Consument eist dat ondernemer factuur specificeert

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Factuur / Informatieverstrekking / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 199457/203984

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. De consument heeft het vermoeden dat de ondernemer bedragen in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen. De ondernemer is van mening dat er geen redenen of omstandigheden zijn waaruit volgt dat de ondernemer de factuur aan de consument dient te specificeren. De commissie is van oordeel, nu er sprake is geweest van een bij de totstandkoming van de overeenkomst vast overeengekomen prijs tussen partijen, de ondernemer niet gehouden is een (meer) gespecificeerde rekening aan de consument te verstrekken. Niet gebleken is dat de ondernemer daartoe rechtens gehouden zou zijn. De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Onderwerp van het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde
rekening aan de consument dient te verstrekken voor de werkzaamheden die hij heeft verricht en/of
bedragen aan de consument in rekening heeft gebracht die hij niet in rekening had mogen brengen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Via mijnaansluitingen.nl heb ik een aanmelding gedaan voor stroom en water op een bouwperceel.
Enexis heeft mijn een gespecificeerde offerte gestuurd voor het aanleggen van stroom:
graafwerkzaamheden/kabel/aansluiten, kosten € 2.078,66. De ondernemer heeft niets van zich laten horen.
Stroom en water zijn vervolgens in dezelfde gegraven sleuf gelegd.

Voor het aanleggen van water heeft de ondernemer vervolgens € 1.471,50 aan mij in rekening gebracht. Ik
heb de ondernemer tweemaal per mail gevraagd om een gespecificeerde rekening.

Beide keren heeft de ondernemer dit afgewezen met als argument: wij werken niet met gespecificeerde
rekeningen. Enexis heeft met zijn offerte de kosten van graafwerkzaamheden ingecalculeerd. De
ondernemer heeft gebruik gemaakt van deze graafwerkzaamheden.

Het vermoeden bestaat dat de ondernemer ook graafwerkzaamheden in rekening heeft gebracht.
En dat mag niet vandaar een verzoek om een gespecificeerde rekening van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Het geschil vloeit voort uit een totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht
tot kort gezegd de realisatie van een basis bouwaansluiting op een bouwperceel te [woonplaats], tegen een
overeengekomen vaste prijs van € 1.471,50. Uitvoeringsdatum: 19 oktober 2022.

De ondernemer hanteert een transparant en kostendekkend vast tarief conform de tarievenregeling voor
standaard werkzaamheden, zoals het realiseren van een basis bouwaansluiting. Alle tarieven, ook de
tarieven van dit soort werkzaamheden, kennen een kostprijsberekening dat voldoet aan de wettelijke
vereisen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, is belast met het toezicht op de naleving van het wettelijk kader. De tarieven van de
ondernemer worden jaarlijks vastgesteld en wijzigen tussendoor niet. Er wordt één tarief gehanteerd voor
alle klanten. Dit om niet te discrimineren en het solidariteitsprincipe. De prijzen en tarieven zijn dus voor
elke klant in heel provincie Limburg gelijk, ongeacht bijvoorbeeld verschillende soorten ondergrond.
De consument heeft het factuurbedrag ad € 1.471,50 op 11 november 2022 volledig betaald aan de
ondernemer.

De consument beklaagt zich over het feit dat de tussen partijen overeengekomen prijs ad € 1.471,50 voor
de aanleg van de basis bouwaansluiting niet gespecificeerd is. Dat moet de ondernemer volgens de
consument wel doen.

Overwegingen:
De consument heeft via mijnaansluiting.nl een aanvraag ingediend voor stroom en water op een
bouwperceel te [woonplaats]. De ondernemer werkt met een opdrachtformulier. Dit formulier wordt niet
ondertekend. De consument geeft aan dat aanvraag opdracht is en gaat akkoord met de prijs die hij te zien
krijgt. De opdracht gaat dan rechtstreeks naar de aannemer. De planning van de werkzaamheden wordt
verzorgd door de aannemer. De omvang en planning van de werkzaamheden zijn niet van invloed op de
prijs. Voor iedere klant geldt één vast tarief voor het realiseren van een basis bouwaansluiting.

