgvuldig geweest als van haar verwacht mocht worden.
  
Daarom is de ondernemer gerechtigd om de waardevermindering aan de consument in rekening te brengen.

De ondernemer heeft, ondersteund door een verklaring van de fabrikant, aangegeven dat het product niet meer als nieuw verkocht kan worden, maar ook niet zonder risico op toekomstige lakschade hersteld kan worden. De ondernemer heeft aangegeven dat de restwaarde daarom op nihil gesteld moet worden. De consument heeft dat niet weersproken.

De commissie is op grond daarvan van oordeel dat het waardeverlies op 100% van de aankoopprijs bepaald moet worden.

De ondernemer heeft derhalve recht op het volledige aankoopbedrag van het product.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Het bij de commissie in depot gestorte bedrag zal daarom aan de ondernemer worden doorbetaald.

De ondernemer heeft aan de consument gevraagd of zij alsnog de brievenbus wil ontvangen. De commissie zal de consument in de gelegenheid stellen om aan de ondernemer mee te delen of zij van dat aanbod gebruik wil maken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Als de consument de brievenbus alsnog wil ontvangen zal zij dit binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies aan de ondernemer meedelen. In dat geval zendt de ondernemer binnen veertien dagen nadat de ondernemer de mededeling van de consument heeft ontvangen de brievenbus weer naar de consument.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het depotbedrag ad € 180,45 wordt doorbetaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. J.M. Sier en mr. M.A. Arntz, leden, op 15 juni 2018.