Consument geeft opdracht voor verplaatsen gasmeter. De ondermemer heeft vooraf niet duidelijk gecommuniceerd over de kosten.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114418

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten voor het verplaatsen van een gasmeter.
 
De consument heeft een bedrag van € 717,65 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 10 september 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In juli 2017 heeft de ondernemer op verzoek van de consument de gasmeter van zijn zomerhuisje verplaatst. Telefonische navraag leerde dat de kosten daarvan € 459,– bedroegen. In september 2017 ontving de consument een nota van € 1.175,65. Bij deze prijs wordt rekening gehouden met een lengte van de te verplaatsen leiding van ten hoogste 21 meter lengte. Bij de consument ging het slechts om een buis van ongeveer 2 meter lengte. De ondernemer heeft geen bevestiging gestuurd van de uit te voeren werkzaamheden en de kosten.

De consument vernam dat de kosten mede zijn gebaseerd op vaste afspraken van de ondernemer met zijn onderaannemers. Daarvan kon niet worden afgeweken. De consument is van mening dat de ondernemer een offerte moet uitbrengen. De ACM eist dat de tarieven een afspiegeling zijn van de kosten. Er is geen samenhang tussen de werkzaamheden en de kosten. Het betreft een niet gereguleerd tarief, maar dit moet volgens de ACM wel redelijk zijn.

Het verweer van de ondernemer is buiten de gestelde termijn ingediend.

De specificatie van de in rekening gebrachte bedragen is onvoldoende.

Indien de consument een helder en duidelijk antwoord op zijn vraag over de kosten had gekregen, zou de consument niet tot de verplaatsing zijn overgegaan.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De eerste keer werd bij de schouw de meterkast afgekeurd. Begin juli 2017 kreeg de consument van de persoon die de schouw had uitgevoerd, de vraag of de consument nog belangstelling had voor de verplaatsing. Die persoon kon niet zeggen wat de kosten zouden zijn. De consument kon op de website van [naam], de rechtsvoorganger van de ondernemer, de prijzen niet vinden.

Eerst na de uitvoering bleek van de kosten. Bij de aanvraag werd de consument niet naar de website verwezen voor de kosten. Na de uitvoering van de werkzaamheden ontving de consument de rekening. De tarieven zijn niet transparant, maar wel discriminatoir.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht van de consument heeft betrekking op de door de ondernemer gefactureerde kosten voor verplaatsing van een gasleiding en meteropstelling. De aanvraag is gedaan via de daarvoor bestemde digitale weg. Bij het doen van de aanvraag wordt verwezen naar de website van de betreffende netbeheerder voor de kosten.

Voor de consument gold een tarief van € 1.176,65 incl. BTW.  Hierin zit maximaal 21 meter leiding begrepen. Het is een standaardtarief, bij overschrijding van de 21 meter, wordt per meter een extra tarief in rekening gebracht. De lengte die de ondernemer in zijn standaardtarief heeft opgenomen is gebaseerd op langjarige ervaring met het verplaatsen van gasleidingen en meteropstellingen. Het is evident dat in sommige gevallen minder lengte behoeft te worden geplaatst. Dit doet niets af aan de rechtmatigheid van een standaardtarief. Het is vergelijkbaar met een postzegeltarief. Dit tarief sluit ook aan bij de door de ACM goedgekeurde systematiek van de gereguleerde tarieven.

Het grootste deel van de in rekening gebrachte kosten bestaan uit de kosten van de onderaanneming. Ook deze kosten betreffen standaard eenheidstarieven. De kosten van de onderaannemer bedroegen   € 883,57 ex BTW en de kosten van de ondernemer zelf bedroegen € 288,87 ex BTW. Dit betreft de kosten van de projectleider, projectmanager en tekenaar.

Ter zitting heeft de ondernemer  verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft niet alleen belangstelling getoond, maar een daadwerkelijke aanvraag gedaan. Anders wordt de procedure niet in gang gezet. De eerste schouw wordt door een medewerker van de aannemer gedaan. Er is sprake van een niet-gereguleerd tarief. Bij de aanvraag wordt de consument voor de kosten naar de website verwezen.

Het is juist dat de standaard materiaal kosten van € 205,– ex BTW zijn gebaseerd op een lengte van 21 meter.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil twisten partijen over de hoogte van de kosten welke door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor de verplaatsing van de gasleiding van het zomerhuisje van de consument.

De commissie stelt voorop dat zij op grond van artikel 3 van haar reglement tot taak heeft geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de aansluiting en/of de levering van gas, warmte of elektrische energie en daarmee samenhangende leveringen en diensten. De commissie is derhalve niet bevoegd te beslissen over de hoogte van de in rekening gebrachte tarieven of kosten in zijn algemeenheid. De commissie heeft daarin slechts een marginale beoordelingsruimte. Behoudens in gevallen dat sprake is van evident onredelijke tarieven is het niet aan de commissie om daarover een oordeel te geven. In dat kader wordt opgemerkt dat de ACM in principe verantwoordelijk is voor het toezicht op de regulering van de tarieven.

In deze zaak is sprake van niet gereguleerde tarieven, die buiten de regulering door de ACM vallen. Daarvoor geldt echter onverkort dat de commissie deze tarieven slechts marginaal kan beoordelen.

Aan de hand van deze maatstaf komt de commissie tot het oordeel dat het onderhavige tarief weliswaar hoog is, maar niet zodanig dat sprake is van een evident onredelijk hoog tarief. Wel vindt de commissie het zorgelijk dat deze tarieven per ondernemer verschillen en is zij voorts van mening dat gelet op de monopolypositie van de ondernemer deze ernaar dient te streven deze tarieven zo laag mogelijk te houden en in de pas te laten lopen met wel gereguleerde tarieven voor min of meer vergelijkbare werkzaamheden dan wel aan te sluiten bij de tarieven zoals die op de vrije markt gelden.

De commissie is van oordeel dat de onderhavige procedure, waarbij de consument na de aanvraag geen bevestiging daarvan ontvangt met daarbij een prijsopgave en eerst na de uitvoering een factuur krijgt, niet juist. De ondernemer stelt wel dat de consument bij de aanvraag naar de website wordt verwezen maar dat is naar het oordeel van de commissie onvoldoende en geen goede reden om alvorens met de werkzaamheden te beginnen een prijsopgave te doen. Aldus is sprake van een niet helder proces van aanbod en aanvaarding, waarbij een opdracht wordt gegeven zonder dat over de prijs overeenstemming bestaat. Gelet op de hoogte van de tarieven is bovendien niet uit te sluiten dat menig consument zich zal bedenken alvorens over te gaan tot een niet per se noodzakelijke verplaatsing.

Dit kan leiden tot een onwenselijke situatie als de onderhavige waarbij eerst na de uitvoering van de werkzaamheden een factuur wordt gestuurd, die qua hoogte als een verrassing wordt ervaren en vervolgens wordt betwist.

Gelet op het bovenstaande is de commissie van mening dat de ondernemer bij de uitvoering van de opdracht in zoverre jegens de consument is tekortgeschoten, hetgeen voor de commissie aanleiding is om de ondernemer te veroordelen tot het betalen van een vergoeding aan de consument naar billijkheid bepaald op een bedrag van € 250,–.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.

Derhalve wordt beslist als volgt

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Een bedrag van € 250,– wordt overgemaakt aan de consument.
Een bedrag van € 467,65 wordt aan de ondernemer overgemaakt.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie op 8 februari 2018.