In het opdrachtformulier van de consument staat vermeld:
‘U bent op 15/03/2022 akkoord gegaan met deze opdracht aan [ondernemer] Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op deze opdracht:
– Richtlijnen aansluitingen
– Ik geef [ondernemer] akkoord voor de opdracht. Hiermee ga ik een
betalingsverplichting aan met [ondernemer].
– Algemene voorwaarden.’
Aanvraaggegevens:
‘Standaard waterbouwaansluiting (Nieuw, Bouw)/ een bouwaansluiting voor normaal verbruik (gemiddeld
1,5m3 per uur), kosten € 1.471,50 incl. 9% btw.’

Dit is conform het tarief opgenomen op pg. 8/9 van de Tarievenregeling 2022 voor een basis
bouwaansluiting. 2022 is het jaar waarin de consument opdracht aan de ondernemer heeft verstrekt.
De consument heeft de ondernemer meerdere malen per mail gevraagd om een gespecificeerde rekening.
De ondernemer heeft hierop telkens gereageerd niet met een gespecificeerde offerte te werken, maar met
één vast tarief voor het realiseren van een basis bouwaansluiting voor al haar klanten in heel provincie
Limburg, ongeacht de ondergrond, conform de tarievenregeling. Dit om niet te discrimineren en vanuit
het solidariteitsprincipe.

De drinkwatertarieven dienen op transparante wijze tot stand te komen, non discriminatoir te zijn en de
relevante kosten voor drinkwatertaken te dekken.

Kaders hiervoor zijn artikel 11, 12 en 13 van de Drinkwaterwet (Dww), artikel 8, 9 en 10 van het
Drinkwaterbesluit (Dwb) en artikel 6 van de Drinkwaterregeling (Dwr). De ILT is belast met het toezicht op
de naleving van het wettelijk kader. Op basis van het adviesrapport van de ACM heeft de ILT
geconcludeerd dat alle getoetste aspecten van de ondernemer in het kader van het tarieftoezicht 2022
voldoen aan het wettelijk kader.

De consument had vrije keuze met de op het opdrachtformulier vermelde prijs akkoord te gaan en daarmee
de ondernemer opdracht te verstrekken een basis bouwaansluiting te realiseren onder de op het
opdrachtformulier vermelde voorwaarden. De opdracht is aan de ondernemer voor € 1.471,50 verstrekt en
het werk is inmiddels conform afspraken uitgevoerd. De factuur voor deze werkzaamheden heeft de
consument volledig voldaan.

Er zijn geen redenen of omstandigheden waaruit volgt dat de ondernemer de factuur aan de consument
dient te specificeren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat er op of omstreeks 15 maart 2022 een overeenkomst tot stand is
gekomen tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot kort
gezegd de realisatie van een basis bouwaansluiting op een bouwperceel te [woonplaats], tegen een
overeengekomen vaste prijs van € 1.471,50. De consument verlangt thans een gespecificeerde rekening
van de ondernemer, omdat bij hem het vermoeden bestaat dat de ondernemer graafwerkzaamheden in
rekening heeft gebracht die niet door hem zijn verricht. In de kern komt de klacht van de consument er naar
de commissie begrijpt op neer dat de ondernemer geen kosten aan de consument in rekening mag
brengen die niet door hem zijn verricht.

Onweersproken is komen vast te staan dat de ondernemer één vast tarief hanteert voor het realiseren van
een basis bouwaansluiting, ongeacht de omvang van de door haar te verrichten werkzaamheden, en dat de
consument bij de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is dit tarief ten bedrage van € 1.471,50 te
betalen. Ook al zou komen vast te staan dat de ondernemer geen graafwerk heeft verricht bij het realiseren
van een basis bouwaansluiting ten behoeve van de consument, dan nog is niet komen vast te staan dat de
door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte overeengekomen prijs voor het realiseren
van de basis bouwaansluiting ten behoeve van de consument niet marktconform, excessief hoog en/of in
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Nu
er sprake is geweest van een bij de totstandkoming van de overeenkomst vast overeengekomen prijs
tussen partijen, is de ondernemer ook niet gehouden een gespecificeerde rekening aan de consument te
verstrekken, althans een andere (meer gespecificeerde) factuur aan de consument te verstrekken dan de
ondernemer reeds aan de consument heeft verstrekt. Niet gebleken is dat de ondernemer daartoe rechtens
gehouden zou zijn.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter,
de heer mr. E.F. Verduin, de heer H.W. Zuur, leden, op 24 april 2023.